Yayın
ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU YANGİL, Muharrem Kürşad (2019). Empati Tekniğinin Konuşma Tutumu Üzerindeki Etkisi. Turkish Studies, 14(2): 107-120. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14793.
YANGİL, Muharrem Kürşad TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2019). İkna Etme Tekniğinin Konuşma Tutumu Üzerindeki Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2):321-336.
TERZİ, İsmail ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU (2019). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Hikâye Kahramanlarının İncelenmesi, İJLET, 7 (1):222-233. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.3250
YİĞİT, Arzu TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2019). Şarkılarla Noktalama İşareti Öğretme Etkinliğinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanma Becerileri Üzerine Etkisi, İJLA, 7(1): 139-154. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4093
TAYFA, Halil TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2019). Etkileşimli Tahtanın Türkçe Dersinde Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi, İJLA, 7(1): 19-38. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4080
Can, Emre TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2019). Öyküleyici Metin Türünde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Uygulama: Kurgu Merdiveni. Ana Dili Eğitimi Dergisi, ISSN: 2147-6020, 7(1): 190-204 https://dx.doi.org/10.16916/aded.477355
Pekkan G., Tasci E., Pekkan K., Ispalarlı M., “Effect of Different Sintering Conditions on Microstructural Characterization of Co-Cr Metal Laser Powder“ International Journal of Microstructure and Materials Properties, in the press, 2019.
Topuz, M. & Yılmaz, K. (2019). Okul müdürleri ve öğretmenlerin performans değerlendirme süreci hakkındaki görüşleri: Nitel bir araştırma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 9(2), 82-113. http://dergipark.gov.tr/ebader
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etkinliklerde Kullandıkları Dikkat Çekme ve Dikkati Sürdürme Şekillerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tek Ebeveynli Aileden Gelen Çocuklara İlişkin Görüşleri Ve Uygulamalarının İncelenmesi.Yayın Yeri:İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı Hakkında Görüş ve Önerileri. Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Varietal and Time Dependent Differences in Juglone and Total Phenolic Contents of the Walnut (Juglans regia L.) Leaves Yazarlar Yavuz DEMIR, İsmail Kocaçalışkan, Emel Turan, Ümran Ertürk, İrfan Terzi Yayın tarihi 2020 Dergi Progress in Nutrition Cilt 22 Sayı 1
YÜKSEL, H.& HİÇDURMAZ, Z. (2019). “Misafir İşçiden” “Yaşlı Göçmene” Avrupa’da Yaşlanan Göçmenlerin Sorunları: Fransa Örneği. Journal of Economy Culture and Society, 59, 271-292.
Yalçın, S. (2019). TFRS, BOBİ FRS ve MSUGT’de Diğer İşletmelere Yapılan Finansal Araç Yatırımları: Muhasebeleştirme, Değerleme, Sunum ve Açıklamalar. Alanya Akademik Bakış, 3(3), Sayfa No. 321-341.
Yalçın, S. (2019). “Muhasebe Mevzuatı ve Standartlarında Kiralama İşlemleri: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar“, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 72, 1619-1641.
ASAN YÜKSEL OYA (2019). Optical Activity with Ismet Yuksel. Ceramics Art and Perception(111), 138-145.,
ASAN YÜKSEL OYA (2019). Çagdas Seramik Sanatında Yapıbozum. Idil Sanat ve Dil Dergisi, 8(54), 253-262., Doi: 10.7816/idil-08-54-17,
YÜKSEL ISMET (2019). POSTMODERNIZMDE MARKA VE SEMBOLIKTÜKETIMIN ÇAGDAS SERAMIK SANATINA YANSIMALARI. Idil Sanat ve Dil Dergisi, 8(54), 215-223., Doi: 10.7816/idil-08-54-13,
AYTAÇ AYHAN,İLİVAN MUHAMMED (2019). EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MACHINABILITYPROPERTIES OF 5035 STEEL. The Online Journal of Science and Technology (TOJSAT), 9(2), 171-178. (Yayın No: 5176018)
AYTAÇ AYHAN,İLİVAN MUHAMMED (2019). INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING SURFACEROUGHNESS OF HEAT TREATED 5040 STEEL BY EXPERIMENTALDESIGN METHOD. The Online Journal ofScience and Technology (TOJSAT), 9(3), 215-222. (Yayın No: 5175909)
Sensogut, C., Oren, O., & Kasap, Y., 2019, Analysis of the recent occupational accidents occurred at Western Lignite Corporation (Turkey) by data envelopment analysis, International Journal of Occupational and Environmental Safety, 3:3, 34-43.
KAÇAL, A., ARSLAN, A., ERKUL, Ş., Özkan, Y., 2019, Buzdolabı Gövde İç Plastiklerinin Üretim Prosesinde Model Değişimini Kolaylaştıran Döner Mekanizma Geliştirilmesi, Bilge International Journal of Science and Technology Research, 3(2), 108-113.
Çoban F., Ayranci R., Ak M.,“Synthesis and Electropolymerization of Multifunctional Napthalimide Clicked Carbazole Derivative“ Polymer International, Accepted Manuscript, 2019
Adı: Katılım Sigortacılığı Faaliyetinde Bulunan Hayat ve Emeklilik Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi Yazar(lar):BEHLÜL ERSOY,MEHMET KAYGUSUZ,TUNGA BOZDOĞAN Kapsam:Uluslararası Hakem:Hakemli İndeks türü:Alan endeksleri (SOBİAD) Tür:Özgün Makale Yayın Yeri:Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Yıl:2019 ISSN:2587-1587
Ayranci R, Demirkan B, Sen B, Şavk A, Ak M, Şen F. Use of the monodisperse Pt/Ni@rGO nanocomposite synthesized by ultrasonic hydroxide assisted reduction method in electrochemical nonenzymatic glucose detection. Mater Sci Eng C 201999:951–6.,(2019).
Ayranci R, Ak M. An Electrochemical Sensor Platform for Sensitive Detection of Iron (III) Ions Based on Pyrene-Substituted Poly(2,5-dithienylpyrrole). J Electrochem Soc 166:B291–6. (2019).
Ayranci R, Torlak Y, Ak M. Non-Enzymatic Electrochemical Detection of Glucose by Mixed-Valence Cobalt Containing Keggin Polyoxometalate/Multi-Walled Carbon Nanotube Composite. J Electrochem Soc, 166:B205–11, (2019)
Aydemir, D., Karabulut, G., Şimşek, G., Gök, M., Barlas, N., & Ulusu, N. N. (2019). Effects of the endocrine disrupting chemicals on the trace element and mineral levels in the brain. Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy, 13.
Duygu Aydemir, Gözde Karabulut, Muslum Gok, Nurhayat Barlas, Nuriye Nuray Ulusu, Data the DEHP induced changes on the trace element and mineral levels in the brain and testis tissues of rats, Data in Brief, Volume 26, 2019, 104526
Ak, S., & Soybalı, H. H. (2019). Otel İşletmelerindeki İşgörenlerin Kariyer Platosu Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1887–1911.
Dinçer, F. İ., Dinçer, M. Z., & Ak, S. (2019). Turizm Endüstrisinde E Turizm Yönetimi ve Sorunları. The Journal of Academic Social Science, 7(96), 455–463.
Doğancili, O. S., Karaçar, E., & Ak, S. (2019). Göller Bölgesi‘nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 96–106.
Ozturk Bayer Z., Pekkan K., Tasci E., Yilmaz S., “The Effect of Granulated Lead–Zinc Slag on Aesthetic and Microstructural Properties of Single-Fired Wall Tile Glazes” Journal of the Australian Ceramic Society, doi.org/10.1007/s41779-019-00372-0, 2019.
Pekkan K., Taşçı E., Gün Y., “Development of Temmoku Glazes and Their Applications onto Different Tiles Under Industrial Fast Firing Conditions at 1180 ºC” Journal of the Australian Ceramic Society, doi.org/10.1007/s41779-019-00357-z, 2019.
Tokat, B., Aktaş, Y. & Kara, H. (2019). Nomofobi düzeylerinin yaşam doyumu ve iş performansı üzerindeki etkisi: Kütahya kent merkezinde bir uygulama. Researcher: Social Science Studies, 7(2), 16-32.
Dalboy, Z. & Kara, H. (2019). Gerçekleşen bir örgütsel değişim karşısında örgütsel bağlılığın sonuçlarının incelenmesi üzerine bir saha araştırması. Social Sciences Studies, 5(42), 4477-4491.
Pekkan G., Pekkan K., Bayındır B. Ç., Özcan M., Karasu B., “Factors Affecting The Translucency of Monolithic Zirconia Ceramics: A Review From Materials Science Perspective“ Dental Materials Journal, doi:10.4012/dmj.2019-098, 2019.
Pekkan G., Tasci E., Pekkan K., Ispalarlı M., “Effect of Different Sintering Conditions on Microstructural Characterization of Co-Cr Metal Laser Powder“ International Journal of Microstructure and Materials Properties, in press, 2019.
Ulunam, M., Özalp, M., Sofuoğlu, S.D., Çerçioğlu, M. 2020.
Kaynağı ve İslam Düşüncesine Katkısı Bakımından Nur Teorisi ve İşraki Felsefe
Tasavvuf Ekolleri ve Modern Eğitim Felsefeleri: Eleştirel ve Kurgusal bir Mukayese
Beşkirli, A , Özdemir, D , Beşkirli, M . (2019). Şifreleme Yöntemleri ve RSA Algoritması Üzerine Bir İnceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (Special Issue) , 284-291 . DOI: 10.31590/ejosat.638090
ARIDEMİR HAKAN,ZORLU UĞUR HACER (2019). 1831-1841 Mısır Sorunu’nun Doğu Akdeniz Jeopolitiğine ve Türk Boğazlarına Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 6(41), 2309-2330., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1335
ARIDEMİR HAKAN,Allı Çağatay (2019). Doğu Akdeniz Bölgesindeki Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmalarının Analizi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 188-202., Doi: https://doi.org/10.25204/iktisad.610855
Aydın, K. & Karaağaç, İ. (2019). Lazer Kaynaklı HSLA Sac Malzemelerde Geri Esnemenin Deneysel Araştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 29-37.
GÜLER, Semra.“ Kütahya Sakahânesi‘ndeki Meyve Tasvirleri“, Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi 2 / 2 (Haziran 2019): 96-122. http://dx.doi.org/10.29228/usved.23359
Biçer, B., Başer, E. H. (2019). Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 235–243.
Ender TUNÇER HELVACIOĞLU Sevcan FIRIN X VE Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Bıyıklı, M.-Çevikel, Ş., “Çin’in Orta Asya Yaklaşımı“, BGU CARÇISI, No: 1 (47), Bişkek, Mayıs 2019, ss. 121-124.
Karahan, M.O. & Kayabaşı, A. (2019). The Effect of the theory of planned behavior and the theory of ethics in digital piracy. Busıness & Management Studıes: An Internatıonal Journal, BMIJ, 7(4): 1751-1775 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1145
BÜTÜN, S., & ÖNÇEL, S. (2019). COMPARATIVE CONTENT ANALYSIS OF THE WEBSITES OF GASTRONOMY CITIES REWARDED BY UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK. GeoJournal of Tourism and Geosites, 26(3), 831–848.
Ayşegül Yıldız, Erkan Arı (2019), An Investigation on The Social Acceptance of Nuclear Energy: A Case Study on University Students, İzmir İktisat Dergisi, 34(2), 191-211.
Yıldız , A., ARI, E . (2019). An Investigation on The Social Acceptance of Nuclear Energy: A Case Study on University Students. İzmir Journal of Economics, 34(2), 191-211. EBSCO, ULAKBİM
Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P. (2020). Using cover crops to improve soil hydro-physical properties: A review. [SCI]
Determination of Performance Analysis for an Underground Colliery Utilizing Mechanized Production System, Int. J. Econ. Environ. Geol. Vol. 10 (2) 19-25, 2019
SARAÇOĞLU, Fatih, GÜMÜŞ, Öner, ÜLKÜ, Yunus Emre.(2019). The Application of Invitation to Explanation: Scope, Aims and Assessments. International Journal of Tax Economics and Management, 2(7), 1-11. ISSN (print): 2618-110X, ISSN (online): 2618-1118.
Muaythai Antrenörlerinin Liderlik Stillerinin farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Effect of Plyometric and Pull Training on Performance and Selected Strength Characteristics of Junior Male Weightlifter
Yalçın, S. (2019) “Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Etik Konusunda Tutumları: Kütahya Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,83, 147 - 172.
Yalçın, S. (2019) “Muhasebe Eğitiminde Lisans Öğrencilerinin Tükenmişlik Ve İş Doyum Düzeyleri”, Turkish Studies,,14,4, 2845-2867.
Arı, E., Yılmaz, V. (2019). Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Şehir Marka Algısını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 412-424. (Ulakbim, Ebsco, Econlict)
Ögcem, Ergin, “Tanrı Lehinde Kullanılan Delillerin Yetkinliğine Dair Bir Soruşturma“, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Sayı 65, ss. 1373-1380.
Hijri calendar effect in Borsa Istanbul gold market and Turkey’s foreign exchange market. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 580-590.
Karakuş, H., Ergüler, Z.A, Özkul, C., Yanık, G., Kibici, Y., Geochemical and isotopic characteristics of geothermal discharges in the Emet Basin, Western Anatolia, Turkey, Applied Geochemistry, 107, 105-119, 2019.
KURBAN, SAMED (2019). YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDAN KEMALİST DEVRİME: BELLETEN DERGİSİ‘NDE 1937-1938 YILLARINDA YER ALAN TÜRK TARİH TEZİ KONULU ÇALIŞMALARA BAKIŞ. TARİH OKULU DERGİSİ/JOURNAL OF HISTORY SCHOOL. 12 (40). ISSN: 1308-5298 (BASKI) 2148-4260 (ELEKTRONİK). (INDEX: TR DİZİN, ASOS İNDEX, SOBİAD, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DRJI, ESJI, OAJI, İSAM, ARAŞTIRMAX, AKADEMİK ARAŞTIRMALAR İNDEKSİ)
KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL, ABDÜLKADİR (2019). TÜRKİYE‘DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ EKSENİNDE YAŞANAN TARTIŞMALAR VE BİR MODEL ÖNERİSİ. LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ/JOURNAL OF LIBERAL THOUGHT. 24 (96). ISSN 1300-8781 | e-ISSN 2667-6486. (INDEX: TR DİZİN, ASOS INDEX, SOBİAD, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES)
KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL, ABDÜLKADİR (2019). TÜRKİYE‘DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: ALMANYA, FRANSA, ABD VE AIHM ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA BİR İNCELEME. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ/EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH. 6 (3). 23-41. E-ISSN 2148-9963. (INDEX: ASOS INDEX, INDEX COPERNICUS, EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX, ROOTINDEXING, JIFACTOR, RESEARCHBIB, GOOGLE SCHOLAR)
KURBAN, SAMED & AKMAN, HATİCE (2019). AYNI MEKÂNDA AYRILIKLAR: DAVID HARVEY‘IN MEKÂNSAL FARKLILAŞMA KURAMINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME. SOCIAL SCIENCE STUDIES JOURNAL/SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞMALARI DERGİSİ. 5 (38). 3266-3273. ISSN: 2587-1587. DOI: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1565 (INDEX: SOBİAD, ESJI, INDEX COPERNICUS, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (SSRN), SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT SOCIETY FOR INDEXING AND IMPACT FACTOR SERVICE)
M. E. KANSU, “Quaternionic representation of electromagnetism for material media”, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics (IJGMMP), 16(7), 1950105, 1-18, 2019. Science Citation Index (SCI) DOI: 10.1142/S0219887819501056
Özcan A, Karakoç MB. Evaluation of sulfate and salt resistance of ferrochrome slag and blast furnace slag-based geopolymer concretes. Structural Concrete. 2019, 20:1607–1621. https://doi.org/10.1002/suco.201900061
Korkmaz Gülsüm, Taş Yeliz, ZEYTİNOĞLU EMİN (2019). Katılım Bankaları ve Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Uygulama. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(3), 666-680.
Aydın, K , Karaağaç, İ . (2019). DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (3), 1456-1465.
GÜLER, Semra . “Bursa‘da Kalkan Duvarlı Camiler ve Ön Cephe Düzenlemeleri“. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 28 / 1 (Temmuz 2019): 59-97.
Bozaslan, Bakko Mehmet, “A Critical Perspective Of E-Government Policies In Turkey“, Social Sciences Studies Journal, Vol. 5 Issue 38, 2019.
Aydın, K., Karaağaç, İ. & Uluer, O.“The formability and springback characterization of laser-welded DP–HSLA sheets“,Applied Physics A,(2019)125:525.https://doi.org/10.1007/s00339-019-2817-0, (SCI)
H. Aydin and G. Tokatas, ‘Mechanical properties of zirconia toughened mullite composites fabricated by slip casting‘ Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 20, No. 3, pp. 250~258 (2019)
Arı, E.,Yılmaz, V. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Evsel Atık Ayırma Davranışlarının Planlı Davranış Teorisi Yardımıyla Araştırılması.Batman University Journal of Life Sciences , 9(1), 53-68. (Ebsco, Proquest).
ERDOĞAN, Ömer Faruk. “Fârâbî ve İbn Sinâ Felsefesinde Boşluk/Halâ Kavramı.“ İslami Araştırmalar Dergisi Journal of Islamic Research. 30/1, (2019):92-111.
Ayşe Funda SAĞLAMER, Nurten KILIÇ and Nesrin ÇALIŞKAN, Kenmotsu Pseudo Metric Finsler Structures Bulletin of Mathematical Analysis and Applications ISSN: 1821-1291, URL: http://www.bmathaa.org Volume 11 Issue 2(2019), Pages 12-31.
İhsan Erozan, Enes Çalışkan, A multi-objective genetic algorithm for a special type of 2D orthogonal packing problems, Applied Mathematical Modelling, 77(1), 2020, 66-81.
Solak, C.N., Alakananda, B., Blanco, S., Kulikovskiy, M. 2019. Distribution of Nitzschioid diatom of Kütahya waters. Oceanological & Hydrobiological Studies 48(2): 140-164
Ortakavak, Z., Uslu, A., & Korkmaz, E. (2019). Sosyal Kırılganlık İndeksinin CBS ile Haritalanması: İzmir İli Örneklemi. Resilience, 3(1), 37-53.
ÇETİNOĞLU TANSEL (2019). Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Egitimi Algıları: Kütahya’da Bir Arastırma. Journal of Current Researches on Social Sciences (JOCRESS), 9(1), 143-164.
ÇETİNOĞLU TANSEL (2019). TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI DİPNOT AÇIKLAMA GEREKLİLİKLERİNİN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN UYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESI: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSINDE BİR UYGULAMA. Uluslararası Sosyal ve Beseri Bilimler Arastırma Dergisi, 6(33), 465-478.
ÇETİNOĞLU TANSEL (2019). TMS 2 STOKLAR STANDARDI AÇIKLAMA GEREKLİLİKLERİNİN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN UYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Dergisi, 4(7), 144-165.
Yalçın, S. (2019) “Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 101-120.
Yalçın, S. (2019) “Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Stoklar: Muhasebeleştirme, Değerleme, Sunum Ve Açıklamalar” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 60, 202-222.
Anbarlı Bozatay, Ş., Kavaslar, B. (2019). E-Devlet Uygulaması Olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari Personeline İlişkin Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:12 S:64, s.663-676.
Arı, Erkan Hüyüktepe, Batuhan (2019). Multivariate Data Analysis for Socio-Economic Indicators: An Empirical for Turkey. Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 7-20. (Ebsco)
Arı, ERKAN (2019). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DUYARLILIKLARI: ESKİŞEHİR’DE BİR UYGULAMA. Journal of Quantitative Sciences, 1(1), 74-89.
Mapping of Noise Propagation in Quarries for Environmental Perspective, International Journal of Economic and Environmental Geology, Vol 10(1), January-March, pp1-4, 2019
Mustafa Ateş, Taklid-İctihad Kavramları Bağlamında İbn Âbidîn’in Tabakâtü’l-Fukahâ’ya Dair Özgün Yaklaşımı, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , sy. 33, 2019, ss. 547-570.
İhsan Erozan, A fuzzy decision support system for managing maintenance activities of critical components in manufacturing systems, Journal of Manufacturing Systems, Volume 52, Part A, 2019, 110-120
Ögcem, Ergin, “Modern Batı Düşüncesinde Dini Konumlandırma Problemi“, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt 3, Sayı, 1, ss. 136-149.
https://hakansaricam.blogspot.com/ tüm yayınlar
Arı, E., Aydın, E. (2019). Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Bir Tekstil İşletmesinin En Uygun Kumaş Seçimi Probleminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (Basım aşamasında). (Alan indeksleri-Ulakbim).
YETKİN, Ozan, (2019), “Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği“, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss. 158-191
F. Özbay, “Klazomenai FGT Sektöründe Ele Geçen İthal Attika Kandilleri ve Yerel Taklitleri, XXVII, 2019, 307-330.
Arı, E., Yılmaz, V. (2019). Factors Affecting the Use of Mobile Recommendation Systems: a Structural Equation Model. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21/1, 37-55(Ebsco, Proquest, Econlict, Ulakbim)
Ş.A. Sadık, S.E. Karlık, H. Temurtaş, A. Altuncu, Optimization of spin parameters for spun fibers having low polarization mode dispersion, Opt. Fiber Technol. 51 (2019) 31–35. doi:10.1016/j.yofte.2019.04.011.
YANGIL MUHARREM KÜRSAD,TOPÇUOGLU ÜNAL FULYA (2019). Ikna Etme Tekniginin Konusma Tutumu Üzerindeki Etkisi. Ana Dili Egitimi Dergisi, 7(2), 321-336., Doi: doi.org/10.16916/aded.510840 (Yayın No: 5036152)
TOPÇUOGLU ÜNAL FULYA,YANGIL MUHARREM KÜRSAD (2019). Empati Tekniginin Konusma Tutumu Üzerindeki Etkisi. Turkish Studies Educational Sciences, 14(2), 107-120., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14793 (Yayın No: 5036157)
UĞUR DEMİR, SEZER ELBİNSOY (2019) “Aktif Karbon Üretiminde Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması” Academic Platform Journal of Engineering and Science 7-1, pp 01-07
Anbarlı Bozatay, Ş., Kavaslar, B. (2019). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personelinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi‘nden (EBYS) Beklenen Hizmet Kalitesi, Algılanan Hizmet Kalitesi ve Memnuniyet Değerlerinin Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:12 S:63, s.957-967.
Yıldız, A., Bağcı, M., Çetintaş, S., Demirbilek, M., Kibici, Y., İlbeyli, N., 2019. “The Determination of Alteration Extent Using Minero-Petrographical, Geochemical and Geomechanical Properties In Granitic Rocks From Tavşanlı Zone (NW Turkey)“. Arabian Journal of Geosciences (2019) 12:386, Volume 12, Issue 12, Accepted: 9 May 2019, DOI: 10.1007/s12517-019-4512-z
Ocakoğlu, F., Çilingiroğlu, Ç., Potoğlu Erkaya, İ.,Ünan, S., Dinçer, B., Akkiraz, M. S. (2019). Human-Climate Interactions since the Neolithic Period in Central Anatolia: novel multi-proxy data from the Kureyşler Area, Kütahya, Turkey. Quaternary Science Reviews, 213, 1-17
Özcan, A. & Karakoç, M.B. Int J Civ Eng (2019) 17: 1571. https://doi.org/10.1007/s40999-019-00425-2
HIRLAK B., TAŞLIYAN M., GÜNDOĞDU E., GÜLER B. (2019). Fakülte Yaşamının Niteliği, Akademik Özyeterlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Journal of Social Humanities Sciences Research, 4(9), 86-104. (Yayın No: 4988190)
Some Technological Properties of Scotch Pine (Pinus Sylvestris Lipsky) and Eastern Beech (Fagus Orientalis Lipsky) Woods Impregnated with Alpha-X Chemical, Journal of polytechnic, 2019 22(4): 871-877.
Karavelioğlu, MB., Altıkat S., Başkaya, G., Gökçelik, E.(2019). Hacamat Uygulamasının Sporcularda Bazı Performans ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 74 -84.
Beşkirli, A., Özdemir, D. & Temurtaş, H. (Online: 26 March 2019). A comparison of modified tree–seed algorithm for high-dimensional numerical functions. Neural Computing & Applications. (SCI-Expanded) https://doi.org/10.1007/s00521-019-04155-3 https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-019-04155-3
İlkimen H., Synthesis and characterization of mixed ligand Cu(II) complexes of 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid and 2 aminopyridine derivatives. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 38(1) (2019)13-17.
F. ÖZBAY KLAZOMENAİ FGT (FERİDE GÜL TARLASI) SEKTÖRÜNDEN ELE GEÇEN İTHAL TİCARİ AMPHORALAR, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
Atakan, M. M., Karavelioğlu, M. B., Harmancı, H., Cook, M., & Bulut, S. (2019). Short term creatine loading without weight gain improves sprint, agility and leg strength performance in female futsal players. Science & Sports.
A. Basgumus, M. Namdar, and T. Tsiftsis, “Broadcast Cognitive Radio with Dirty Paper Coding over Nakagami-m Fading Channel“, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2019, 19(1), pp. 3-8.
A. Basgumus, M. Namdar, and T. Tsiftsis (2019), “Broadcast Cognitive Radio with Dirty Paper Coding over Nakagami-m Fading Channel“, Advances in Electrical and Computer Engineering (AECE), 19(1), pp: 3-8.
Biçer, H., Beyoğlu, B., Özdemir, T. E., Okasinski, J., & Tsakalakos, T. (2019). Direct in situ observation of electric field assisted densification of ZnO by energy dispersive X-ray diffraction. Ceramics International.
Effect of Resin Cleaning Process on Adhesion Strength of Water-Based Varnishes
Karaferye, F. (2019). Academic internationalization: Academics as marketing actors in higher education. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5 (1), 16-22. DOI: 10.24289/ijsser.473443 ERIC Number: ED593861
Abdullah Erdem Taş, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Afrika ile İlk Teması ve Trablusgarp-Amerika İlişkileri“, İSMUS (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi), Cilt:2, Sayı:1 (2017), İstanbul 2019, s. 93-116.
YILMAZ, Z , ÖZER, P , GÜMÜŞSOY, F . (2019). Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Yaklaşımı. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/optimum/issue/42287/432054
Ocakoglu, F., Akkiraz, M.S. (2019). A lower pleistocene to holocene terrestrial record from the Eskişehir Graben (central Anatolia): Paleoclimatic and morphotectonic implications. Quaternary International, 510, 88-99.
Oğuzhan Yüksel, Bolat Gündüz, Mert Kayhan. (2019) Effect of Crossfit Training on Jump and Strength. Journal of Education and Training Studies, Vol. 7, No. 1 January 2019
Hasan Emre Aydın, İsmail Kaya, Nevin Aydın, Ceren Kızmazoğlu, Feridun Karakoç, Hidayet Yurt, Buğra Hüsemoğlu, Importance of 3 Dimensional Modelling in Cranioplasty, Journal of Craniofacial Surgery. Journal of Craniofacial Surgery: May 2019 - Volume 30 - Issue 3 - p 713–715
Bağcı, M., Demirbilek, M., İlbeyli, N., Yıldız, A., Kibici, Y., 2019. “Geochronological and geochemical constraints and origin of the Tavşanlı Zone plutonic rocks (NW Turkey)“. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.28, pp.60-84, 2019. Received: 28.12.2017, Accepted/Published Online: 28.11.2018, DOI: 10.3906/yer-1712-25
Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Alagele, S. 2019. Effect of cover crop management on soil hydraulic properties. Geoderma, 343: 247-253. [SCI].
Cercioglu, M. 2019. Compost Effects on Soil Nutritional Quality and Pepper (Capsicum annuum L.) Yield. Journal of Agricultural Sciences- Tarim Bilimleri Dergisi 25(2): 155-162. [SCI-E].
Cercioglu, M. 2019. The Impact of Soil Conditioners on Some Chemical Properties of Soil and Grain Yield of Corn (Zea Mays L.). Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi 25(2): 224-231. [SCI-E].
S. Özyön, C. Yaşar, H. Temurtaş, “Incremental Gravitational Search Algorithm for High-Dimensional Benchmark Functions”, Neural Computing and Applications, Vol. 31, No. 8, pp: 3779-3803, August 2019. https://doi.org/10.1007/s00521-017-3334-8
(2019) Özyön, S., Yaşar, C., Temurtaş, H., “Incremental gravitational search algorithm for high-dimensional benchmark functions”, Neural Computing and Applications, Volume 31, Issue 8, Pages 3779-3803, August 2019, ISSN 0941-0643. (SCI Exp.)
2019, Deliktas, D., Torkul, O., Ustun, O., “A flexible job shop cell scheduling with sequence-dependent family setup times and intercellular transportation times by using conic scalarization method”, International Transactions in Operational Research 26, 2410–2431, doi: 10.1111/itor.12407
Hediye AYDIN, Remzi GÖREN, N. Merve CENGİZ, ‘İkiz Merdane Yöntemi ile Üretilen 1050 ve 3105 Alüminyum Levhaların Karakterizasyonu‘ AKÜ FEMÜBİD 19 (2019) Özel Sayı (252-259)
Hediye AYDIN, Benan ELMUSA, ‘Mekanokimyasal Yaklaşımla Mullit/ZrO2 Seramik Fazın Sentezi ve Karakterizasyonu‘ AKÜ FEMÜBİD 19 (2019) Özel Sayı (474-482)
Öğretmen Adaylarının Müzik Dinleme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi (Kütahya İli Örneği) Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 221 - 234
Sanat Tasarım Dergisi/Art Design Jornal. ISSN 1309-9876, e-ISSN 1309-9884
BAYTOK, A., BOYRAZ, M., ÇETİN, A., MUTLU, H., & KATIRCIOĞLU, E. (2019). Etik ve Sosyal Sorumluluk Konulu Bildirilerin Bibliyometrisi Ulusal Turizm Kongreleri Örneği 2009 2017 . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 65–81.
E. PELİT and E. KATIRCIOĞLU, “Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Sendikal Faaliyetler ve Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme,” İŞ,GÜÇ, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 25–50, May 2019.
CEYLAN, Tuğba & GÜVEN, Ömer Zafer. (2017). Fuarların Uluslararası Pazarlar Açısından Önemi: Turizm İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 3(3), 277-294
Torlak Y., Ayranci R., Ak M., Preparation of Glucose Sensor Based on Keggin Type Polyoxometalate/ Conducting Polymer Composite for Use in Food Industry, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, (2019)
Akın B., Bingöl N., Leblebici S. (2019). Kırmızı Hevhulma (Lythrum salicaria L.) Ekstraktlarının Farklı Sıcaklık ve Konsantrasyonlarının Marul Tohumları Üzerindeki Allelopatik Etkisi. European Journal of Science and Technology, No. 17, pp. 290-296.
Akın B, Bingöl A N. 2019. Heavy Metal Accumulation in Wetland Plants and Water-Sediment Relationship in Köprüören-Kütahya, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 5(2): 76-82.
Ak, S., & Kızılırmak, İ. (2019). Otel İşletmelerinde E Şikâyetler ve E Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 3(4), 820–832.
BURAN ALI ÇAGRI,AGCA AHMET (2019). Tedarik Zinciri Risklerinin Azaltılmasında Isbirligi Yaklasımının Etkisi: Üretim Isletmelerinde Bir Arastırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(62), 60-78.
Acar, M. E. & Kara, H. (2019). Örgütlerin sosyal yardım ve sosyal sorumluluk odaklı imaj algıları: İşgörenler üzerine kesitsel bir çalışma. Ekev Sosyal Bilimler Dergisi
Yüksel, Ü. & Kara, H. (2019). Örgütsel kültürün görünen yüzü olarak sembollerin algılanması: Olimpiyat örnekleri üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Temurtaş, F , Öztekin, M , Yazdani, M , Yörük, Y , Aydemir, F , Yonar, D , Taşaltın, C , Gürol, İ , Ebeoğlu, M , Salih, B , Köksal, D , Emri, K., “Akciğer Kanseri Tanısı İçin Yeni Bir Yöntem“, Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 1 , 35-48, Ekim 2019.
Seyyid MuhammedNakib Attas‘a Göre Bir Bilim ve Mektep OlarakTasavvuf
İslam Medeniyetinin İnşasından Bilim ve Mektep Olarak Tasavvuf
Aydemir, F., “Internet of Things Based Parking Lot LED Lighting System“, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı:17, 71-76, Aralık 2019.
Akoğlan Kozak, M., Özdemir, N. ve Çuhadar, Y. (2019). İmece Kültürünün Turizmde Kullanımı: Bilecik Kurşunlu Köyü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (4): 805-819.
Özdemir, N. & Önçel, S. (2019). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Algılarının Kariyer Yapma Niyetlerine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 1159-1176. DOI: 10.21325/jotags.2019.414
Kılıç, G., Özdemir, N. ve Akerik, M. (2019). Psikolojik Sözleşmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (1): 310-324.
KAYIKÇI, P., ARMAĞAN, K., DAL, N. E. (2019). Mobil Alışveriş Uygulamaları Bildirimlerine Karşı Tüketici Tutumları Hakkında Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 2040-2058.
Ceylan, U. (2019). TERMAL KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TERCİH EDİLMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: KÜTAHYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 (21) Ek Sayı, 181-197.
Emniyet Mensuplarının Rekreasyonel Etkinliklere katılımlarında Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)
BÜYÜK U. , ENGİN S., DURMUŞ ACER S., AKER A., MARAŞLI N. In-Bi-Cd Ötektik Alaşımının Mikroyapısal Değerlendirilmesi ve Mekanik Davranışı.ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.8, ss.549-558, 2019
Bir Yeraltı Linyit İşletmesinde 2018 Yılında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2(2), s125-129 (2019)
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağındaki Bantlı Konveyörlerin Verimlilik Analizi, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(2), s141-154 (2019)
“Rifâiyyenin Pîri Seyyid Ahmed er-Rifâî‘de Fakr ve Pratik Tezâhürü Fütüvvet“, İMAD (İslam MEdeniyeti Araştırmaları Dergisi), Haziran 2019.
Şener, Yelda & Erdoğan, B. Zafer (2019). Banka Sigortacılığında Müşteri Değerinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 5(1), 1-35.
Aydemir, F., Ebeoğlu, M. A., “Sudaki Ksilen Seviyesinin Ftalosiyanin Kaplı QCM Sensör İle Tespit Edilmesi“, DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 42, 37-45, Haziran 2019.
Büker Semih, Çelikkol Hakan (2019). Döviz Kuru Riski Yönetim Teknikleri ve SDS Ortağı KOBİ’lerin Bu Tekniklerden Yararlanabilme Olanakları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(59), 123-139
Mustafa Halûk Saraçoğlu , Gökhan Güçlü, Fethullah Uslu, Static Analysis of Orthotropic Euler-Bernoulli and Timoshenko Beams With Respect to Various Parameters, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, s.628-641, Haziran 2019. https://doi.org/10.17798/bitlisfen.495517
İhsan Erozan, Çekme sistemleri için karşılaştırmalı bir analiz ve bir karar destek sistemi önerisi, GU J Sci, Part C, 7(3): 523-539 (2019)
KAYIKÇI P., ARMAĞAN K., DAL N.E., “Sürdürülebilir Pazarlama: Kavramsal Bir Çalışma“, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı : 1, Mayıs, 2019
BAHÇE, Abdullah Burhan ve GÜMÜŞ, Öner (2019). Siyasal Karar Alma Mekanizması ve Mali Hukuk Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Kararlarının İncelenmesi.Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 2019 (368), 108-123, ISSN: 1300-8951
GÜREŞCİ, R . (2019). Siber Saldırıların Uluslararası Hukuktaki Güç Kullanımı Kapsamında Değerlendirmesi. Savunma Bilimleri Dergisi, 18 (1), 75-98. DOI: 10.17134/khosbd.561199
Ören, Ö., Yuvka, Ş., Şensöğüt, C. & Ediz, İ.G., 2019, Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağındaki Bantlı Konveyörlerin Verimlilik Analizi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34,2, ss.141-154.
K. Tutkavul, 2019, Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksini Kullanarak Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü: Borsa İstanbul Sınai Endeksi’nde Bir Uygulama, Verimlilik Dergisi, 2019/2, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Ankara.
Erkal, A., & Uçak, O. (2019). Osmanlı‘dan Günümüze Türkiye‘de Yerel Basının Gelişim Süreci. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12(1), 92–122.
Evecan, K . “Passive RFID Uplink and Downlink Link Budget and Comparison of ASK and BPSK Backscatter Modulations“. Sakarya University Journal of Science 23 (2019): 66-75
Çerçioğlu, M. 2019. Simav yöresi tarım topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 7(1): 57-63 [TR Dizin].
Çerçioğlu, M., 2019. Sürdürülebilir Atık Yönetiminde Sera Atıklarının Kompost Olarak Değerlendirilmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1): 167-177. [TR Dizin].
(2019) Akbulut, N., Özyön, A., “1980‘li Yıllarda Türkiye‘deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği - The Reflections of Intellectual Crisis in Turkey in 1980s in Turkish Theatre: The Example of Limon”, Anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), Volume 7, Issue 1, p. 167-174, Ocak 2019, ISSN: 2147-7655. (TR DİZİN)
Demir, F. (2019). Matematik okuryazarlığı alanında soru yazmada karşılaşılan fırsatlar ve güçlükler. III. International Congress on Science and Education, 192-192.
Yelli, Y. ve ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU (2019). Türkçe Öğretmeni Adaylarının De Ve Ki’yi Kullanma Durumları” 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (IDU- ICER 19)-Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Fırsatlar ve Zorluklar, İzmir, 04-06 Ekim 2019.
Kemal, K., Kervan, C. ve ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU (2019). “Kitap Kavramının Metaforik Algılanma Biçimleri” 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İzmir, 03-05 Ekim 2019. (Özet olarak basılmıştır).
Bozaslan, Bakko Mehmet, “Rusya Federasyonu‘nda Devlet, Siyaset ve Muhalefet: Yerel Seçimler Üzerinden Bir Okuma“, II. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), 15-17 Kasım 2019.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Düzeylerinin Problem Çözme Becerileriyle İlişkisinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Etkinlik Planlarında Aile Katılımı Boyutunun İncelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Farklı Hikâye Anlatım Türlerinin Dikkat Sürelerine ve Hikâyeyi Anlama Düzeylerine Etkisi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
Okul Öncesi Öğretmeni Adayları İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnformal Öğrenme Şekillerinin İncelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi
KULLE, Habibe, KARAŞAHİN, Tevfik (2019). POSTBÜROKRASİ TOPLUM MÜHENDİSLİĞİNİN YENİ BİR BOYUTU MUDUR? ( 17. Uluslarararası Kamu Yönetimi Forumu 24-26 Ekim, Karaman)
KULLE, Habibe, CANDAN, Hakan ve KARAŞAHİN, Tevfik (2019). ÖTEKILEŞTIRME KAVRAMININ YOL AÇTIĞI GÜVEN(SIZ)LIK: HEGEL VE SPINOZA EKSENINDE AŞIRI SAĞIN YÜKSELMESININ VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI . 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (18-29 Nisan 2019, Gaziantep).
Türe Köse, H.B. ve Bartan, M. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarında farklı hikâye anlatım türlerinin dikkat sürelerine ve hikâyeyi anlama düzeylerine etkisi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2-5 Ekim 2019. 148-151.
Bartan, M. ve Aydemir-Özalp, T. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının etkinlik planlarında aile katılımı boyutunun incelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi 2-5 Ekim 2019, 1021-1024.
Akdağ Kurnaz, E (2019). An Examination of Foreign Student‘s Perceptions on Multicultural Education: The Case of Dumlupınar University. International Congress on Afro - Eurasian Research V 19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC
Akcay, M., Akçay B. A., “Using Cloud Systems in Education“, IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019), 07 – 10 November 2019, Ankara.
KAÇAL, A., 2019, TNano-MoS2 Katkısının Minimum Miktarda Yağlama (MMY) Uygulamalarında İşleme Operasyonları Açısından Etkilerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of The Effects of Nano-MoS2 Additive in Mınımum Quantıty Lubricatıon (MQL) Applications in Terms of Machining Operations) International Turkish World Engineering and Science Congress (ITWESC-2019), (2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi), 7-10 November 2019, Antalya
SOFUOĞLU, S.D., KAÇAL, A., 2019, Toros Sedirinde (Cedrus libani A.Rich) İşleme Paremetrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi (Investigation of The Effect of Machining Parameters on Surface Quality in Cedar (Cedrus libani A.Rich)) International Turkish World Engineering and Science Congress (ITWESC-2019), (2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi), 7-10 November 2019, Antalya
ERGENEKON ARSLAN, Aslı & GÜVEN, Ömer Zafer. (2019) Güven, İmaj ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Teknoloji Kabul Modeli Kapsamında Çevrimiçi Tatil Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama. 9. Uluslararası Çin‘den Adriyatik‘e Sosyal Bilimler Kongresi, 20-23 Mart 2019. Antalya,
KIRATLI, E.N., SOFUOĞLU, S.D.., 2019, Masif Ağaç ve ağaç Kökenli malzemelerde Delik Delme Uygulamalar (Drilling Processings in Solid Wood Wood-Based Materials) International Turkish World Engineering and Science Congress (ITWESC-2019), (2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi), 7-10 November 2019, Antalya
SOFUOĞLU, S.D., KAÇAL, A., 2019, Toros Sedirinde (Cedrus libani A.Rich) İşleme Paremetrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi (Investigation of The Effect of Machining Parameters on Surface Quality in Cedar (Cedrus libani A.Rich)) International Turkish World Engineering and Science Congress (ITWESC-2019), (2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi), 7-10 November 2019, Antalya
ULUNAM, M., ÖZALP, M., , SOFUOĞLU, S. D., , ÇERÇİOĞLU, M.,2019, Changes in Technological Properties of Black Pine and Larex Woods Impregnated with Olive Oil and Korasit-KS Under OpenAir Conditions, ICONST-2019, International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology , Proceeding Book, 198-206, August 26-30 in Prizren, KOSOVO
Rukiye Ayrancı, Yasemin Torlak, Metin Ak, “Design of nickel modified non-enzymatic sensor platform towards electochemical glucose detection” 8. Molbiotech, 2019 (Afyon, Turkey)
TELLI ALI,BESIKTAS REMZI (2019). Sivil Savunma ve Itfaiyecilik Programındaki Ögrencilerin AFADMüdürlüklerindeki Staj Kontenjan Sorunlarının Çözülmesi, III.International Congress on Science and Education, 1(1), 126-130.
BESIKTAS REMZI,BOZKURT YAHYA (2019). Demir Çelik Imalatında Son Yıllara Ait Is Kazaları ve Meslek Hastalıkları Istatistikleri. III.International Congress on Science and Education, 1(1), 135-143.
Akçay, M., Takıl, M., “Software Testing Strategy“, IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019), 07 – 10 November 2019, Ankara.
Dinçer, F. İ., Bayram, A. T., & Ak, S. (2019). Müslüman Turistik Tüketicilerde Helal Gıdaya Yönelik Davranışsal Niyet ve Gıda Neofobisi İlişkisi. 2. International Halal Tourism Congress, ANTALYA.
SUSTAINABILITY AND SUSTAINABILITY REPORTING STANDARTS ABSTRACT One of the most important concepts developing recently is the concept of corporate sustainability. The concept of sustainability includes valuation of the underground and aboveground resources, the physical capital stock made by man, the human resource and the benefit of future generations without disturbing the order, balance and cycle of nature. Over time, this concept has been recognized to depend on the sustainability or s
AS A ROADMAP FOR A BETTER FUTURE SUSTAINABILITY AND INTEGRATED REPORTING DEVELOPMENT OF UNIFIED METHODOLOGY A MODEL SUGGESTION ABSTRACT One of the most important concepts developing recently is the concept of corporate sustainability. The concept of sustainability includes valuation of the underground and aboveground resources, the physical capital stock made by man, the human resource and the benefit of future generations without disturbing the order, balance and cycle of nature. Over tim
Ögcem, Ergin, “İslam Tasavvurunda Ahlakın Kaynağına Dair Bir Soruşturma“, 2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul 2019, ss. 347-359.
Ögcem, Ergin, “Batı Düşüncesinde Ahlaka Dair Yaklaşımlar“, 2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul 2019, ss. 329-346.
Hasan BİRCAN, Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN, Abdullah Engin ÇALIK, “Monte carlo simulation of photon radiation transfer for 1D by using excel ”, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019) , 02-04 May 2019, Amasya (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 44)
İsmail GENÇ, Mehmet ERDOĞAN, Oğuzhan Altay YÖNET, Kaan MANISA, Hasan BIRCAN, Veysel ZEDEF, “Radon activity in well water and radiation dose estimation in the granite-rich regions of central Anatolia, Turkey”, 5th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2019) , 02-04 May 2019, AMASYA (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 21)
Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA, Hasan BİRCAN, Ahmet BİÇER and Veysel ZEDEF, “Investigation Of Radon Concentration Anomalies Around Simav Fault Zone Kütahya, Western Turkey“, 1th International Multidisciplinary Geosciences Conference (IMGC 2019), University of Mitrovica, Faculty of Geoscience, October 10-11 2019. (sözlü sunum)
Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN and Hasan BİRCAN, “Density Dependence of Nuclear Matter Symmetry Energy“, LXIX INTERNA TIONAL CONFERENCE “NUCLEUS-2019” ON NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR STRUCTURE “Fundamental Problems of NuclearPhysics, Nuclei at orders of Nucleon Stability, High T echnologies”, Dubna, RUSSIA, 01.07.2019–05.07.2019. (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 231)
Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA and Hasan BİRCAN, “Skyrme Energy Density Functional For Nuclear Matter: Relation Between Incompressibility and Effective Mass“, LXIX INTERNA TIONAL CONFERENCE “NUCLEUS-2019” ON NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR STRUCTURE “Fundamental Problems of NuclearPhysics, Nuclei at orders of Nucleon Stability, High Technologies”, Dubna, RUSSIA, 01.07.2019–05.07.2019. (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 162)
Şahbaz, Eray, 2019, “Mimarlıkta Açık Kaynak Felsefesi“, Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Şahbaz E., Fidan F., “SimYA: Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi“, Bolu-Düzce Ar-Ge Proje Pazarı, TÜRKIYE,
Pekkan, K. and Gün, Y. “Investigation of MgO, CaO and TiO2 Effect in a Li2O-ZnO-SiO2 (LZS) Crystalline Glaze System”, 4th International Congress on Engineering, Architecture and Design, 580-589, Zeytinburnu, İstanbul, April 23-24, 2019 (Sözlü Sunum-Tam Metin).
Pekkan, K., Gün, Y. and Pekkan, G. “Determination of Translucency Properties of Yttria-Tetragonal Zirconia Polycrystals (Y-TZP) Ceramics Sintered Under Different Firing Regimes”, 4th International Congress on Engineering, Architecture and Design, 571-579, Zeytinburnu, İstanbul, April 23-24, 2019 (Sözlü Sunum-Tam Metin).
Yılmaz S. and Pekkan, K. “Determination of The Suitability Of Ordu-Üçpınar Clay Based Artistic Ceramics To Different Shaping Methods“, The International Conference on Materials Science and Technology (IMSTEC’19), 398-401, Kızılcahamam-Ankara, October 18-20, 2019 (Sözlü Sunum-Tam Metin).
Afacan A. and Pekkan, K. “Effect of Colemanite and Borax on Artistic Effected Flowing Glaze Production“, The International Conference on Materials Science and Technology (IMSTEC’19), 373-377, Kızılcahamam-Ankara, October 18-20, 2019 (Sözlü Sunum-Tam Metin).
Afacan A. and Pekkan, K. “Determination of The Effect of Different Frits Containing B2O3 and PbO in Traditional Çini Tile Glazes Colored With CuO“, The International Conference on Materials Science and Technology (IMSTEC’19), 362-366, Kızılcahamam-Ankara, October 18-20, 2019 (Sözlü Sunum-Tam Metin).
Canieren, Ö., Karagüzel, C., 2019, Ambient Leaching Of Gümüşköy Refractory Silver In Hypochlorite-Chloride Media, International Mineral Processing Congress, 31 October- 02 November Antalya-TURKEY.
Ören, Ö., Şahbaz, M., Canıeren, Ö., Demir, U., Şahbaz, O., & Karagüzel, C., 2019, Investigation of Acid Mine Drainage of Dump Sites belonging to Private Mining Company, XVIII Balkan Mineral Processing Congress, Golem-Durres, Albania (Abstract).
Hakikatin Normatif Okunuşunda İki Sürçme Biçimi: Hristiyanlaşma ve Yahudileşme
BINARCI BURAK (2019). Collective Identity in Turkish Russian Relations in post-Cold War Era. INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH V. Nicosia, TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (/Sözlü Sunum)
BINARCI BURAK (2019). Güvenlik ve Kimlik: Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Yeni Parametreler. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ilişkiler Kongresi, TRABZON (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5456328)
BINARCI BURAK (2019). Yapıdan Insaya Uluslararası Iliskilerde Küresellesme Kavramı. XI.ULUDAG CONGRESS ON INTERNATIONAL RELATIONS, BURSA (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5456296)
Akcay, M., Ergin, S., Sezgin, A., “Classification of Diabetic Retinopathy Images with Matlab Parallel Programming“, International Marmara Sciences Congress ( IMASCON 2019), Nov 1-3, 2019, Kocaeli / Turkey.
ARIDEMİR HAKAN, ZORLU UĞUR HACER (2019). The Components of Turkish Language in Balkan Language. INTERNATIONAL TURKISH LANGUAGE AND REGIONAL STUDIES CONGRESS, (Özet bildiri)
G. SARIOĞLU, H. Y. OCAK, “Al-1,1Sc ve Al-1,9Sc Alaşımlarının Bazı Termal Özelliklerinin Deneysel Yöntemle İncelenmesi ve Sc Etkisinin Karşılaştırılması” ADIM Fizik Günleri VIII, 12-15 Eylül 2019
H. Y. OCAK, G. SARIOĞLU, “Al-1,1Sc ve Al-1,1Sc-6Mg Alaşımlarının Bazı Termal Özelliklerinde Mg Katkısının Deneysel Olarak İncelenmesi” Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-II September 19-22, 2019 Gaziantep - TURKEY
H. Y. OCAK, G. SARIOĞLU, “Al-6Mg-1,1Sc Alaşımının Bazı Termal Özelliklerinin Deneysel Yöntemle İncelenmesi”, Internatıonal Black Sea Coastlıne Countrıes Symposıum – II, July 20-22, 2019 Samsun, TURKEY
H. Y. OCAK, G. SARIOĞLU, “Al-1,1Sc Alaşımının Bazı Termal Özelliklerinin Deneysel Yöntemle İncelenmesi”, Internatıonal Black Sea Coastlıne Countrıes Symposıum – II, July 20-22, 2019 Samsun, TURKEY
G. SARIOĞLU, H. Y. OCAK, “Al-6Mg-1,9Sc Alaşımının Bazı Termal Özelliklerinin Deneysel Yöntemle İncelenmesi”, Turkish Physical Society 35rd International Physics Congress – TFD35, 2019, Bodrum, Türkiye
G. SARIOĞLU, H. Y. OCAK, “Al-1,9Sc Alaşımının Bazı Termal Özelliklerinin Deneysel Yöntemle İncelenmesi”, Turkish Physical Society 35rd International Physics Congress – TFD35, 2019, Bodrum, Türkiye
Julian, S., Grzbyk, T. & KARACA, A. (2019). Role of Breadth and Depth Factors in Understanding Executive Interpretive Ambivalence. Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, Boston, MA.
Arı, E., Yılmaz, V. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Termik Santrallere İlişkin Tutumlarının Araştırılması: Bir Yapısal Model Önerisi. 2nd Business & Organization Research Conference . Yaşar Üniversitesi, İzmir . (Tam Metin Bildiri)
Arı, E., Yılmaz, V. (2019). European Cutsomer Satisfaction Index (ECSI) And An Application . 2nd Business & Organization Conference. Yaşar University, 4-6 on September, İzmir. (Tam Metin Bildiri)
Ulunam, M., Özalp, M., , Sofuoğlu, S. D., , Çerçioğlu, M., Changes in Technological Properties of Black Pine and Larex Woods Impregnated with Olive Oil and Korasit-KS Under OpenAir Conditions, ICONST-2019, International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology , Proceeding Book, 198-206, August 26-30 in Prizren, KOSOVO
Arı, E., Oğuz, E.Y., Yılmaz, V.(2019). A Model Recommended in ECSI Scope for Measurement of Quality Service. 4th International Tourism Congress. Anadolu University Faculty of Tourism, Eskişehir. 16-19 October.
Arı, E., Oğuz, Y.E., Yılmaz, V. (2019). Analysis of Factors Affecting City Brand Loyalt: A Structural Eqauality Model Proposal . 4th International Tourism Congress, ITC 2019. Anadolu University Faculty of Tourism.
Kılınç, Fatma Seher, & Özden, M. (29 Ekim-2 Kasım 2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi. [Abstract]. Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim (INCES) Kongresi’nde sunulan bildiri, Alanya, Antalya, Türkiye.
Özkul, H., Özden, M. & Demir, M. (23-27 Ekim 2019). Ortaokul öğrencilerinin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin incelenmesi. [Abstract]. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde (UTEK) sunulan bildiri, Bodrum, Türkiye.
Özkul, H., & Özden, M. (23-27 Ekim 2019). Sınıf öğretmeni adaylarının entegre FeTeMM öğretimine yönelimlerinin belirlenmesi: Kütahya Örneği. [Abstract]. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde (UTEK) sunulan bildiri, Bodrum, Türkiye.
Ayşe Funda Sağlamer, Nurten KILIÇ, On phi-Recurrent Kenmotsu Finsler Manifolds, OMSTA, July-2019, Kütahya-TURKEY.
[45] Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA, Hasan BİRCAN, Ahmet BİÇER and Veysel ZEDEF, “Investigation Of Radon Concentration Anomalies Around Simav Fault Zone Kütahya, Western Turkey“, 1th International Multidisciplinary Geosciences Conference (IMGC 2019), University of Mitrovica, Faculty of Geoscience, October 10-11 2019. (sözlü sunum)
Akcay, M., Yaz, O., “Book Monitoring System“, 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), October 10-12, 2019, Ankara, Turkey.
Akcay, M., Ardic, i., Sen, S., “Document Management System“, 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), October 10-12, 2019, Ankara, Turkey.
GEÇ LÜTESİYEN- ERKEN BARTONİYEN (ORTA EOSEN) YAŞLI MENGEN HAVZASI’NIN (BOLU) PALİNOMORF, OSTRAKOD VE FORAMİNİFER İÇERİKLERİ / PALYNOMORPH, OSTRACOD AND FORAMINIFER CONTENTS OF LATE LUTETIAN-EARLY BARTONIAN (MIDDLE EOCENE) MENGEN BASIN (BOLU) S. Duygu Durak, M. Serkan Akkiraz, Atike Nazik, Nazire Özgen-Erdem
Ögcem, Ergin, “Bir İletişim Sorunu Olarak Din Dili (Dinin Aktarımında Kullanılan Dil ve Sorunlar)“, Uluslararası Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları Çalıştayı Özet Kitabı, (ed. Mehmet Bayyiğit vd.), Palet Yayınları, Konya 2019., s. 56.
Sürsavur, L. (2019). Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımının Ergenler Üzerindeki Etkilerine Güncel Bir Bakış. III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, (pp. 506-517). Nevşehir.
Bilican, V., & Sürsavur, L. (2019). Çalışma Yaşamında Kadınların Karşılaşmış Olduğu Engeller ve Kraliçe Arı Sendromu. 8th International Vocational Schools Symposium , (pp. 140-151). Sinop.
Akcay, M., Yalcin, E., “Aktivite Bilet Satis Sitesi“, The International Aluminium-Themed Engineering and Natural Sciences Conference in Seydisehir/TURKEY (IATENS’19), October 4-6 2019, pp. 1163-1166.
Akcay, M., Tasdoven, A., “Phyton ile Turkiye Nufus Analizi, Modellenmesi ve Tahmini“, The International Aluminium-Themed Engineering and Natural Sciences Conference in Seydisehir/TURKEY (IATENS’19), October 4-6 2019, pp. 1158-1162.
Bıyıklı, M., “Türklerde At Kültürü ve Türk Mitolojisinde Atın Yeri ve Önemi”, International Congress on Afro - Eurasian Research V, 19-22 April 2019 / Lefkoşa TRNC, Academia Publishing, Eylül, 2019 Kütahya, ss. 404-417.
Çokoğullar, Emel, Erkek Egemen Yapının Taze Hasmı: Nafaka, 2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 4-6 Ekim 2019, Balıkesir.
Ceylan,U., Gençer, G. ve Gençer,K. (2019). Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Memnuniyet ve Şikayet Bildirimlerinin İncelenmesi: Mersin’deki 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma. THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 26-28 Eylül 2019 Mersin,, 671-676.
Uslu A.,Antik Kentler İçin Artırılmış Gerçeklik Uygulaması, II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, ESKİŞEHİR, 3-5 Ekim 2019
Uslu A.,Sosyal Zarar Görebilirlik Endeksinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Haritalanması: Kütahya Örneği, II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, ESKİŞEHİR, 3-5 Ekim 2019
Yamanturk, K. & Dogruoz, C., “Application of Seismic Isolators In Kutahya City Hospital Project Utilizing Double Friction Pendulum Type Devices “, ICCET 2019, 21th International Conference on Concrete Engineering and Technology, Paris, France
The Importance of Industrial Fires in Civil Defanse and Firefighting Program for Disaster Management / Afet Yönetiminde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında Endüstriyel Yangınların Önemi
Aydin, K., Kabakçı MO., Karaağaç, İ., 2019, DP600 VE HSLA SAC MALZEMELERDE ZIMBA RADYÜSÜ VE KALIP AÇISININ GERİ ESNEMEYE ETKİSİ, I. International Science and Innovation Congress, 26-29 August 2019, Pamukkale,Denizli/TURKEY.
Aydin, K., Kabakçı MO., Karaağaç, İ., 2019, DP800 SAC MALZEMENİN GERİ ESNEME DAVRANIŞLARI, I. International Science and Innovation Congress, 26-29 August 2019, Pamukkale,Denizli/TURKEY.
AKBULUT, A., ARAT, H., & ARSLAN, O., Tepsili Kurutucuda Hava Hızının Havucun Kuruma Karakteristiği Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 22nd Congress on Thermal Science and Technology ULIBTK‘19, September 11-14, 2019, Kocaeli-Turkey.
ARAT, H., AKBULUT, A., & ARSLAN, O., Tepsili Kurutucuda Elmanin Kuruma Karakteristiğinin İncelenmesi, 22nd Congress on Thermal Science and Technology ULIBTK‘19, September 11-14, 2019, Kocaeli-Turkey.
Ersoy, A. & Özden, M. (16-18 September 2019). Using video diaries in teaching practice. [Abstract]. Paper presented at the 6th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2019), Valletta Campus, University of Malta, Malta.
Cercioglu, M. Using X-ray computed tomography in soil science
Altuncu A., Sadik S. A., and Durak F. E., Design of a loop EDFA based C+L band tunable erbium-doped fiber ring laser, Laser Optics and Plasma Physics 2019, vol.8, p. 81.
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. Synthesis and characterization of the proton transfer salts of salicylic acid with 2-aminopyridine derivatives. I. International Science and Innovation Congress (INSI 2019), Denizli, Türkiye, 26-29 August 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Halil İlkimen, Nagehan Türken, Cengiz Yenikaya. A review on metal complexes of sulfamoylbenzoic acid derivatives. I. International Science and Innovation Congress (INSI 2019), Denizli, Türkiye, 26-29 August 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Investigation of Anxıety Levels of Physically Disabled Athletes Participating Swimming Championship in Turkey
Mızrak T., Kaçal A., Yıldırım F., (2019), Rüzgar Türbini Kanadında Fiber Metal Lamine Kompozit Uygulaması, 3. International Scientific and Vocational Studies Congress-BILMES 2019
Kaçal A., (2019), Sertleştirilmiş EN X210CRW12 Soğuk İş Takım Çeliğinin Karbür Kesici İle Frezeleme Performansının Araştırılması 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi (IMCOFE VIII), Antalya Türkiye.
Kaçal A., Çelik B., Sertsöz Ş., (2019), GGG70 Sfero Dökme Demirin Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Takım Aşınmasının İncelenmesi, 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi (IMCOFE VIII), Antalya Türkiye.
Arslan A., Erkul Ş., Kaçal A., (2019), Beyaz Eşya Sektörüne Yönelik Yüksek Kapasiteli Servo Press Tasarımı Ve İmalatı, 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi (IMCOFE VIII), Antalya Türkiye.
Yusuf KAYGISIZ, Çetin PALTA, Sevda ENGİN, FARKLI ORANLARDA MN İLAVE EDİLEREK SERBEST KATILAŞTIRILMIŞ AL- SI- MG ALAŞIMLARINA ISIL İŞLEM UYGULAMASININ MİKROYAPI, MİKROSERTLİK VE ÇEKME DAYINIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, “II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ “, , (2019), s.
M. E. KANSU, M. TANIŞLI and S. DEMİR, “Relativistic Derivation Formalism of Electromagnetic Field Equations in Quaternion Algebra”, Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019), 16 – 20.07.2019, Kütahya / TURKEY, p.94.
Ulunam, M., Özalp, M., Sofuoğlu, S.D., Çerçioğlu, M. 2019. Changes in Technological Properties of Black Pine and Larex Woods Impregnated with Olive Oil and Corasite-KS Under Open-Air Conditions. ICONST‘19-2nd International Conferences on Science and Technology, Proceeding Book, 198-206, August 26-30, Prizren, Kosovo.
Ö. Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından Kocaeli‘de düzenlenen IMASCONGRESS‘e sunulan “Sosyal Bilimler“ bildiri kitabında yayınlanan “The Mathematics of Fiscal Anesthesia“ başlıklı bildiri, pp. 566-578.
Çerçioğlu, M. 2019. The Determination of Ear Components of Maize Plant Under Some Agricultural Practices. ICONST‘19-2nd International Conferences on Science and Technology, Proceeding Book, Page 6, August 26-30, Prizren, Kosovo.
ŞEN, Ali ve İsmail, BALKAN, (2019), “Bankacılık Krizlerini Önlemede Geleneksel Tedbirlerin Yetersizliğinin Nedenleri“, 7th SCF International Conference on Future of European Union and Turkey-EU Relations, 11-13 Nisan 2019, Uşak Üniversitesi, Uşak.
D. KAPTAN and G. CANSEVER, “Battery Chargers in Electric Vehicles,“ 2018 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT), Istanbul, Turkey, 2018, pp. 1-3.
Veri madenciliği yöntemi ile kalp krizi riski hesaplama, International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, 5-7 July Ürgüp, Şükrü Kitiş
[44] Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN and Hasan BİRCAN, “Density Dependence of Nuclear Matter Symmetry Energy“, LXIX INTERNA TIONAL CONFERENCE “NUCLEUS-2019” ON NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR STRUCTURE “Fundamental Problems of NuclearPhysics, Nuclei at orders of Nucleon Stability, High T echnologies”, Dubna, RUSSIA, 01.07.2019–05.07.2019. (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 231)
[43] Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA and Hasan BİRCAN, “Skyrme Energy Density Functional For Nuclear Matter: Relation Between Incompressibility and Effective Mass“, LXIX INTERNA TIONAL CONFERENCE “NUCLEUS-2019” ON NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR STRUCTURE “Fundamental Problems of NuclearPhysics, Nuclei at orders of Nucleon Stability, High T echnologies”, Dubna, RUSSIA, 01.07.2019–05.07.2019. (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 162)
Emine Dingeç, “Âl-i Osman‘da Cülus: Veraset Usulü Üzerine Bir Analiz Denemesi, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-V, Kocaeli 2019, s. 229-240.
Erkoyun, H., Kadir, S., and Külah, T. (2019) Mineralogy, geochemistry and genesis of clays interlayered coal seams succession in the Neogene lacustrine Orhaneli and Keles coal deposits, Bursa, western Turkey. EuroClay 2019 – International conference on clay science and technology, Paris, France, p. 236.
Ayşe Funda SAĞLAMER and Nurten KILIÇ, Beta-Kenmotsu Lorentzian Finsler Structures, 17. International Geometry Symposium, June-2019 (Erzincan-TURKEY).
Kadir, S., Önalgil, N., Külah, T., Erkoyun, H., Eren, M., and Elliott, W.C. (2019) Mineralogy, geochemistry, and genesis of bentonites in Upper Cretaceous Bereketli Member of the Reşadiye Formation, Reşadiye (Tokat), Turkey. EuroClay 2019 – International conference on clay science and technology, Paris, France, p. 327.
A Bayesian analysis of C14 dates from the late third millennium B.C.E. at Seyitömer Höyük, 4.2 ka BP in Anatolia: The Crisis Years and its Aftermath, An International Conference on Bronze Age Archaeology University of Yaşar, İzmir May, 17-18 2019 Özet Metin.
Uslu A., Özmen B.H., Korkmaz E., Ecer B., Kök M., Şahbazlı E., Pekkan E., Tün M, Yerleşim Yerleri İçin Mevcut Acil Toplanma Alanlarının Uygunluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği, Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2019), ESKİŞEHİR, 26-28 Haziran 2019
Arif KOLAY, “Binbaşı Ömer Fevzi Tarafından 1921’de Yayımlanan “Jandarma Vezâif-i Amelîyesi” Adlı Kitabın Çevirisi ve Değerlendirilmesi“, Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma, 13-15 Haziran/June 2019, Beytepe / ANKARA
Ceylan,Uğur (2019). Helal Turizm Kapsamında Hizmet Sunan Konaklama İşletmelerine Yönelik Şikayetlerin İncelenmesi. 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 04-06 Nisan 2019, Antalya.
Bilican Gökkaya, V., & Sürsavur, L. (2019). Obstacles Encontered by Woman in Business and Queen Bee Syndrome. 8.International Vocational Schools Symposium. Sinop: International Vocational Schools Symposium (UMYOS-2019).
ŞENYÜZ Fatma, “ERMENİ HARFLİ KIPÇAKÇADA –dAş EKİ ÜZERİNE“, X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 312 ISBN 978-605-9975-39-1, 1.Baskı, ss. 1506-1511.
E. Erdogan, M. Namdar, A. Basgumus, S. Aldirmaz Colak, S. Ustunbas, H. Alakoca, and L. Durak Ata, “Secrecy Outage Performance of the K-User Cognitive Radio Networks with Iterative Interference Alignment,“ Accept, IEEE 30th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE PIMRC 2019), Istanbul, Turkey, Sep. 2019.
İhsan Erozan, Emre Özel, Damlanur Talaz, Evaluating indoor air quality in offices and classrooms using fuzzy logic, INFUS 2019: Intelligent and Fuzzy Techniques in Big Data Analytics and Decision Making pp 1144-1151.
Kayhan M., Yurttaş Ş., Şafak Ş., Keskin Y. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Uyku kalitelerinin Araştırılması. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Kayhan M., Keskin Y., Yurttaş Ş., Şafak Ş. (2019). Çölyak Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşam Kalitesine Etkisi. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
KURBAN, SAMED (2019). EĞİTİME ERİŞİMDE TOPLUMSAL DEĞİŞME, EĞİTİMDE YAYILMA VE EŞİTSİZLİK: SORUNLAR VE POLİTİKALAR ÜZERİNDEN 2018 YILI OECD GÖSTERGELERİ IŞIĞINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. 1. ULUSLARARASI ŞİŞLİ BİLİM KONGRESİ/ THE 1ST INTERNATIONAL ŞİŞLİ SCIENCE CONGRESS. ŞİŞLİ/İSTANBUL. s. 255-256. ISBN: 978-605-66178-2-9. İSTANBUL: ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KURBAN, SAMED (2019). MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ (E-MEZUN) 2017 YILI RAPORUNA ELEŞTİREL BAKIŞ. 1. ULUSLARARASI ŞİŞLİ BİLİM KONGRESİ/ THE 1ST INTERNATIONAL ŞİŞLİ SCIENCE CONGRESS. ŞİŞLİ/İSTANBUL. s. 259-260. ISBN: 978-605-66178-2-9. İSTANBUL: ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
GÜNDÜZ, AHMET & KURBAN, SAMED (2019). CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ: KURUMLAR VE POLİTİKA. 1. ULUSLARARASI ŞİŞLİ BİLİM KONGRESİ/ THE 1ST INTERNATIONAL ŞİŞLİ SCIENCE CONGRESS. ŞİŞLİ/İSTANBUL. s. 193-194. ISBN: 978-605-66178-2-9. İSTANBUL: ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Telli, A., Çelik, C. ve Mestan, A. (2019, 19-21 Nisan). Ahşap akustik panellerin opera salonunda dinleme sonuçları, “Results of Wooden Acoustic Panels on The Opera Hall“, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara.
Telli, A., Çelik, C. ve Mestan, A. (2019, 19-21 Nisan). Tarihi çevrede restorasyon sonrası engellilerin yaşadıkları zorlukların bir örneklem üzerinde incelenmesi, “Investigation of the Difficulties of the Persons with Disabilities in the Historical Environment After Restoration on A Sample“, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara.
Özcan, A., Karakoç, M.B., (2019). Weight Change Of Blast Furnace Slag And Elazığ Ferrochrome Slag Based Geopolymer Concrete Exposed To Acid Solutions, 2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), April 22 - 24, Marmaris, Turkey
Özdal, M., Özcan, A., Karakoç, M.B., (2019). Investigation Of The Freeze-Thaw Effect On Compressive Strengths Of Elazığ Ferrochrome Slag Based Geopolymer Concretes, 2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), April 22 - 24, Marmaris, Turkey
F.Özbay, “Aiolis Başlıklarının Kökeni Üzerine bir Değerlendirme“, İMASCON 2019, Kocaeli, 26-28 nisan 2019.
YANGIL MUHARREM KÜRSAD,OPUS MUHAMMED YASIR (2019). OKUMA STRATEJILERI BILISSEL FARKINDALIK: TÜRKÇE ÖGRETMEN ADAYLARINA ILISKIN BIR INCELEME. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI II, 104-112. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5036402)
YANGIL MUHARREM KÜRSAD,OPUS MUHAMMED YASIR (2019). TÜRKÇE ÖGRETMEN ADAYLARININ ELESTIREL OKUMA ÖZYETERLIK ALGILARININ ÇESITLI DEGISKENLER AÇISINDAN INCELENMESI. USBIK SOSYAL BILIMLER KONGRESI 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5036380)
Karaş, Göksel ve Ufuk Selen (2019), Uluslararası Ticarette Kullanılan Mali Nitelikli Korumacılık Araçlarının Kullanımına Etki Eden Faktörler, 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 24-27 Nisan, Antalya.
Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar. Portakal ekstrelerinin antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin incelenmesi. 2st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 24-27 April 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar. İsot biberinin antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin incelenmesi. 2st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 24-27 April 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Telci, S., İlbeyli, N., Güneş, A., Demirbilek, M., Uras, Y., Mirza, A., 2019. “Petrogenesis and Geochemistry of Mafic Rocks in Kemer (Antalya), (Kemer’de (Antalya) Yer Alan Mafik Kayaçların Jeokimyası ve Petrojenezi)”, International Symposium on Advanced Engineering Technologies-ISADET, 2-3-4 May 2019, Kahramanmaraş/Turkey.
Iltireh, A. D., İlbeyli, N., Güneş, A., Demirbilek, M., and Uras, Yusuf., 2019. “Geochemistry and Petrology of Volcanoes in Asal-Ghoubet Rifting Area (Asal-Ghoubet Riftleşme Alanında Yeralan Volkanların Jeokimyası ve Petrolojisi)”, International Symposium on Advanced Engineering Technologies-ISADET, 2-3-4 May 2019, Kahramanmaraş/Turkey.
USLU, Meryem. ÖZYAŞAR, Hasan. BOZ, Dursun.(2019) DETERMINATION OF THE FINANCIAL LITERACY LEVEL OF STUDENT PARENTS.
Mustafa Halûk Saraçoğlu and Sefa Uzun, Buckling Analysis of Structural Members with Variable Cross-sections, International Civil Engineering and Architecture Conference, 17-20 April 2019, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
“Squirrel Cage Induction Motor Design and the Effect of Specific Magnetic and Electrical Loading Coefficient”, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 7(1), 1-8, 2019.
Selen, Ufuk ve Göksel Karaş, (2019), Ülkeler Neden Geçici Ticaret Engelleri Kullanıyor?, 3. Congress of International Applied Social Sciences, C-IASOS 2019 , 4-6 Nisan, İzmir.
Karaş, Göksel ve Seyfettin Ünal, (2019), Makroekonomik Faktörler ve Borsa Arasındaki Etkileşim: BIST Örneği, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Turkey-EU Relations“, 11-13 Nisan, Uşak.
GÜLER, Semra. “Kütahya Sakahanesi‘ndeki Meyve Tasvirleri“, 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu (4-6 Nisan 2019 Gaziantep), Ed. Süleyman Cem Şaktanlı, Asos Yayınevi, Elazığ 2019, 227.
Karaferye, Figen. (2019). Öğretmen yetiştirme ve geliştirme süreçlerine 21. yy. becerilerinin entegrasyonu: Meslektaş işbirliği ile yaşam ve kariyer becerilerini geliştirme. (The integration of the 21st century skills into teacher training & development processes: developing life & career skills through peer collaboration). Paper presented at the 3rd International Congress on Science and Education (UBEK-ICSE 2019), ISBN: 978-605-170-272-8, Afyon.
Karaferye, F., Koutra, K., Ratsika, N., Torrents, A., Demirciler, V.O., Şahbaz, O. (2019). Examining Secondary School Students’ Absenteeism And Beyond in Europe. III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK 2019) Özet Kitabı, Afyon.
E. Erdogan, S. Aldirmaz-Çolak, M. Namdar, A. Basgumus, H. Alakoca and L. Durak-Ata, “Impact of Partial Band Jammer on the Performance of Cognitive Radio Networks with Interference Alignment,“ IEEE 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2019), Sivas, Turkey, April 2019.
E. Erdogan, S. Aldirmaz-Colak, M. Namdar, A. Basgumus, H. Alakoca, and L. Durak Ata, “Impact of Partial Band Jammer on the Performance of Cognitive Radio Networks with Interference Alignment,“ Accept, IEEE 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2019), Sivas, Turkey, Apr. 2019.
A.Guney, M.Namdar, A. Basgumus, “Performance Comparison of LS and ML Methods for AoA Algorithm in 5G Cellular Networks“, Accept, IEEE 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2019), Sivas, Turkey, Apr. 2019.
A. Guney, M. Namdar, and A. Basgumus, “Performance comparison of LS and ML methods for AoA algorithm in 5G cellular networks,“ IEEE 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2019), Sivas, Turkey, April 2019.
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile 2-amino-6-metoksibenzotiyazolün karışık ligandlı Cu(II) kompleksinin sentezi ve karakterizasyonu. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8-10 March 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Amino-6-metilbenzotiyazol ile 5-sülfosalisilik asitin proton transfer tuzu ve Cu(II) kompleksinin sentezi ve karakterizasyonu. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8-10 March 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Amino-6-metilbenzotiyazol ile salisilik asitin proton transfer tuzu ve Cu(II) kompleksinin sentezi ve karakterizasyonu. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8-10 March 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Tayfun Sengul, and Shobha K. Bhatia, 2019, “New Test Apparatus to Study Dewatering Behavior of Slurry in Multiple Filling Cycles for Geotextile Tube Design“, 961-973.
ÖNDER, Özgür ve YETKİN, Ozan, (2019), “Türkiye‘de Kamu Yönetimi Doktora Tezleri (2003-2018): Kamu Yönetimi Reformları Üzerinden Bir İnceleme“, 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), 21-23 Şubat 2019, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri, (Sözlü olarak sunulmuş ve özet bildiriler kitapçığında basılmıştır.)
ÖNDER, Özgür YAMAN, Murat ÇAKIR, Erkan (2019). Türkiye‘de Kamu Yönetiminde Lisans Eğitimi ve Müfredat İncelemesi, 16. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 16), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 21-23 Şubat 2019, Kayseri
KURBAN, SAMED (2019). YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDAN KEMALİST DEVRİME: BELLETEN DERGİSİ‘NDE 1937-1938 YILLARINDA YER ALAN TÜRK TARİH TEZİ KONULU ÇALIŞMALARA BAKIŞ. III. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS/III. ULUSLARARASI UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ. ÇEŞME/İZMİR. s. 111-112. ISBN: 978-606-94423-1-9. ROMANIA: EDUCART PUBLISHING HOUSE
GÜNDÜZ, AHMET & AKMAN, HATİCE & KURBAN, SAMED (2019). PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE‘DE YEREL YÖNETİM MEVZUATI. III. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS/III. ULUSLARARASI UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ. ÇEŞME/İZMİR. s. 113-125. ISBN: 978-606-94423-1-9. ROMANIA: EDUCART PUBLISHING HOUSE
KURBAN, SAMED (2019). TÜRKİYE‘DE MESLEKİ EĞİTİMDE GELENEK VE REFORM. 3. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ/3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE AND EDUCATION. AFYON. s. 1015-1022. ISBN : 978-605-7846-63-1. ANKARA: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ
KURBAN, SAMED (2019). KAMUSAL EĞİTİMDE POTANSİYEL GELECEKLER VE EĞİTİM BÖLGESİ VE SINAVSIZ MAHALLİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ. 3. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ/3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE AND EDUCATION. AFYON. s. 1023-1030. ISBN : 978-605-7846-63-1. ANKARA: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Amino-6-sübstitüebenzotiyazol türevlerinin proton transfer tuzları ve metal kompleksleri. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (UBAK), Yalova, Türkiye, 14-17 February 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Aminobenzotiyazolün proton transfer tuzları ve metal kompleksleri. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (UBAK), Yalova, Türkiye, 14-17 February 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
Akcay M., “Bulut Bilisim Uygulama Gelistirme“, 4th International Scientific Research Congress (UBAK), 14-17 February 2019, Yalova Univ, pp. 440.
Akcay, M., Yurtseven, F. G., “Cocuk Egitimi Mobil Uygulama“, 4th International Scientific Research Congress (UBAK), 14-17 February 2019, Yalova Univ, pp. 446.
BAHÇE, Abdullah Burhan, CEYHAN, Turgay ve GÜMÜŞ, Öner (2019). Çocuk İşçiliğinde Mali ve İktisadi Gereksinimler. 1-3 Şubat 2018, Şanlıurfa/TÜRKİYE, 4. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bİldiri).
Durmuş, H., Utkucu, M., 2019. Finite-Fault Rupture Properties and Coseismic Coulomb Stress Changes Before and After the 14 March 1998 Fandoqa Earthquake (Mw 6.6) (Iran), Uluslararası Katılımlı 72. Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak-01 Şubat 2019, Ankara, Turkey.
“Understanding of Monarchical system in Islam according to Hanafi school of though: A case of Saudi KIngdom“, at the conference “Monarchy and Modernity since 1500“ at the faculty of Law, University of Cambridge, on 7-9 January 2019.
(2018), Ozzaim, C., Umakoglu, I., ‘‘A Perturbation Method for TM Scattering from a Conducting Strip Buried or Right on the Interface between Two Dielectric Half-Spaces‘‘, 18th Mediterranean Microwave Symposium (MMS), 31 Oct.-2 Nov. 2018, Istanbul, Turkey.
KURBAN, SAMED & ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD (2019). KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİNE DAİR BÜYÜK SORULAR: YÜKSEKÖĞRETİM SINAVININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU/KAYFOR. KAYSERİ. s. 114-115.. ISBN: 978-605-7877-01-7. EDİTÖR: HÜSAMETTİN SERKAN AKILLI
ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD & KURBAN, SAMED (2019). KAMU HİZMETİ GÜDÜLEMESİ VE KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ALMA NEDENLERİ. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU/KAYFOR. KAYSERİ.. s. 82-83. ISBN: 978-605-7877-01-7. EDİTÖR: HÜSAMETTİN SERKAN AKILLI
Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Alagele, S. 2019. Soil hydraulic properties affected by cover crop management practices. 74th SWCS International Annual Conference (Bridging the Divide: Uniting Rural and Urban Landscapes for Conservation). July 28 - 31, Pittsburgh, PA, United States. [Oral presentation].
Cercioglu, M. 2019. The influence of some organic and inorganic materials on maize yield based on statistical analysis. 5th International Conference on Sustainable Development, April 17-21, Belgrade, Serbia [Poster presentation].
Cercioglu, M. 2019. Effects of different agroecosystems on CT-measured soil pore characteristics. 5th International Conference on Sustainable Development, 17-21 April, Belgrade, Serbia [Oral presentation].
Ak, S., & Dinçer, M. Z. (2019). Investigation of Consumer Reviews in Social Media for Five Star Hotel Enterprises in Istanbul A Case of TripAdvisor. 18. Geleneksel Turizm Sempozyumu, İSTANBUL.
Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA and Hasan BİRCAN, “Skyrme Energy Density Functional For Nuclear Matter: Relation Between Incompressibility and Effective Mass“, LXIX INTERNA TIONAL CONFERENCE “NUCLEUS-2019” ON NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR STRUCTURE “Fundamental Problems of NuclearPhysics, Nuclei at orders of Nucleon Stability, High T echnologies”, Dubna, RUSSIA, 01.07.2019–05.07.2019. (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 162)
Ergen, F. D., Kılıç, G. ve Özdemir, N. (2019). Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi “Şehir Turizmi” Bildiriler Kitabı İçinde (ss. 1157-1165). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
BIYIKLI, M., “Uluslararası Siyasî Ahlâk ve Değerler“, Ahlâk ve Değerler Sempozyumu 26-27 Ekim 2017 Bişkek, KTMÜ Yayınları, Bişkek 2019, ss.135-152.
Kadir, S., Eren, M., Külah, T., Erkoyun, H., Huggett, J., Önalgil, N. (2019) Pliyosen yaşlı Eskişehir havzasında paligorskit ve kalkritlerin kökeni. 18. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 6–7, Kocaeli.
Külah, T., Kadir, S., Erkoyun, H., Huggett, J., Atabey, E. (2019) Çankırı yöresindeki krizotil ve tremolit türü asbest minerallerinin kökeni ve oluşum mekanizmalarının irdelenmesi. 18. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 48–49, Kocaeli.
Erkoyun, H., Kadir, S., Külah, T., Huggett, J. (2019) Neojen yaşlı gölsel Seyitömer havzasında kömür damarları ile ara katkılı kil minerallerinin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni, Kütahya, Batı Türkiye. 18. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 54–55, Kocaeli.
CLIC Bazlı (Gama)e Çarpıştırıcısında Uyarılmış Spin-3/2 Nötrinolar için Araştırma, Adım Fizik Günleri VIII, 12-15 Eylül 2019, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
HZZ ve H(Gama)Z Anormal Bağlaşımlarının Gelecek Nesil Doğrusal Çarpıştırıcılarda İncelenmesi, Adım Fizik Günleri VIII, 12-15 Eylül 2019, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Türkiye’de Katılım Sigortacılığı Yapan Hayat/Emeklilik SigortaŞirketlerinin TOPSİS Yöntemi ile Finansal PerformanslarınınDeğerlendirilmesi TUNGA BOZDOĞAN,BEHLÜL ERSOY,MEHMET KAYGUSUZ (24.06.2019 -25.06.2019 ) , Yayın Yeri:USAK4 / Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi , 2019 Ulusal Özet bildiri
Kayabaşı, A. ve Özkan, P. (2019). Küresel Tüketim Odaklılık, Tüketici Yenilikçiliği ve Marka Tutumlarının Analizi, 24. Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs, Kuşadası, İzmir.
Yıldırım Söylemez, E., Doğan, S. ve Kayabaşı, A. (2019). Seramik Sektöründe Hammadde Tedarikçi Seçiminde Öncelikli Görülen Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemi ile İncelenmesi, 24. Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs, Kuşadası, İzmir.
Dilek Tiryakioğlu, İhsan Erozan, Pınar Güç, Dünya Klasında Üretim Ve Bir Otomobil Yan Sanayi Uygulaması, 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2019, 12-14 Haziran, Ankara
Aykut Ergül, İhsan Erozan, Şeyma Demir, Hücresel ̈üretim sistemleri için çok amaçlı bir matematiksel model ̈önerisi, 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2019, 12-14 Haziran, Ankara.
KANMAZ, T. & ALICI, C. E. (2019). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ROBOTİK KODLAMA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR. 14. ULUSAL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ ÇOCUĞUN EKOLOJİK DÜNYASI (25-27 NİSAN 2019), İSTANBUL, ss.192. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Yoşumaz, İ. (2019). Büyük Veri ve Dijital Çevrecilik, 21. Akademik Bilişim Konferansı, Ordu Üniversitesi, Ordu
Dugan, M., Akcay, M., Celik, A., “Robot Bulut Uygulamalari“, 21. Akademik Bilisim Konferansi - AB2019, 13-15 Subat 2019, Ordu Univ.
Ortakavak Z., Uslu A., Korkmaz E., Ecer B., Atan E., Ulupunar Y., Demir Ö., Sosyal Kırılganlık İndeksinin CBS İle Haritalanması ve Özel Gereksinimli Bireyler Açısından Değerlendirilmesi: İzmir İli Örneklemi, Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı, ESKİŞEHİR, 12-13 Şubat 2019
TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2019). Konuşma Eğitimi ve Sözcük Öğretimi (Türkçenin yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Uygulamalı Sözcük Öğretimi) (Ed. Alpaslan Okur), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2019). Okuma Metinlerinin Yapısı ve Metin Türlerinin Öğretimi (Etkinliklerle Türkçe Öğretimi) (Ed. Sibel Dal- Emine Kolaç), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2019). Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları (Ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-7895-48-6
Yılmaz, K. & Arık, R. S. (Edt.) (2019). Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Yılmaz, K. & Arık, R. S. (Edt.) (2019). Bilim ve Araştırma Etiği. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Yılmaz, K. (2019). Eleştirel ve Analitik Düşünme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. (2. Baskı, 2019)
Yılmaz, K. (2008). Eğitim Yönetiminde Değerler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. (Güncellenmiş 2. Baskı, 2018 3. ve 4. Baskı, 2019)
Biyokimya Ders Kitabı III. Baskı, Kütahya 2019, ISBN: 978-605-65040-0-6
Tokat, B. & Kara, H. (2019). İşletmelerde işlevsel düzey politikaları ve uygulamaya yönelik örnek olaylar. Bursa: Ekin Yayınevi.
Kara, H. & Keskin, U. (Ed.). (2019). Küresel işletmecilik. Ankara: Merdiven Yayın.
Şeyh Nazım Kıbrısî: Tasavvuf Anlayışı
Taşkın, E., Akbulut, A., Yıldız, A., Şahin, B., Şen, B., Uzunöz, C., Solak, C.N., Başdemir, D., Çevik, F., Sönmez, F., Açıkgöz, İ., Pabuçcu, K., Öztürk, M., Alp, M.T., Albay, M., Çakır, M., Özbay, Ö., Can, Ö., Akçaalan, R., Atıcı, T., Koray, T., Özer, T., Karan, T., Aktan, Y., Zengin, Z.T. 2019. Türkiye Suyosunları Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul, 804 syf.
Sürdürülebilirlik Açısından Maliyet Azaltımının Stratejik Yol Haritası
Arif KOLAY, Şakir Turan, K. Nusret Erden, Bahadır Kurt, Emine Gedik, Ali Günhan, Ahmet Türkan, Kadir Güler, Basında Dumlupınar Başkumandan Meydan Muharebesi-1922, İstanbul 2019.
Kütahya Halk Şairleri, İstanbul 2019.
Arif KOLAY, (Ş. Memiş ve Ş. Turan ile birlikte), Hayra Akan Su: Kızılay Karahisar Maden Suyu, Monad Yayını, İstanbul 2019.
“Yeraltı Yapılarında Kullanılan İş Makineleri Çözümlü Problemler (Maden ve İnşaat Mühendisleri İçin)“, Nobel Yayınevi, Mayıs 2019,ISBN: 978-605-7846-06-8
Mustafa Ateş, Osmanlı İlim Miras’ında Yazma Fıkıh Usûlü Literatürü -İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Özelinde-, Emin Yayınları, Bursa 2019.
Batı İşgalleri Karşısında Türkiye‘nin Ortadoğu Politikaları -İki Dünya Savaşı Arası-, 4. Baskı, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2019.
Erdoğan, Ömer Faruk. Felek‘in Felsefesi, Kabul ve Ret Cihetinden Tartışmalar. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2019. 1-393.
(2019) Durmuş, B., Temurtaş, H., Özyön, S., “Optimizasyon algoritmalarının ile çoklu geri-beslemeli yüksek geçiren aktif filtre tasarımı” Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Editör: Dr. Mahmut TURAN, p.123-147, Gece Akademi, 2019, Ankara. ISBN: 978-605-7852-96-0. (Uluslararası Kitap Bölümü)
Biçer, B. (2019). ‘Milli Kültürden Milli Eğitime: Ziya Gökalp’in Eğitim Felsefesi’, İdeal Türk/ Eğitimde İdeal İnsan ve Millilik Arayışları. (Ed. Ali Fuat Arıcı & Mustafa Başaran), (s. 263-278). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
F. Çevirici-Coşkun, “Eros Figürinleri”, Afyonkarahisar Müzesi Terrakotta Figürinleri, Ed: Gökhan Coşkun, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara-2019, 42-46.
F. Çevirici-Coşkun, “Telesphoros Figürinleri”, Afyonkarahisar Müzesi Terrakotta Figürinleri, Ed: Gökhan Coşkun, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara-2019, 38-41.
F. Çevirici-Coşkun, “Kybele Figürinleri”, Afyonkarahisar Müzesi Terrakotta Figürinleri, Ed: Gökhan Coşkun, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara-2019, 36-38.
F. Çevirici-Coşkun, “Aphrodite Figürinleri”, Afyonkarahisar Müzesi Terrakotta Figürinleri, Ed: Gökhan Coşkun, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara-2019, 11-36.
Yılmaz, K. (2019). Tez-makale sunma, inceleme ve değerlendirme. Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Edt: K. Yılmaz & R. S. Arık). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. ss. 231-261.
Yılmaz, K. (2019). Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler. Eğitimde Ahlak ve Etik (Edt: B. Oral, A. Çoban & M. Bars). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. ss. 191-210.
Yılmaz, K. (2019). Danışmanlık, jüri üyeliği, editörlük, hakemlik ve etik. Bilim ve Araştırma Etiği (Edt: K. Yılmaz & R. S. Arık). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. ss. 137-174.
İŞLETME VE EKONOMİ YAZILARI ÇEVRE, Bölüm adı:(YEŞİL REKLAM) (2019)., OYUR EMİNE,GÜVEN ÖMER ZAFER,GÜL ERSÖZ SERPİL,ÇALIK METİN,BENGÜL SAFİYE SÜREYYA,SEZİCİ EMRE,DOĞRUL HABİBE GÜNSEL,DOĞRUL ABDULLAH NACİ,ÖNDER ŞERİFE,ÇELİKKOL MEDİHA MİNE,GENÇER GÜLLÜ,GENÇER KANSU,DEVECİ BİLAL,CEYLAN UĞUR, EKİN KİTABEVİ, Editör:GÜVEN ÖMER ZAFER, DOĞRUL HABİBE GÜNSEL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 297, ISBN:978-605-327-977-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5494908)
İŞLETME VE EKONOMİ YAZILARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, Bölüm adı:(SÜRDÜRÜLEBİLİR İLETİŞİM) (2019)., OYUR EMİNE,GÜL ERSÖZ SERPİL,ÇALIK METİN,SEZİCİ EMRE,DOĞRUL HABİBE GÜNSEL,GENÇER GÜLLÜ,GENÇER KANSU,DEVECİ BİLAL,CEYLAN UĞUR,ÖNDER ŞERİFE,BURAN ALİ ÇAĞRI,ÖNDER HÜSEYİN, EKİN KİTABEVİ, Editör:ÇELİKKOL MEDİHA MİNE, BENGÜL SAFİYE SÜREYYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 212, ISBN:978-605-327-981-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5494917)
KARAŞAHİN, Tevfik, PEKKÜÇÜKŞEN, Şerife (2019). Örgütsel Yaşamda Farklılıkları Yönetmek. Zafer Gölen, Hasan Babacan (ed.) Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar içinde (sayfa aralığı: 1198-216). Cetinje: IVPE
Ateş, M.A., Aydemir-Özalp,T. ve Erbay, F. (2019). Okul öncesi dönem çocuğu. H.Gülay-Ogelman (Ed.), Gelişim bağlamında yaşamın ilk yılları - erken çocukluk döneminde gelişim içinde (s.1-32). Ankara: Eğiten Kitap.
Yalçın, S . (2019). “Strategic Cost Management Process“, Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies, Volume II, 191-200.
Ak, S., Kargiglioğlu, Ş., & Bayram, G. E. (2019). “Turist Rehberliği Mesleği“, B. Zengin, G. E. Bayram, O. Batman (Ed.) Turist Rehberliği Mesleği (Dünü - Bugünü - Yarını) içinde (19-39), Ankara: Detay Yayıncılık.
Yazıt, H., & Ak, S. (2019). “Turist Rehberliği Meslek İlkeleri ve Meslek Etiği“, B. Zengin, G. E. Bayram, O. Batman (Ed.) Turist Rehberliği Mesleği (Dünü - Bugünü - Yarını) içinde (41-57), Ankara: Detay Yayıncılık.
Isletme ve Ekonomi Yazıları, Bölüm adı:(Türkiye Lojistik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınma Boyutları Açısından Degerlendirilmesi) (2019)., BURAN ALI ÇAĞRI, EKIN, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-327-981-5
GÜLER, Semra. “Bursa’da Medfun Bir Hattat: Şeyh Süleyman Vehbî Efendi”, Osmanlı Dönemi Bursa ve Sanat Tarihi Yazıları, Ed. Mustafa Yıldırım, Hicabi Gülgen, F. Şeyma Boydak, Konya: Palet Yayınları, 2019, 273-315.
Ulusal Kitap Bölümü
Doç. Dr. Adnan Ersoy Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, BESYO Doç. Dr. Mihri Barış Karavelioğlu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, BESYO - 2019 - Tenis Sözlüğü - Sporda Performans Ölçümü ve Analitik Performans Değerlendirme Bilimi Sonuçları Öngörebilme İstatistiksel Modelleri Yorumlama ve Sporcuların Piyasa Değerlerinin Belirlenmesi LORENA MARTIN - 241-246 pages
Doç. Dr. Adnan Ersoy Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, BESYO Doç. Dr. Mihri Barış Karavelioğlu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, BESYO - 2019 - Oyun Set Maç Analitiği - Sporda Performans Ölçümü ve Analitik Performans Değerlendirme Bilimi Sonuçları Öngörebilme İstatistiksel Modelleri Yorumlama ve Sporcuların Piyasa Değerlerinin Belirlenmesi LORENA MARTIN Sports Performance - pages 157-172
Keskin, U. & Paşaoğlu Baş D. (Ed.). (2019). Örgütsel tasarım. İçinde, Kara, H. Çağdaş yönetsel uygulamaların örgüt tasarımı açısından değerlendirilmesi. Ankara: Nisan Yayınevi, 171-188.
Keskin, U. & Paşaoğlu Baş D. (Ed.). (2019). Örgütsel tasarım. İçinde, Kara, H. Örgüt tasarımına etki eden dışsan unsur olarak çevre. Ankara: Nisan Yayınevi, 100-116.
Keskin, U. & Paşaoğlu Baş D. (Ed.). (2019). Örgütsel tasarım. İçinde, Kara, H. & Keskin, U. Örgüt tasarımında yapı ve biçimsellik. Ankara: Nisan Yayınevi, 59-74.
Kara, H. & Keskin, U. (Ed.). (2019). Küresel işletmecilik. İçinde, Kara, H. Küresel ölçekli ve örgütlerüstü denetlenemez olaylar karşısında kurumsal otobiyografik bellek mekanizmasının işletilmesi. Ankara: Merdiven Yayın, 98-112.
Ceylan, U. (2019). Turist Rehberlerinin Özellikleri. Köroğlu, Ö. ve Güzel, Ö. (Ed.), Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği (s. 137-156) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Ceylan, U. ve Deveci, B. (2019). Turistlerin Sürdürülebilir Çevre Davranışları. Çelikkol,M.M. ve Bengül, S.S. (Ed.), İşletme ve Ekonomi Yazıları: Sürdürülebilirlik (s. 21-38) içinde. Bursa: Ekin Yayıncılık.
1000. Yılında Türk-Ermeni Iliskileri, Bölüm adı: (100. Yıl Dönümünde Ermenistan-Ermeni Diasporası ve Türkiye), (2019), BINARCI BURAK, Atatürk Arastırmaları Merkezi Yayınevi, Editör:Mustafa Sıtkı Bilgin, Yıldız Deveci Bozkus, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1080, ISBN:978- 975-17-4228-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5456295)
Current Issues in International Relations I, Bölüm adı:(Strategıc Importance of Nıcaragua Canal) (2019)., ARIDEMİR HAKAN,Çınar Meliha, Yeditepe Yayınevi, Editör:Balcı Meral, Al Arzu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 370, ISBN:978-605-2070-83-3, İngilizce(Bilimsel Kitap)
Zortuk, M. & Karacan, S. (2019). A comparison between ML-SEM and GMM: Military Expenditures and Economic Growth Nexus Revisited in Ebru Çağlayan Akay & Özge Korkmaz (Eds.) Selected Topics in Applied Econometrics, Berlin, Germany: Peter Lang GmbH, ISBN: 978-631-79568-2
KURBAN, SAMED (2019). “YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE NEOLİBERAL SİYASET: REFAH DEVLETİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN PİYASALAŞTIRILMASI“. ED. TEKİN AVANER VE RECEP FEDAİ. TÜRKİYE‘DE SAĞLIK YÖNETİMİ: DEĞİŞİM VE YENİDEN YAPILANMA. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ
KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL, ABDÜLKADİR (2019). “BİLGİ TOPLUMUNDA BASININ GENEL DURUM ANALİZİ“. ED. HASAN ÇİFTÇİ. DİJİTALLEŞEN DÜNYADA YENİ MEDYA. ANKARA: İKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE
Deveci, B. ve Ceylan, U. (2019). Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Uygulamaları. Güven,Ö.Z. ve Doğrul, H.G. (Ed.), İşletme ve Ekonomi Yazıları: Çevre (s. 85-106) içinde. Bursa: Ekin Yayıncılık.
KAHRAMAN, Hamit and Yavuz Selim DUGER, (2019), “The Role of Human Resource Management, Leadership, and Marketing in Employer Brand“, Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II, Adil AKINCI (Ed.), Peter Lang, Berlin, pp. 319-328.
Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II (Effect of Corporate Governance on Market and Accounting Based Performance Measures: An Investigation in Borsa Istanbul), Emin Zeytinoglu Peter Lang GmbH
Saylan, Uğur (2019). Sister Cities and Tourism: The Case of Turkey. Özçelik, Özer. (Ed.). Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume II. Berlin: Peter Lang, 185-193.
Korkmaz, I., (2019). Where are They? A Spatial Analysis of NEET in Turkish Regions. In: Turkey‘s Economic Fiscal and Social Problems, Ed: Akıncı A., and Özçelik, Ö., Ekin Yayınevi, 103-116.
Önder, Şerife, Ağca, A.,” Corporate Sustainability and the Methods of Corporate Sustainability”, Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Vol.3. Eds. Rasim Yilmaz, Günther Löschnigg. Peter Lang GmbH, Berlin, (2019).
KURBAN, SAMED & AKMAN, HATİCE (2019). “ORTA SINIF ÜZERİNDEN KİTLE HAREKETİNE: ULUSÖTESİ YÖNETSEL VE İDEOLOJİK BİR HAREKET OLARAK FAŞİZMİN İKİ YÜZÜ“. ED. KONURALP SEZGİLİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI. s. 141-159. ANKARA: AKADEMİSYEN KİTABEVİ. ISBN: 978-605-258-615-0
Kayabaşı, A. (2019). Toptancılık ve Perakendecilik, (Ed. Erdoğan B.Z. Pazarlama İlkeler ve Yönetim içinde 479-504) Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
Kayabaşı, A. (2019). Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, (Ed. Erdoğan B.Z. Pazarlama İlkeler ve Yönetim içinde 459-478) Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
Kayabaşı, A. (2019). Dağıtım Kanalları Yönetimi, (Ed. Erdoğan B.Z. Pazarlama İlkeler ve Yönetim içinde 429-458) Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
Kayabaşı, A. (2019). Pazarlama ve Rekabet, (Ed. Erdoğan B.Z. Pazarlama İlkeler ve Yönetim içinde 247-282) Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
Kayabaşı, A. (2019). Sürdürülebilir Pazarlama, (Ed. Yıldırım Söylemez, E. ve Dil M., Fonksiyonel Perspektifte Sürdürülebilir İşletme Yönetimi İçinde 71-101), Gazi Kitapevi, Ankara.
Bozaslan, Bakko Mehmet, “Rusya Federasyonu‘nda E-Yönetişim“, E-Yönetişim Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye‘ye Yansımaları, Editörler Prof. Dr. Bekir Parlak & Doç. Dr. Kadir Caner Doğan, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Ocak 2019.
Finance and Accounting I, Chapter: “Foreign Trade And Hedging of Exchange Rate Risk: Analysis of TR33 Region in Turkey“, (2019). Karaş Göksel, Çelikkol Hakan, Akademisyen Yayınevi, Editör: Turgut Çürük, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 195, s.89-103. ISBN:978-605-258-341-8, İngilizce (Bilimsel Kitap)
Erken Tunç Çağ‘da Geçiş Noktasındaki Kilit Bölge: İç Kuzeybatı Anadolu ve Kültürel Kimlik Tanımı, Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalı‘ya Sunulan Yazılar (eds. A. Erön, E. Erdan), 2019.
Turkey’s Economic, Fiscal and Social Problems, Bölüm adı:(An Innovation in the Independent Auditor Report: Key Audit Matters) (2019)., ÇETINOGLU TANSEL, Ekin Yayınevi, Editör:Adil Akıncı, Özer Özçelik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 191, ISBN:978-605-327-868-9, Ingilizce(Bilimsel Kitap)
Arif KOLAY, (Ş. Memiş ve Ş. Turan ile birlikte) “Kızılay Maden Suyu ile İlgili 1980 ve 90‘lı Yıllardaki Gelişmeler“, Hayra Akan Su: Kızılay Karahisar Maden Suyu, Monad Yayını, İstanbul 2019, ss. 217-272.
Arif KOLAY, “Osmanlı Döneminde Karahisar Maden Suyu“, Hayra Akan Su: Kızılay Karahisar Maden Suyu, Monad Yayını, İstanbul 2019, ss. 33-87.
Ögcem, Ergin, “Objektiflik-Sübjektiflik Bağlamında Ahlak“, İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Gece Kitaplığı, Ankara 2019, ss. 151-173.
Bayat, N., Tavşanlı, Ö.F. ve Kaldırım, A. (2019) Okuma okuryazarlığı. İçinde Salih Çepni (ed.) PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama: Yeni nesil matematik, fen bilimleri ve Trükçe sorularıyla destekli (s. 280-336). Ankara: Pegem Akademi
Türkçe Ögrenme ve Ögretim Yaklasımları, Bölüm adı:(Türkçe Ögrenmenin ve Ögretmenin Anlamı) (2019)., YANGIL MUHARREM KÜRSAD, NOBEL, Editör:TOPÇUOGLU ÜNAL, FULYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 304, ISBN:978-605-7895-48-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5036143)
Ögcem, Ergin, “Tanrı‘nın Sıfatları“, Din Felsefesi, (ed. Rıfat Atay), Lisans Yayınları, İstanbul 2019, ss. 221-240.
(İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans Öğrencilerine Yönelik) Tefsir, 11. Bölüm, Lisans Yayınları, Devam Ediyor
“İnsanın Yaratılışı“ Bölümü, Türkiye Diyanet İşler Başkanlığı Konulu Kur‘ân Tefsiri Projesi Devam Ediyor
K. Tutkavul, 2019, Performance Measurement in Production Companies Using DuPont Analysis: An Application In Bist 100 Index, B. Kırmızı ve B. İşigüzel içinde, Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019, (s: 660-678), Sertifika No: 0607-16-008681, ISBN: 978-605-327-870-2, Ekin Yayınevi, Bursa.
K. Tutkavul, 2019, Sürdürülebilirlik Muhasebesi, E. Yıldırım Söylemez ve M. Dil Şahin içinde, Fonksiyonel Perspektifle Sürdürülebilir İşletme Yönetimi, (s: 107-138), ISBN: 978-605-344-916-4, Gazi Kitabevi, Ankara.
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TEİS II, Ansiklopedi maddesi, Madde adı: KAMİLİ/ÂŞIK HASAN-Âşık,Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi E.Yayınları, Ankara 25.03.2019.
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TEİS II, Ansiklopedi maddesi, Madde adı: RUŞEN HAKKI ÖZPENÇE - Şair, yazar, gazeteci, Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi E.Yayınları, Ankara 09.03.2019.
Karaş, Ebru ve Göksel Karaş, (2019). Mali Teşvik Sisteminde Yer Alan Amaç Ve Araçlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Bölüm Adı: (Mali Teşvik Sisteminde Yer Alan Amaç Ve Araçlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme), Ekin Yayınevi, Ankara, Editör: Mustafa Taytak, Mahmut Ünsal Şaşmaz, Basım Sayısı: 1, Sayfa: 3-26, ISBN: 978-605-327-864-1.
Karaş, Göksel ve Hakan Çelikkol, (2019). Finance and Accounting I, Bölüm Adı: (Foreign Trade And Hedging of Exchange Rate Risk: Analysis of TR33 Region in Turkey), Akademisyen Yayınevi, Ankara, Editör: Turgut Çürük, Basım Sayısı: 1, Sayfa: 89-104, ISBN: 978-605-258-341-8.
Ögcem, Ergin, “Din Dili“, Din Felsefesi, (ed. Rıfat Atay), Lisans Yayınları, İstanbul 2019, ss. 201-220.
F. Özbay, “Afyonkarahisar Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan Pişmiş Toprak Figürinlerin Teknik Özellikleri“, (ed. Gökhan Çoşkun) Afyonkarahisar Müzesi Terrakotta Figürünleri, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2019, Baskıda
Biçer, B. (2019). ‘Temel Felsefi Akımlar ve Eğitim III/ Natüralizm ve Eğitim’, Eğitim Felsefesi. (Ed. Baykal Biçer & Beyhan Zabun), (s. 73-88). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Bolman, L. G. & Gallos, J. V. (2019). Farklılıklara saygı duymak ve bunları yönetmek: Merhametli bir politikacı olarak lider. (Çev: M. Çelik). Akademik Liderlik [Reframing Academic Leadership]. (Çev. Edt: A. Aypay). Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 69-87.
Bolman, L. G. & Gallos, J. V. (2019). İlgili ve üretken bir kampüs oluşturmak: Hizmetkar, katalizör ve koç olarak lider. (Çev: M. Çelik). Akademik Liderlik [Reframing Academic Leadership]. (Çev. Edt: A. Aypay). Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 89-105.
Asya Mitolojisi Rehber Kitabı Binlerce Başlangıç ve Son
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Bölüm 6 Etnoğrafik Alan Stratejileri
Bozaslan, Bakko Mehmet, “Kavramsal Bir Analiz: Etnik ve Kültürel Milliyetçilik“, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Mayıs 2019.
Bozaslan, Bakko Mehmet, “Türk Devlet ve Yönetim Geleneğinde Kadın: Ziya Gökalp Üzerinden Bir Okuma“, 1. Ulusal MHP KAÇEP Sempozyumu Toplum, Kadın ve Şİddet, 19-20 Ekim 2019.
(2017) Özyön, A., “Çeviri Etkinliğinin Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi İçindeki Yeri ve Önemi” DOĞU-BATI Düşünce Dergisi, Genel Yayın Yönetmeni: Taşkın Takış, Yıl: 22, Sayı: 88, p. 27-41, Şubat-Mart-Nisan 2019, Ankara. ISSN: 1303-7242. (Tam Metin Makale)
(2019) Özyön, A., HUZURSUZLUK, Ömer Zülfü LİVANELİ, Doğan Kitap, İstanbul, 2017, 154 s., Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, Number 7(1), p. 119-3121, 2019, ISSN: 2147-8465. (Kitap Tanıtımı)
(2019) Özyön, A., HERLAND by Charlotte Perkins Gilman First Edition, Pantheon Books, New York, 1979, 147 pages, Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA), Number 19, p. 345-347, 2019, ISSN: 1308-5069. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.30767/diledeara.542636) (Kitap Tanıtımı)
(2019) Özyön, A., AŞK ARTIK BURADA OTURMUYOR - Nazlı ERAY, İkinci Baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2013, 143 sayfa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Number 4 (1), p. 462-464, 2019, ISSN: 2548-088X. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.528043) (Kitap Tanıtımı)
Nazlıpınar Subaşı, M.D (2019). Gender and Translation in the Era of Feminism. Erasmus Teaching Staff Mobility. The Baltic International Academy, Riga, Latvia
YETKİN, Ozan, (2019), “Küreselleşme ve Yerelleşme Kıskacında Türkiye‘de Devlet ve Yerel Yönetimler“, Maziden Atiye Türk Düşüncesi Dergisi, Sayı:3, Mayıs-Haziran, ss. 51-56
PO-MO Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 11 Haziran 01 Temmuz 2019, Konya.
“III. Genç Sanat Etkinliği“ 19 Nisan 2019. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Fakültesi Dekanlığı. Isparta.
III. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği Kapsamında Düzenlenen “Balık“ konulu Uluslararası Jürili Karma Sergiye Katılım. 3-5 Mayıs 2019. Muğla-Milas.
Kafkas Üniversitesi Uluslararası Kağıt İşleri Sergisi, Karma Sergi Katılımı,18-26 Nisan 2019, Kars
Kafkas Üniversitesi Uluslararası Eskiz Defterleri Sergisi, Karma Sergi Katılımı,18-26 Nisan 2019, Kars
I. ULUSLARARASI KARADENİZ SANAT KAMPI ETKİNLİKLERİ DAVETLİ KARMA SERGİ 18-20 Nisan 2019, Şebinkarahisar/ GİRESUN
Uluslararası Eskiz Defteri Sergisi, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 18-26 Nisan 2019, Kars.
Kafkas Üniversitesi Uluslararası Kağıt İşler Sergisi, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, 18-26 Nisan, 2019, Kars.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi “2.Uluslararası Mail Art Bienali“ne Katılım, 8-28 Nisan,2019.
EROL Ulvi Erhan, AYGÜN Müzeyyen, 18. Yüzyıl Türk İşlemelerinde Türk Bahçeleri, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, Sayı 30, 2019 Erişim: http://www.plantdergisi.com/PDF/sayi30.pdf
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI POSTA SANATI SERGİSİ “DİSTOPYA“. 11-18 OCAK 2019
Ortaokul Öğrencilerinin Karşılaştıkları Dinleme Güçlükleri (Dinleme Güçlüklerini Belirleme Anketi)
Kafiye Tablosu Uygulamasının Ortaokul Öğrencilerinin Şiir Yazma Tutumlarına Etkisi
Okuyarak Yarışıyorum Etkinliğinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Başarı ve Tutumuna Etkisi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Yöntemin Öğrencilerin Konuşma Tutum ve Başarılarına Etkisi (Somali Örneği)
Sözlüğüm Defterde Uygulamasının Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Söz Varlığına Etkisi
M., Ispalarlı, ” Yerli Killerin Reolojik Parametrelerinin İncelenmesi ve Seramik Sektöründe Reçete Bazında Değerlendirilmesi”, (2019-Devam).
S., Oktay,” Bor Katkılı Çimentoların Hidratasyon Özelliklerinin İncelenmesi” Fen Bilimleri Enstitüsü (2019-Devam Ediyor).
İRKÖRÜCÜ İSMAİL ETEM, (2019). Bağımsız Denetim Kalitesinin Finansal Performans Üzerine Etkisi: Bist100 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Muhasebe Denetim Anabilim Dalı
H. Berat BAYTAR, “C-BN HİBRİT YAPILARININ ELEKTRONİK VE PİEZOELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN TEORİK İNCELENMESİ“, 2019, Tez danışmanı: Doç. Dr. M. Menderes ALYÖRÜK
Özlem Kuyu, Kahraman İmgesinin Sosyolojik Serüveni, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Kütahya 2019
Fatih ERAYDIN, “Hidroelektrik Santrallerde Net Düşü Değişiminin Aktif Güç Çıkışı Üzerine Etkisinin İncelenmesi“, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Temmuz-2019, 63 s.
Pala E. “Ankara Andezitlerinin Yer Karosu Bünyesinde Kullanımı“, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2019-Devam ediyor).
Doğan İ., “Ambalaj Tasarımında Karikatür Kullanımının Ürünün Pazarlanmasındaki Etkisine Yönelik Nitel Bir Araştırma (Organik Yumurta Örneği)”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019 (Tamamlandı).
Berem D. “Dörtlü Sır Sistemlerinde Alkali ve Toprak Alkali Oksitlerin Sır Özelliklerine Etkisinin Araştırılması”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019 (Tamamlandı).
Müezzinoğlu, M. (2019). Örgütsel intikamın örgütsel bağlılığa etkisi: Bir özel sector işletmesinde araştırma. (The effect of organizational revenge on organizational commitment: Research in a private sector management). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01 Nisan.
Acar, M. E. (2019). Örgütlerin sosyal yardım ve sosyal sorumluluk imaj algıları: Çalışanlar üzerine kesitsel bir çalışma. (Business organizations’ image perceptions focused social welfare and social responsibility: A cross sectional study on employees). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01 Temmuz.
Dalboy, Z. (2019). Gerçekleşen bir örgütsel değişim karşısında örgütsel bağlılığın sonuçlarının incelenmesi üzerine bir saha araştırması. (A field research on the study of the consequences of organizational commitment in the face of a realized organizational change). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 16 Temmuz.
Ülkühan, Y. (2019). Örgütsel kültürün görünen yüzü olarak sembollerin algılanması: Olimpiyat örnekleri üzerine bir araştırma. (Perception of symbols as the exposed face of the organızational culture: a research on the olympic examples). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 23 Temmuz.
Güler, S. (2019). Bireylerin ontolojik güvenliğe yönelik görüşlerinin sigorta sahip-yöneticiler üzerinden incelenmesi: Müşteri ilişkileri yönetimi temelli bir araştırma. (Individuals’ view on ontological safety determination of insurance owner-managers: Customer relationship managemet based research). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 27 Ağustos.
Civelek, G. (2019). Yönetici değerlerinin örgütsel bağlılık ilişkisi: Ordu Üniversitesi Örneği. (The relationship of manager with organizational commitment: Case study of Ordu University). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 27 Ağustos.
Banazlı, E. (2019). Ontolojik güvenliğin liderlik özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma. (A research on the effect of ontological securities on leadership properties). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 27 Ağustos.
ESKALEN, Şeyda, (2019), “Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tüketici Tutumları İle Marka İmajı İlişkisi ve Bir Uygulama“, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kılıç, Fatma Seher. (29 Ağustos 2019). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
Yıldıray YILMAZ (2019) - Hasköy Kömür Ocağı Risk Değerlendirilmesinin Mukayeseli Olarak Yapılması
Mahmut ERGÜN (2019) - Garp Linyitleri İşletmeleri Açıkocaklarında Makina Ekipman Verimliliğinin Analizi
Süleyman Sırrı SARGIN (2019) - Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocak İşletmesinin İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Farklı Risk Değerlendirme Yöntemleri İle Analizi
Baran, F. (2019). Hizmet Sektöründe Algılanan Hizmet Kalitesi, Algılanan Değer, Müşteri Katılımı Ve Hizmetten Yararlanma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, SBE İşletme ABD, Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Deniz, İ. (2019). Hizmet Sektörü Çalışanlarının Müşteri Odaklılığı ve Müşteriler İçin İlişkisel Faydalar Üzerine İnceleme, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, SBE İşletme ABD, Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Arı, T. (2019). Özel Markalı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumları ve Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, SBE İşletme ABD, Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Hatice ÇERİBAŞ, “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisindeki Atasözü Ve Deyimler“, DPÜ SBE , Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2019.
İrşad Habib CANDEMİR, “XV.Yüzyıl Divan Şiirinde İslam Kaynaklı Sözler“ DPÜ SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2019.
Rıfat Yurdakul, (2019). Tüketicilerin Marka Değeri Algılamaları: Amaca Yönelik Pazarlama ve Sponsorluk Yapan Markalar Üzerinde İnceleme
Aysun ŞAVK (2019), ‘Şeker Hastalığının Erken Dönemde Tanısına Yönelik Yeni Nesil Sensörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları‘ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı (Danışman)
Güneş, İ., “Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Deniz Suyunun Etkisinin Araştırılması”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019.
Songur, Deniz (2019). İstihdam Yaratmayan Büyümenin Türkiye‘de ve OECD Ülkelerinde Sınanması, Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bililer Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı.
Gülcemal, Esra, Merve (2019). OECD Ülkelerinin Sigorta Pazar Paylarının Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi.
Aydın, Ebru (2019) . Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Tekstil İşletmesinin Üretimde En Uygun Kumaş Seçimi Probleminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Analizi.
“Üç fazlı yedi seviyeli inverter ile Asenkron motor hız kontrolü“, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Ramazan Kavak, Danışman :Dr.Öğr.Üyesi Ayhan GÜN, Kütahya 30 Nisan 2019
“Sınırlı bir alanda ses kaynağı yönünün deneysel veriler kullanılarak YSA ile tahmin edilmesi “ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Eyüp Can Sarı, Danışman :Dr.Öğr.Üyesi Ayhan GÜN, Kütahya 30 Nisan 2019
Savunma Yarıçaplı İki Boyutlu Ortogonal Yerleşim Problemleri için Çok Amaçlı Genetik Algoritma Önerisi
İNCE, A. S.., ‘‘Tuğla Bünyesinde Kömür Artığı ve Bor Kullanımının Araştırılması‘‘, 2019, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü.
Kopuk, Ezgi (2019). İmalat Sanayii‘nde Endüstri İçi Ticaretin Belirlenmesi: 1997-2017 Yılları Arası Türkiye Uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bililer Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı.
AYHAN, A., T., “Alfa-x Kimyasalı İle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemelerin Bazı Teknolojik Özellikleri”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019.
Akyürek,Ş., ‘‘Isıl İşlemin Karaçam (Pinus nigra J.F. şeneriana) Odunu Hücre Çeperi Bileşenleri ve Çözünürlükleri Üzerine Etkisinin Araştırılması‘‘, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019.
Ayşegül Yaşar, Antalya Hapishanesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı-2016- Yüksek Lisans-Tamamlandı
İsmail Girgin, Kütahya Rüşdiye ve Mekteb-i İdadisi (Kuruluşu-Gelişimi-Sosyo Kültürel Hizmetleri), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı-2015- Yüksek Lisans-Tamamlandı
İscehisar (Afyon) Yöresindeki Volkanik Kayaçların Petrolojisi ve Petrojenezi
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR) Tez adı: Çok Kültürlü Kişilik ve Kimlik İmgesinin Kültürlerarası İletişime Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama (2019) Tez Danışmanı:(CEREN GİDERLER)
Türe Köse, H.B. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarında dijital hikaye anlatımının dinleme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
KAMU POLİTİKALARINI UYGULAMA ARACI OLARAK BÜTÇE YÖNETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ ANALİZİ (2003-2018). ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Serttas, S., Sahin, V.H., “Paralel Gerçek Zamanlı Kıyaslama Uygulama Takımı“. Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
ABDULLAH BOSNEVΑDE VARLIK-İMKÂN VE YOKLUK, (Basılmamış Doktora Tezi), Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2019.
Zengin, E., 2019. Boşluklu Kaya Malzemelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Deneysel ve Nümerik Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
ALTUNAL, I. (2019), Muhasebe Manipülasyon Riski Üzerinde Etkili Olan Stratejik Faktörler: Borsa İstanbul’a Kayıtlı İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Mustafa Ateş, Son Dönem Osmanlı Fakihlerinden İbn Âbidîn‘in Fıkıhçılığı (Reddü‘l-Muhtâr Örneği), Doktora Tezi, Bursa 2019, 377 s.