2019 yılı yayınları PDF Görüntüle 2019 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 77
 •     Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 20
 •     Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 83
 •     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 10
 •     Kitaplar 7
 •     Kitap Bölümleri 28
 •     Diğer Yayınlar 17
 •     Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı 21
 •     Tez Çalışması 6

 • Toplam 269

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • SARAÇOĞLU, Fatih, GÜMÜŞ, Öner, ÜLKÜ, Yunus Emre.(2019). The Application of Invitation to Explanation: Scope, Aims and Assessments. International Journal of Tax Economics and Management, 11(2), 1-11. ISSN (print): 2618-110X, ISSN (online): 2618-1118.
 • Muaythai Antrenörlerinin Liderlik Stillerinin farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
 • Effect of Plyometric and Pull Training on Performance and Selected Strength Characteristics of Junior Male Weightlifter
 • Yalçın, S. (2019) “Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Etik Konusunda Tutumları: Kütahya Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,83, 147 - 172.
 • Yalçın, S. (2019) “Muhasebe Eğitiminde Lisans Öğrencilerinin Tükenmişlik Ve İş Doyum Düzeyleri”, Turkish Studies,,14,4, 2845-2867.
 • Arı, E., Yılmaz, V. (2019). Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Şehir Marka Algısını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 412-424. (Ulakbim, Ebsco, Econlict)
 • Ögcem, Ergin, “Tanrı Lehinde Kullanılan Delillerin Yetkinliğine Dair Bir Soruşturma“, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Sayı 65, ss. 1373-1380.
 • Hijri calendar effect in Borsa Istanbul gold market and Turkey’s foreign exchange market. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 580-590.
 • Karakuş, H., Ergüler, Z.A, Özkul, C., Yanık, G., Kibici, Y., Geochemical and isotopic characteristics of geothermal discharges in the Emet Basin, Western Anatolia, Turkey, Applied Geochemistry, 107, 105-119, 2019.
 • KURBAN, SAMED (2019). YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDAN KEMALİST DEVRİME: BELLETEN DERGİSİ‘NDE 1937-1938 YILLARINDA YER ALAN TÜRK TARİH TEZİ KONULU ÇALIŞMALARA BAKIŞ. TARİH OKULU DERGİSİ/JOURNAL OF HISTORY SCHOOL. 12 (40). ISSN: 1308-5298 (BASKI) 2148-4260 (ELEKTRONİK). (INDEX: TR DİZİN, ASOS İNDEX, SOBİAD, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, DRJI, ESJI, OAJI, İSAM, ARAŞTIRMAX, AKADEMİK ARAŞTIRMALAR İNDEKSİ)
 • KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL, ABDÜLKADİR (2019). TÜRKİYE‘DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ EKSENİNDE YAŞANAN TARTIŞMALAR VE BİR MODEL ÖNERİSİ. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES. SAYI: 62. ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X. (INDEX: EBSCOhost, TR DİZİN, ASOS INDEX, SOBİAD, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES)
 • KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL, ABDÜLKADİR (2019). TÜRKİYE‘DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: ALMANYA, FRANSA, ABD VE AIHM ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA BİR İNCELEME. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ/EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH. 6 (3). 23-41. E-ISSN 2148-9963. (INDEX: ASOS INDEX, INDEX COPERNICUS, EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX, ROOTINDEXING, JIFACTOR, RESEARCHBIB, GOOGLE SCHOLAR)
 • KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL, ABDÜLKADİR (2019). BİLGİ TOPLUMUNDA BASININ GENEL DURUM ANALİZİ. KURGU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM DERGİSİ/KURGU ANADOLU UNIVERSITY FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES INTERNATIONAL REFEREEED JOURNAL. 27 (3). ISSN-1309-3487. (INDEX: ASOS INDEX, SOBİAD, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES).
 • KURBAN, SAMED & AKMAN, HATİCE (2019). AYNI MEKÂNDA AYRILIKLAR: DAVID HARVEY‘IN MEKÂNSAL FARKLILAŞMA KURAMINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME. SOCIAL SCIENCE STUDIES JOURNAL/SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞMALARI DERGİSİ. 5 (38). 3266-3273. ISSN: 2587-1587. DOI: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1565 (INDEX: SOBİAD, ESJI, INDEX COPERNICUS, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (SSRN), SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT SOCIETY FOR INDEXING AND IMPACT FACTOR SERVICE)
 • M. E. KANSU, “Quaternionic representation of electromagnetism for material media”, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics (IJGMMP), 16(7), 1950105, 1-18, 2019. Science Citation Index (SCI) DOI: 10.1142/S0219887819501056
 • Özcan A, Karakoç MB. Evaluation of sulfate and salt resistance of ferrochrome slag and blast furnace slag-based geopolymer concretes. Structural Concrete. 2019 1–15. https://doi.org/10.1002/suco.201900061
 • Korkmaz Gülsüm, Taş Yeliz, ZEYTİNOĞLU EMİN (2019). Katılım Bankaları ve Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Uygulama. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(3), 666-680.
 • Aydın, K , Karaağaç, İ . (2019). DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (3), 1456-1465.
 • GÜLER, Semra . “Bursa‘da Kalkan Duvarlı Camiler ve Ön Cephe Düzenlemeleri“. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 28 / 1 (Temmuz 2019): 59-97.
 • Bozaslan, Bakko Mehmet, “A Critical Perspective Of E-Government Policies In Turkey“, Social Sciences Studies Journal, Vol. 5 Issue 38, 2019.
 • Aydın, K., Karaağaç, İ. & Uluer, O.“The formability and springback characterization of laser-welded DP–HSLA sheets“,Applied Physics A,(2019)125:525.https://doi.org/10.1007/s00339-019-2817-0, (SCI)
 • H. Aydin and G. Tokatas, ‘Mechanical properties of zirconia toughened mullite composites fabricated by slip casting‘ Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 20, No. 3, pp. 250~258 (2019)
 • Arı, E.,Yılmaz, V. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Evsel Atık Ayırma Davranışlarının Planlı Davranış Teorisi Yardımıyla Araştırılması.Batman University Journal of Life Sciences , 9(1), 53-68. (Ebsco, Proquest).
 • ERDOĞAN, Ömer Faruk. “Fârâbî ve İbn Sinâ Felsefesinde Boşluk/Halâ Kavramı.“ İslami Araştırmalar Dergisi Journal of Islamic Research. 30/1, (2019):92-111.
 • Ayşe Funda SAĞLAMER, Nurten KILIÇ and Nesrin ÇALIŞKAN, Kenmotsu Pseudo Metric Finsler Structures Bulletin of Mathematical Analysis and Applications ISSN: 1821-1291, URL: http://www.bmathaa.org Volume 11 Issue 2(2019), Pages 12-31.
 • İhsan Erozan, Enes Çalışkan, A multi-objective genetic algorithm for a special type of 2D orthogonal packing problems, Applied Mathematical Modelling, 77(1), 2020, 66-81.
 • Solak, C.N., Alakananda, B., Blanco, S., Kulikovskiy, M. 2019. Distribution of Nitzschioid diatom of Kütahya waters. Oceanological & Hydrobiological Studies 48(2): 140-164
 • Ortakavak, Z., Uslu, A., & Korkmaz, E. (2019). Sosyal Kırılganlık İndeksinin CBS ile Haritalanması: İzmir İli Örneklemi. Resilience, 3(1), 37-53.
 • ÇETİNOĞLU TANSEL (2019). Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Egitimi Algıları: Kütahya’da Bir Arastırma. Journal of Current Researches on Social Sciences (JOCRESS), 9(1), 143-164.
 • ÇETİNOĞLU TANSEL (2019). TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI DİPNOT AÇIKLAMA GEREKLİLİKLERİNİN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN UYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESI: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSINDE BİR UYGULAMA. Uluslararası Sosyal ve Beseri Bilimler Arastırma Dergisi, 6(33), 465-478.
 • ÇETİNOĞLU TANSEL (2019). TMS 2 STOKLAR STANDARDI AÇIKLAMA GEREKLİLİKLERİNİN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN UYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Dergisi, 4(7), 144-165.
 • Yalçın, S. (2019) “Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 101-120.
 • Yalçın, S. (2019) “Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Stoklar: Muhasebeleştirme, Değerleme, Sunum Ve Açıklamalar” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 60, 202-222.
 • Anbarlı Bozatay, Ş., Kavaslar, B. (2019). E-Devlet Uygulaması Olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari Personeline İlişkin Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:12 S:64, s.663-676.
 • Arı, Erkan Hüyüktepe, Batuhan (2019). Multivariate Data Analysis for Socio-Economic Indicators: An Empirical for Turkey. Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 7-20. (Ebsco)
 • Arı, ERKAN (2019). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DUYARLILIKLARI: ESKİŞEHİR’DE BİR UYGULAMA. Journal of Quantitative Sciences, 1(1), 74-89.
 • Mapping of Noise Propagation in Quarries for Environmental Perspective, International Journal of Economic and Environmental Geology, Vol 10(1), January-March, pp1-4, 2019
 • Mustafa Ateş, Taklid-İctihad Kavramları Bağlamında İbn Âbidîn’in Tabakâtü’l-Fukahâ’ya Dair Özgün Yaklaşımı, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , sy. 33, 2019, ss. 547-570.
 • İhsan Erozan, A fuzzy decision support system for managing maintenance activities of critical components in manufacturing systems, Journal of Manufacturing Systems, Volume 52, Part A, 2019, 110-120
 • Ögcem, Ergin, “Modern Batı Düşüncesinde Dini Konumlandırma Problemi“, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt 3, Sayı, 1, ss. 136-149.
 • https://hakansaricam.blogspot.com/ tüm yayınlar
 • Arı, E., Aydın, E. (2019). Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Bir Tekstil İşletmesinin En Uygun Kumaş Seçimi Probleminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (Basım aşamasında). (Alan indeksleri-Ulakbim).
 • YETKİN, Ozan, (2019), “Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi: Marmaris Belediyesi Örneği“, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss. 158-191
 • F. Özbay, “Klazomenai FGT Sektöründe Ele Geçen İthal Attika Kandilleri ve Yerel Taklitleri, XXVII, 2019, 307-330.
 • Arı, E., Yılmaz, V. (2019). Factors Affecting the Use of Mobile Recommendation Systems: a Structural Equation Model. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21/1, 37-55(Ebsco, Proquest, Econlict, Ulakbim)
 • Ş.A. Sadık, S.E. Karlık, H. Temurtaş, A. Altuncu, Optimization of spin parameters for spun fibers having low polarization mode dispersion, Opt. Fiber Technol. 51 (2019) 31–35. doi:10.1016/j.yofte.2019.04.011.
 • YANGIL MUHARREM KÜRSAD,TOPÇUOGLU ÜNAL FULYA (2019). Ikna Etme Tekniginin Konusma Tutumu Üzerindeki Etkisi. Ana Dili Egitimi Dergisi, 7(2), 321-336., Doi: doi.org/10.16916/aded.510840 (Yayın No: 5036152)
 • TOPÇUOGLU ÜNAL FULYA,YANGIL MUHARREM KÜRSAD (2019). Empati Tekniginin Konusma Tutumu Üzerindeki Etkisi. Turkish Studies Educational Sciences, 14(2), 107-120., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14793 (Yayın No: 5036157)
 • UĞUR DEMİR, SEZER ELBİNSOY (2019) “Aktif Karbon Üretiminde Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması” Academic Platform Journal of Engineering and Science 7-1, pp 01-07
 • Anbarlı Bozatay, Ş., Kavaslar, B. (2019). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personelinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi‘nden (EBYS) Beklenen Hizmet Kalitesi, Algılanan Hizmet Kalitesi ve Memnuniyet Değerlerinin Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:12 S:63, s.957-967.
 • Yıldız, A., Bağcı, M., Çetintaş, S., Demirbilek, M., Kibici, Y., İlbeyli, N., 2019. “The Determination of Alteration Extent Using Minero-Petrographical, Geochemical and Geomechanical Properties In Granitic Rocks From Tavşanlı Zone (NW Turkey)“. Arabian Journal of Geosciences (2019) 12:386, Volume 12, Issue 12, Accepted: 9 May 2019, DOI: 10.1007/s12517-019-4512-z
 • Ocakoğlu, F., Çilingiroğlu, Ç., Potoğlu Erkaya, İ.,Ünan, S., Dinçer, B., Akkiraz, M. S. (2019). Human-Climate Interactions since the Neolithic Period in Central Anatolia: novel multi-proxy data from the Kureyşler Area, Kütahya, Turkey. Quaternary Science Reviews, 213, 1-17
 • Özcan, A. & Karakoç, M.B. Int J Civ Eng (2019) 17: 1571. https://doi.org/10.1007/s40999-019-00425-2
 • HIRLAK B., TAŞLIYAN M., GÜNDOĞDU E., GÜLER B. (2019). Fakülte Yaşamının Niteliği, Akademik Özyeterlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Journal of Social Humanities Sciences Research, 4(9), 86-104. (Yayın No: 4988190)
 • Some Technological Properties of Scotch Pine (Pinus Sylvestris Lipsky) and Eastern Beech (Fagus Orientalis Lipsky) Woods Impregnated with Alpha-X Chemical, Journal of Polytechnic, (Kabul edildi). DOI: 10.2339/politeknik.481589
 • Karavelioğlu, MB., Altıkat S., Başkaya, G., Gökçelik, E.(2019). Hacamat Uygulamasının Sporcularda Bazı Performans ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 74 -84.
 • Beşkirli, A., Özdemir, D. & Temurtaş, H. (Online: 26 March 2019). A comparison of modified tree–seed algorithm for high-dimensional numerical functions. Neural Computing & Applications. (SCI-Expanded) https://doi.org/10.1007/s00521-019-04155-3 https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-019-04155-3
 • İlkimen H., Synthesis and characterization of mixed ligand Cu(II) complexes of 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid and 2 aminopyridine derivatives. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 38(1) (2019)13-17.
 • F. ÖZBAY KLAZOMENAİ FGT (FERİDE GÜL TARLASI) SEKTÖRÜNDEN ELE GEÇEN İTHAL TİCARİ AMPHORALAR, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
 • Atakan, M. M., Karavelioğlu, M. B., Harmancı, H., Cook, M., & Bulut, S. (2019). Short term creatine loading without weight gain improves sprint, agility and leg strength performance in female futsal players. Science & Sports.
 • A. Basgumus, M. Namdar, and T. Tsiftsis, “Broadcast Cognitive Radio with Dirty Paper Coding over Nakagami-m Fading Channel“, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2019, 19(1), pp. 3-8.
 • A. Basgumus, M. Namdar, and T. Tsiftsis (2019), “Broadcast Cognitive Radio with Dirty Paper Coding over Nakagami-m Fading Channel“, Advances in Electrical and Computer Engineering (AECE), 19(1), pp: 3-8.
 • Biçer, H., Beyoğlu, B., Özdemir, T. E., Okasinski, J., & Tsakalakos, T. (2019). Direct in situ observation of electric field assisted densification of ZnO by energy dispersive X-ray diffraction. Ceramics International.
 • Effect of Resin Cleaning Process on Adhesion Strength of Water-Based Varnishes
 • Karaferye, F. (2019). Academic internationalization: Academics as marketing actors in higher education. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5 (1), 16-22. DOI: 10.24289/ijsser.473443 ERIC Number: ED593861
 • Abdullah Erdem Taş, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Afrika ile İlk Teması ve Trablusgarp-Amerika İlişkileri“, İSMUS (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi), Cilt:2, Sayı:1 (2017), İstanbul 2019, s. 93-116.
 • YILMAZ, Z , ÖZER, P , GÜMÜŞSOY, F . (2019). Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Yaklaşımı. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/optimum/issue/42287/432054
 • Ocakoglu, F., Akkiraz, M.S. (2019). A lower pleistocene to holocene terrestrial record from the Eskişehir Graben (central Anatolia): Paleoclimatic and morphotectonic implications. Quaternary International, 510, 88-99.
 • Oğuzhan Yüksel, Bolat Gündüz, Mert Kayhan. (2019) Effect of Crossfit Training on Jump and Strength. Journal of Education and Training Studies, Vol. 7, No. 1 January 2019
 • Hasan Emre Aydın, İsmail Kaya, Nevin Aydın, Ceren Kızmazoğlu, Feridun Karakoç, Hidayet Yurt, Buğra Hüsemoğlu, Importance of 3 Dimensional Modelling in Cranioplasty, Journal of Craniofacial Surgery. Journal of Craniofacial Surgery: May 2019 - Volume 30 - Issue 3 - p 713–715
 • Bağcı, M., Demirbilek, M., İlbeyli, N., Yıldız, A., Kibici, Y., 2019. “Geochronological and geochemical constraints and origin of the Tavşanlı Zone plutonic rocks (NW Turkey)“. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.28, pp.60-84, 2019. Received: 28.12.2017, Accepted/Published Online: 28.11.2018, DOI: 10.3906/yer-1712-25
 • Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Alagele, S. 2019. Effect of cover crop management on soil hydraulic properties. Geoderma, 343: 247-253. [SCI].
 • Cercioglu, M. 2019. Compost Effects on Soil Nutritional Quality and Pepper (Capsicum annuum L.) Yield. Journal of Agricultural Sciences- Tarim Bilimleri Dergisi 25(2): 155-162. [SCI-E].
 • Cercioglu, M. 2019. The Impact of Soil Conditioners on Some Chemical Properties of Soil and Grain Yield of Corn (Zea Mays L.). Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi 25(2): 224-231. [SCI-E].
 • S. Özyön, C. Yaşar, H. Temurtaş, “Incremental Gravitational Search Algorithm for High-Dimensional Benchmark Functions”, Neural Computing and Applications, Vol. 31, No. 8, pp: 3779-3803, August 2019. https://doi.org/10.1007/s00521-017-3334-8
 • (2019) Özyön, S., Yaşar, C., Temurtaş, H., “Incremental gravitational search algorithm for high-dimensional benchmark functions”, Neural Computing and Applications, Volume 31, Issue 8, Pages 3779-3803, August 2019, ISSN 0941-0643. (SCI Exp.)
 • 2019, Deliktas, D., Torkul, O., Ustun, O., “A flexible job shop cell scheduling with sequence-dependent family setup times and intercellular transportation times by using conic scalarization method”, International Transactions in Operational Research 26, 2410–2431, doi: 10.1111/itor.12407

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Emniyet Mensuplarının Rekreasyonel Etkinliklere katılımlarında Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)
 • BÜYÜK U. , ENGİN S., DURMUŞ ACER S., AKER A., MARAŞLI N. In-Bi-Cd Ötektik Alaşımının Mikroyapısal Değerlendirilmesi ve Mekanik Davranışı.ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.8, ss.549-558, 2019
 • Bir Yeraltı Linyit İşletmesinde 2018 Yılında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2(2), s125-129 (2019)
 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağındaki Bantlı Konveyörlerin Verimlilik Analizi, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(2), s141-154 (2019)
 • “Rifâiyyenin Pîri Seyyid Ahmed er-Rifâî‘de Fakr ve Pratik Tezâhürü Fütüvvet“, İMAD (İslam MEdeniyeti Araştırmaları Dergisi), Haziran 2019.
 • Şener, Yelda & Erdoğan, B. Zafer (2019). Banka Sigortacılığında Müşteri Değerinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 5(1), 1-35.
 • Aydemir, F. ve Ebeoğlu,M.A., “Sudaki Ksilen Seviyesinin Ftalosiyanin Kaplı QCM Sensör İle Tespit Edilmesi“, DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 42, 37-45, Haziran 2019.
 • Büker Semih, Çelikkol Hakan (2019). Döviz Kuru Riski Yönetim Teknikleri ve SDS Ortağı KOBİ’lerin Bu Tekniklerden Yararlanabilme Olanakları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(59), 123-139
 • Mustafa Halûk Saraçoğlu , Gökhan Güçlü, Fethullah Uslu, Static Analysis of Orthotropic Euler-Bernoulli and Timoshenko Beams With Respect to Various Parameters, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, s.628-641, Haziran 2019. https://doi.org/10.17798/bitlisfen.495517
 • İhsan Erozan, Çekme sistemleri için karşılaştırmalı bir analiz ve bir karar destek sistemi önerisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 2019 (20 haziran 2019)- Kabul edilmiş makale
 • KAYIKÇI P., ARMAĞAN K., DAL N.E., “Sürdürülebilir Pazarlama: Kavramsal Bir Çalışma“, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı : 1, Mayıs, 2019
 • BAHÇE, Abdullah Burhan ve GÜMÜŞ, Öner (2019). Siyasal Karar Alma Mekanizması ve Mali Hukuk Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Kararlarının İncelenmesi.Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 2019 (368), 108-123, ISSN: 1300-8951
 • GÜREŞCİ, R . (2019). Siber Saldırıların Uluslararası Hukuktaki Güç Kullanımı Kapsamında Değerlendirmesi. Savunma Bilimleri Dergisi, 18 (1), 75-98. DOI: 10.17134/khosbd.561199
 • Ören, Ö., Yuvka, Ş., Şensöğüt, C. & Ediz, İ.G., 2019, Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağındaki Bantlı Konveyörlerin Verimlilik Analizi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34,2, ss.141-154.
 • K. Tutkavul, 2019, Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksini Kullanarak Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü: Borsa İstanbul Sınai Endeksi’nde Bir Uygulama, Verimlilik Dergisi, 2019/2, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Erkal, A., & Uçak, O. (2019). Osmanlı‘dan Günümüze Türkiye‘de Yerel Basının Gelişim Süreci. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12(1), 92–122.
 • Evecan, K . “Passive RFID Uplink and Downlink Link Budget and Comparison of ASK and BPSK Backscatter Modulations“. Sakarya University Journal of Science 23 (2019): 66-75
 • Çerçioğlu, M. 2019. Simav yöresi tarım topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 7(1): 57-63 [TR Dizin].
 • Çerçioğlu, M., 2019. Sürdürülebilir Atık Yönetiminde Sera Atıklarının Kompost Olarak Değerlendirilmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1): 167-177. [TR Dizin].
 • (2019) Akbulut, N., Özyön, A., “1980‘li Yıllarda Türkiye‘deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği - The Reflections of Intellectual Crisis in Turkey in 1980s in Turkish Theatre: The Example of Limon”, Anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), Volume 7, Issue 1, p. 167-174, Ocak 2019, ISSN: 2147-7655. (TR DİZİN)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. Synthesis and characterization of the proton transfer salts of salicylic acid with 2-aminopyridine derivatives. I. International Science and Innovation Congress (INSI 2019), Denizli, Türkiye, 26-29 August 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Halil İlkimen, Nagehan Türken, Cengiz Yenikaya. A review on metal complexes of sulfamoylbenzoic acid derivatives. I. International Science and Innovation Congress (INSI 2019), Denizli, Türkiye, 26-29 August 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Investigation of Anxıety Levels of Physically Disabled Athletes Participating Swimming Championship in Turkey
 • KURBAN, SAMED (2019). ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN ULUSÖTESİLEŞMESİ VE 2023 EĞİTİM VİZYONU: TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR PARADİGMA MI? III. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ/III. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND ACCREDITATION CONGRESS. ANKARA. İSTANBUL: ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ
 • KURBAN, SAMED (2019). TÜRKİYE‘DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ POLİTİKASINI ANALİZ ETMEK: KARŞILAŞTIRMALI VE TARİHSEL BİR YAKLAŞIM. III. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ/III. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND ACCREDITATION CONGRESS. ANKARA. İSTANBUL: ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ
 • Mızrak T., Kaçal A., Yıldırım F., (2019), Rüzgar Türbini Kanadında Fiber Metal Lamine Kompozit Uygulaması, 3. International Scientific and Vocational Studies Congress-BILMES 2019
 • Kaçal A., (2019), Sertleştirilmiş EN X210CRW12 Soğuk İş Takım Çeliğinin Karbür Kesici İle Frezeleme Performansının Araştırılması 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi (IMCOFE VIII), Antalya Türkiye.
 • Kaçal A., Çelik B., Sertsöz Ş., (2019), GGG70 Sfero Dökme Demirin Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Takım Aşınmasının İncelenmesi, 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi (IMCOFE VIII), Antalya Türkiye.
 • Arslan A., Erkul Ş., Kaçal A., (2019), Beyaz Eşya Sektörüne Yönelik Yüksek Kapasiteli Servo Press Tasarımı Ve İmalatı, 8. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi (IMCOFE VIII), Antalya Türkiye.
 • Yusuf KAYGISIZ, Çetin PALTA, Sevda ENGİN, FARKLI ORANLARDA MN İLAVE EDİLEREK SERBEST KATILAŞTIRILMIŞ AL- SI- MG ALAŞIMLARINA ISIL İŞLEM UYGULAMASININ MİKROYAPI, MİKROSERTLİK VE ÇEKME DAYINIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, “II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ “, , (2019), s.
 • M. E. KANSU, M. TANIŞLI and S. DEMİR, “Relativistic Derivation Formalism of Electromagnetic Field Equations in Quaternion Algebra”, Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019), 16 – 20.07.2019, Kütahya / TURKEY, p.94.
 • Ulunam, M., Özalp, M., Sofuoğlu, S.D., Çerçioğlu, M. 2019. Changes in Technological Properties of Black Pine and Larex Woods Impregnated with Olive Oil and Corasite-KS Under Open-Air Conditions.
 • Ö. Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından Kocaeli‘de düzenlenen IMASCONGRESS‘e sunulan “Sosyal Bilimler“ bildiri kitabında yayınlanan “The Mathematics of Fiscal Anesthesia“ başlıklı bildiri, pp. 566-578.
 • Çerçioğlu, M. 2019. The Determination of Ear Components of Maize Plant Under Some Agricultural Practices.
 • ŞEN, Ali ve İsmail, BALKAN, (2019), “Bankacılık Krizlerini Önlemede Geleneksel Tedbirlerin Yetersizliğinin Nedenleri“, 7th SCF International Conference on Future of European Union and Turkey-EU Relations, 11-13 Nisan 2019, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • D. KAPTAN and G. CANSEVER, “Battery Chargers in Electric Vehicles,“ 2018 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT), Istanbul, Turkey, 2018, pp. 1-3.
 • Veri madenciliği yöntemi ile kalp krizi riski hesaplama, International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, 5-7 July Ürgüp, Şükrü Kitiş
 • [44] Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN and Hasan BİRCAN, “Density Dependence of Nuclear Matter Symmetry Energy“, LXIX INTERNA TIONAL CONFERENCE “NUCLEUS-2019” ON NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR STRUCTURE “Fundamental Problems of NuclearPhysics, Nuclei at orders of Nucleon Stability, High T echnologies”, Dubna, RUSSIA, 01.07.2019–05.07.2019. (poster sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 231)
 • [43] Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA and Hasan BİRCAN, “Skyrme Energy Density Functional For Nuclear Matter: Relation Between Incompressibility and Effective Mass“, LXIX INTERNA TIONAL CONFERENCE “NUCLEUS-2019” ON NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR STRUCTURE “Fundamental Problems of NuclearPhysics, Nuclei at orders of Nucleon Stability, High T echnologies”, Dubna, RUSSIA, 01.07.2019–05.07.2019. (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 162)
 • Emine Dingeç, “Âl-i Osman‘da Cülus: Veraset Usulü Üzerine Bir Analiz Denemesi, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-V, Kocaeli 2019, s. 229-240.
 • Erkoyun, H., Kadir, S., and Külah, T. (2019) Mineralogy, geochemistry and genesis of clays interlayered coal seams succession in the Neogene lacustrine Orhaneli and Keles coal deposits, Bursa, western Turkey. EuroClay 2019 – International conference on clay science and technology, Paris, France, p. 236.
 • Ayşe Funda SAĞLAMER and Nurten KILIÇ, Beta-Kenmotsu Lorentzian Finsler Structures, 17. International Geometry Symposium, July-2019 (Erzincan-TURKEY).
 • Kadir, S., Önalgil, N., Külah, T., Erkoyun, H., Eren, M., and Elliott, W.C. (2019) Mineralogy, geochemistry, and genesis of bentonites in Upper Cretaceous Bereketli Member of the Reşadiye Formation, Reşadiye (Tokat), Turkey. EuroClay 2019 – International conference on clay science and technology, Paris, France, p. 327.
 • A Bayesian analysis of C14 dates from the late third millennium B.C.E. at Seyitömer Höyük, 4.2 ka BP in Anatolia: The Crisis Years and its Aftermath, An International Conference on Bronze Age Archaeology University of Yaşar, İzmir May, 17-18 2019 Özet Metin.
 • USLU A., Özmen B.H., Korkmaz E., Ecer B., Kök M., Şahbazlı E., Pekkan E., Tün M, Yerleşim Yerleri İçin Mevcut Acil Toplanma Alanlarının Uygunluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği, Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2019), ESKİŞEHİR, 26-28 Haziran 2019
 • Arif KOLAY, “Binbaşı Ömer Fevzi Tarafından 1921’de Yayımlanan “Jandarma Vezâif-i Amelîyesi” Adlı Kitabın Çevirisi ve Değerlendirilmesi“, Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma, 13-15 Haziran/June 2019, Beytepe / ANKARA
 • Ceylan,Uğur (2019). Helal Turizm Kapsamında Hizmet Sunan Konaklama İşletmelerine Yönelik Şikayetlerin İncelenmesi. 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 04-06 Nisan 2019, Antalya.
 • Bilican Gökkaya, V., & Sürsavur, L. (2019). Obstacles Encontered by Woman in Business and Queen Bee Syndrome. 8.International Vocational Schools Symposium. Sinop: International Vocational Schools Symposium (UMYOS-2019).
 • ŞENYÜZ Fatma, “ERMENİ HARFLİ KIPÇAKÇADA –dAş EKİ ÜZERİNE“, X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 312 ISBN 978-605-9975-39-1, 1.Baskı, ss. 1506-1511.
 • E. Erdogan, M. Namdar, A. Basgumus, S. Aldirmaz Colak, S. Ustunbas, H. Alakoca, and L. Durak Ata, “Secrecy Outage Performance of the K-User Cognitive Radio Networks with Iterative Interference Alignment,“ Accept, IEEE 30th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE PIMRC 2019), Istanbul, Turkey, Sep. 2019.
 • İhsan Erozan, Emre Özel, Damlanur Talaz, Evaluating indoor air quality in offices and classrooms using fuzzy logic, INFUS 2019: Intelligent and Fuzzy Techniques in Big Data Analytics and Decision Making pp 1144-1151.
 • Kayhan M., Yurttaş Ş., Şafak Ş., Keskin Y. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Uyku kalitelerinin Araştırılması. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Kayhan M., Keskin Y., Yurttaş Ş., Şafak Ş. (2019). Çölyak Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşam Kalitesine Etkisi. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • KURBAN, SAMED (2019). EĞİTİME ERİŞİMDE TOPLUMSAL DEĞİŞME, EĞİTİMDE YAYILMA VE EŞİTSİZLİK: SORUNLAR VE POLİTİKALAR ÜZERİNDEN 2018 YILI OECD GÖSTERGELERİ IŞIĞINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. 1. ULUSLARARASI ŞİŞLİ BİLİM KONGRESİ/ THE 1ST INTERNATIONAL ŞİŞLİ SCIENCE CONGRESS. ŞİŞLİ/İSTANBUL. s. 255-256. ISBN: 978-605-66178-2-9. İSTANBUL: ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • KURBAN, SAMED (2019). MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ (E-MEZUN) 2017 YILI RAPORUNA ELEŞTİREL BAKIŞ. 1. ULUSLARARASI ŞİŞLİ BİLİM KONGRESİ/ THE 1ST INTERNATIONAL ŞİŞLİ SCIENCE CONGRESS. ŞİŞLİ/İSTANBUL. s. 259-260. ISBN: 978-605-66178-2-9. İSTANBUL: ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • GÜNDÜZ, AHMET & KURBAN, SAMED (2019). CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ: KURUMLAR VE POLİTİKA. 1. ULUSLARARASI ŞİŞLİ BİLİM KONGRESİ/ THE 1ST INTERNATIONAL ŞİŞLİ SCIENCE CONGRESS. ŞİŞLİ/İSTANBUL. s. 193-194. ISBN: 978-605-66178-2-9. İSTANBUL: ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Telli, A., Çelik, C. ve Mestan, A. (2019, 19-21 Nisan). Ahşap akustik panellerin opera salonunda dinleme sonuçları, “Results of Wooden Acoustic Panels on The Opera Hall“, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara.
 • Telli, A., Çelik, C. ve Mestan, A. (2019, 19-21 Nisan). Tarihi çevrede restorasyon sonrası engellilerin yaşadıkları zorlukların bir örneklem üzerinde incelenmesi, “Investigation of the Difficulties of the Persons with Disabilities in the Historical Environment After Restoration on A Sample“, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara.
 • Özcan, A., Karakoç, M.B., (2019). Weight Change Of Blast Furnace Slag And Elazığ Ferrochrome Slag Based Geopolymer Concrete Exposed To Acid Solutions, 2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), April 22 - 24, Marmaris, Turkey
 • Özdal, M., Özcan, A., Karakoç, M.B., (2019). Investigation Of The Freeze-Thaw Effect On Compressive Strengths Of Elazığ Ferrochrome Slag Based Geopolymer Concretes, 2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), April 22 - 24, Marmaris, Turkey
 • F.Özbay, “Aiolis Başlıklarının Kökeni Üzerine bir Değerlendirme“, İMASCON 2019, Kocaeli, 26-28 nisan 2019.
 • YANGIL MUHARREM KÜRSAD,OPUS MUHAMMED YASIR (2019). OKUMA STRATEJILERI BILISSEL FARKINDALIK: TÜRKÇE ÖGRETMEN ADAYLARINA ILISKIN BIR INCELEME. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI II, 104-112. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5036402)
 • YANGIL MUHARREM KÜRSAD,OPUS MUHAMMED YASIR (2019). TÜRKÇE ÖGRETMEN ADAYLARININ ELESTIREL OKUMA ÖZYETERLIK ALGILARININ ÇESITLI DEGISKENLER AÇISINDAN INCELENMESI. USBIK SOSYAL BILIMLER KONGRESI 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5036380)
 • Karaş, Göksel ve Ufuk Selen (2019), Uluslararası Ticarette Kullanılan Mali Nitelikli Korumacılık Araçlarının Kullanımına Etki Eden Faktörler, 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 24-27 Nisan, Antalya.
 • Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar. Portakal ekstrelerinin antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin incelenmesi. 2st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 24-27 April 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar. İsot biberinin antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin incelenmesi. 2st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 24-27 April 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Telci, S., İlbeyli, N., Güneş, A., Demirbilek, M., Uras, Y., Mirza, A., 2019. “Petrogenesis and Geochemistry of Mafic Rocks in Kemer (Antalya), (Kemer’de (Antalya) Yer Alan Mafik Kayaçların Jeokimyası ve Petrojenezi)”, International Symposium on Advanced Engineering Technologies-ISADET, 2-3-4 May 2019, Kahramanmaraş/Turkey.
 • Iltireh, A. D., İlbeyli, N., Güneş, A., Demirbilek, M., and Uras, Yusuf., 2019. “Geochemistry and Petrology of Volcanoes in Asal-Ghoubet Rifting Area (Asal-Ghoubet Riftleşme Alanında Yeralan Volkanların Jeokimyası ve Petrolojisi)”, International Symposium on Advanced Engineering Technologies-ISADET, 2-3-4 May 2019, Kahramanmaraş/Turkey.
 • USLU, Meryem. ÖZYAŞAR, Hasan. BOZ, Dursun.(2019) DETERMINATION OF THE FINANCIAL LITERACY LEVEL OF STUDENT PARENTS.
 • Mustafa Halûk Saraçoğlu and Sefa Uzun, Buckling Analysis of Structural Members with Variable Cross-sections, International Civil Engineering and Architecture Conference, 17-20 April 2019, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
 • “Squirrel Cage Induction Motor Design and the Effect of Specific Magnetic and Electrical Loading Coefficient”, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 7(1), 1-8, 2019.
 • Selen, Ufuk ve Göksel Karaş, (2019), Ülkeler Neden Geçici Ticaret Engelleri Kullanıyor?, 3. Congress of International Applied Social Sciences, C-IASOS 2019 , 4-6 Nisan, İzmir.
 • Karaş, Göksel ve Seyfettin Ünal, (2019), Makroekonomik Faktörler ve Borsa Arasındaki Etkileşim: BIST Örneği, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Turkey-EU Relations“, 11-13 Nisan, Uşak.
 • GÜLER, Semra. “Kütahya Sakahanesi‘ndeki Meyve Tasvirleri“, 3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu (4-6 Nisan 2019 Gaziantep), Ed. Süleyman Cem Şaktanlı, Asos Yayınevi, Elazığ 2019, 227.
 • Karaferye, Figen. (2019). Öğretmen yetiştirme ve geliştirme süreçlerine 21. yy. becerilerinin entegrasyonu: Meslektaş işbirliği ile yaşam ve kariyer becerilerini geliştirme. (The integration of the 21st century skills into teacher training & development processes: developing life & career skills through peer collaboration). Paper presented at the 3rd International Congress on Science and Education (UBEK-ICSE 2019), ISBN: 978-605-170-272-8, Afyon.
 • Karaferye, F., Koutra, K., Ratsika, N., Torrents, A., Demirciler, V.O., Şahbaz, O. (2019). Examining Secondary School Students’ Absenteeism And Beyond in Europe. III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK 2019) Özet Kitabı, Afyon.
 • E. Erdogan, S. Aldirmaz-Çolak, M. Namdar, A. Basgumus, H. Alakoca and L. Durak-Ata, “Impact of Partial Band Jammer on the Performance of Cognitive Radio Networks with Interference Alignment,“ IEEE 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2019), Sivas, Turkey, April 2019.
 • E. Erdogan, S. Aldirmaz-Colak, M. Namdar, A. Basgumus, H. Alakoca, and L. Durak Ata, “Impact of Partial Band Jammer on the Performance of Cognitive Radio Networks with Interference Alignment,“ Accept, IEEE 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2019), Sivas, Turkey, Apr. 2019.
 • A.Guney, M.Namdar, A. Basgumus, “Performance Comparison of LS and ML Methods for AoA Algorithm in 5G Cellular Networks“, Accept, IEEE 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2019), Sivas, Turkey, Apr. 2019.
 • A. Guney, M. Namdar, and A. Basgumus, “Performance comparison of LS and ML methods for AoA algorithm in 5G cellular networks,“ IEEE 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2019), Sivas, Turkey, April 2019.
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile 2-amino-6-metoksibenzotiyazolün karışık ligandlı Cu(II) kompleksinin sentezi ve karakterizasyonu. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8-10 March 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Amino-6-metilbenzotiyazol ile 5-sülfosalisilik asitin proton transfer tuzu ve Cu(II) kompleksinin sentezi ve karakterizasyonu. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8-10 March 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Amino-6-metilbenzotiyazol ile salisilik asitin proton transfer tuzu ve Cu(II) kompleksinin sentezi ve karakterizasyonu. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8-10 March 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Tayfun Sengul, and Shobha K. Bhatia, 2019, “New Test Apparatus to Study Dewatering Behavior of Slurry in Multiple Filling Cycles for Geotextile Tube Design“, 961-973.
 • ÖNDER, Özgür ve YETKİN, Ozan, (2019), “Türkiye‘de Kamu Yönetimi Doktora Tezleri (2003-2018): Kamu Yönetimi Reformları Üzerinden Bir İnceleme“, 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), 21-23 Şubat 2019, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri, (Sözlü olarak sunulmuş ve özet bildiriler kitapçığında basılmıştır.)
 • ÖNDER, Özgür YAMAN, Murat ÇAKIR, Erkan (2019). Türkiye‘de Kamu Yönetiminde Lisans Eğitimi ve Müfredat İncelemesi, 16. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 16), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 21-23 Şubat 2019, Kayseri
 • KURBAN, SAMED (2019). YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDAN KEMALİST DEVRİME: BELLETEN DERGİSİ‘NDE 1937-1938 YILLARINDA YER ALAN TÜRK TARİH TEZİ KONULU ÇALIŞMALARA BAKIŞ. III. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS/III. ULUSLARARASI UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ. ÇEŞME/İZMİR. ISBN: 978-606-94423-1-9. ROMANIA: EDUCART PUBLISHING HOUSE
 • GÜNDÜZ, AHMET & AKMAN, HATİCE & KURBAN, SAMED (2019). PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE‘DE YEREL YÖNETİM MEVZUATI. III. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS/III. ULUSLARARASI UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ. ÇEŞME/İZMİR. s. 118-131. ISBN: 978-606-94423-1-9. ROMANIA: EDUCART PUBLISHING HOUSE
 • KURBAN, SAMED (2019). TÜRKİYE‘DE MESLEKİ EĞİTİMDE GELENEK VE REFORM. 3. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ/3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE AND EDUCATION. AFYON s. 1015-1022. ISBN : 978-605-7846-63-1. ANKARA: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ
 • KURBAN, SAMED (2019). KAMUSAL EĞİTİMDE POTANSİYEL GELECEKLER VE EĞİTİM BÖLGESİ VE SINAVSIZ MAHALLİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ. 3. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ/3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE AND EDUCATION. AFYON. s. 1023-1030. ISBN : 978-605-7846-63-1. ANKARA: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Amino-6-sübstitüebenzotiyazol türevlerinin proton transfer tuzları ve metal kompleksleri. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (UBAK), Yalova, Türkiye, 14-17 February 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Aminobenzotiyazolün proton transfer tuzları ve metal kompleksleri. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (UBAK), Yalova, Türkiye, 14-17 February 2019 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Akcay M., “Bulut Bilisim Uygulama Gelistirme“, 4th International Scientific Research Congress (UBAK), 14-17 February 2019, Yalova Univ.
 • Akcay, M., Yurtseven, F. G., “Cocuk Egitimi Mobil Uygulama“, 4th International Scientific Research Congress (UBAK), 14-17 February 2019, Yalova Univ.
 • BAHÇE, Abdullah Burhan, CEYHAN, Turgay ve GÜMÜŞ, Öner (2019). Çocuk İşçiliğinde Mali ve İktisadi Gereksinimler. 1-3 Şubat 2018, Şanlıurfa/TÜRKİYE, 4. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bİldiri).
 • Durmuş, H., Utkucu, M., 2019. Finite-Fault Rupture Properties and Coseismic Coulomb Stress Changes Before and After the 14 March 1998 Fandoqa Earthquake (Mw 6.6) (Iran), Uluslararası Katılımlı 72. Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak-01 Şubat 2019, Ankara, Turkey.
 • “Understanding of Monarchical system in Islam according to Hanafi school of though: A case of Saudi KIngdom“, at the conference “Monarchy and Modernity since 1500“ at the faculty of Law, University of Cambridge, on 7-9 January 2019.
 • (2018), Ozzaim, C., Umakoglu, I., ‘‘A Perturbation Method for TM Scattering from a Conducting Strip Buried or Right on the Interface between Two Dielectric Half-Spaces‘‘, 18th Mediterranean Microwave Symposium (MMS), 31 Oct.-2 Nov. 2018, Istanbul, Turkey.
 • KURBAN, SAMED & ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD (2019). KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİNE DAİR BÜYÜK SORULAR: YÜKSEKÖĞRETİM SINAVININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU/KAYFOR. KAYSERİ. s. 114-115.. ISBN: 978-605-7877-01-7. EDİTÖR: HÜSAMETTİN SERKAN AKILLI
 • ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD & KURBAN, SAMED (2019). KAMU HİZMETİ GÜDÜLEMESİ VE KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ALMA NEDENLERİ. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU/KAYFOR. KAYSERİ.. s. 82-83. ISBN: 978-605-7877-01-7. EDİTÖR: HÜSAMETTİN SERKAN AKILLI
 • Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Alagele, S. 2019. Soil hydraulic properties affected by cover crop management practices. 74th SWCS International Annual Conference (Bridging the Divide: Uniting Rural and Urban Landscapes for Conservation). July 28 - 31, Pittsburgh, PA, United States. [Oral presentation].
 • Cercioglu, M. 2019. The influence of some organic and inorganic materials on maize yield based on statistical analysis. 5th International Conference on Sustainable Development, April 17-21, Belgrade, Serbia [Poster presentation].
 • Cercioglu, M. 2019. Effects of different agroecosystems on CT-measured soil pore characteristics. 5th International Conference on Sustainable Development, 17-21 April, Belgrade, Serbia [Oral presentation].

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • Türkiye’de Katılım Sigortacılığı Yapan Hayat/Emeklilik SigortaŞirketlerinin TOPSİS Yöntemi ile Finansal PerformanslarınınDeğerlendirilmesi TUNGA BOZDOĞAN,BEHLÜL ERSOY,MEHMET KAYGUSUZ (24.06.2019 -25.06.2019 ) , Yayın Yeri:USAK4 / Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi , 2019 Ulusal Özet bildiri
 • GÜLER, Semra. “Bursa’da Medfun Bir Hattat: Şeyh Süleyman Vehbî Efendi”, Osmanlı Dönemi Bursa Sempozyumu ve İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı (26-28 Nisan 2019 Bursa).
 • Kayabaşı, A. ve Özkan, P. (2019). Küresel Tüketim Odaklılık, Tüketici Yenilikçiliği ve Marka Tutumlarının Analizi, 24. Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs, Kuşadası, İzmir.
 • Yıldırım Söylemez, E., Doğan, S. ve Kayabaşı, A. (2019). Seramik Sektöründe Hammadde Tedarikçi Seçiminde Öncelikli Görülen Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemi ile İncelenmesi, 24. Pazarlama Kongresi, 1-4 Mayıs, Kuşadası, İzmir.
 • Dilek Tiryakioğlu, İhsan Erozan, Pınar Güç, Dünya Klasında Üretim Ve Bir Otomobil Yan Sanayi Uygulaması, 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2019, 12-14 Haziran, Ankara
 • Aykut Ergül, İhsan Erozan, Şeyma Demir, Hücresel ̈üretim sistemleri için çok amaçlı bir matematiksel model ̈önerisi, 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2019, 12-14 Haziran, Ankara.
 • KANMAZ, T. & ALICI, C. E. (2019). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ROBOTİK KODLAMA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR. 14. ULUSAL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ ÇOCUĞUN EKOLOJİK DÜNYASI (25-27 NİSAN 2019), İSTANBUL, ss.192. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Yoşumaz, İ. (2019). Büyük Veri ve Dijital Çevrecilik, 21. Akademik Bilişim Konferansı, Ordu Üniversitesi, Ordu
 • Dugan, M., Akcay, M., Celik, A., “Robot Bulut Uygulamalari“, 21. Akademik Bilisim Konferansi - AB2019, 13-15 Subat 2019, Ordu Univ.
 • Ortakavak Z., USLU A., Korkmaz E., Ecer B., Atan E., Ulupunar Y., Demir Ö., Sosyal Kırılganlık İndeksinin CBS İle Haritalanması ve Özel Gereksinimli Bireyler Açısından Değerlendirilmesi: İzmir İli Örneklemi, Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı, ESKİŞEHİR, 12-13 Şubat 2019

Kitaplar

 • Arif KOLAY, Şakir Turan, K. Nusret Erden, Bahadır Kurt, Emine Gedik, Ali Günhan, Ahmet Türkan, kadir Güler, Basında Dumlupınar Başkumandan Meydan Muharebesi-1922
 • Kütahya Halk Şairleri, İstanbul 2019.
 • Arif KOLAY, (Ş. Memiş ve Ş. Turan ile birlikte), Hayra Akan Su: Kızılay Karahisar Maden Suyu, Monad Yayını, İstanbul 2019.
 • “Yeraltı Yapılarında Kullanılan İş Makineleri Çözümlü Problemler (Maden ve İnşaat Mühendisleri İçin)“, Nobel Yayınevi, Mayıs 2019
 • Mustafa Ateş, Osmanlı İlim Miras’ında Yazma Fıkıh Usûlü Literatürü -İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Özelinde-, Emin Yayınları, Bursa 2019.
 • Batı İşgalleri Karşısında Türkiye‘nin Ortadoğu Politikaları -İki Dünya Savaşı Arası-, 4. Baskı, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2019.
 • Erdoğan, Ömer Faruk. Felek‘in Felsefesi, Kabul ve Ret Cihetinden Tartışmalar. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2019. 1-393.

Kitap Bölümleri

 • KURBAN, SAMED (2019). “YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE NEOLİBERAL SİYASET: REFAH DEVLETİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN PİYASALAŞTIRILMASI“. ED. TEKİN AVANER VE RECEP FEDAİ. TÜRKİYE‘DE SAĞLIK YÖNETİMİ: DEĞİŞİM VE YENİDEN YAPILANMA. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ
 • KURBAN, SAMED & AKMAN, HATİCE (2019). “ORTA SINIF ÜZERİNDEN KİTLE HAREKETİNE: ULUSÖTESİ YÖNETSEL VE İDEOLOJİK BİR HAREKET OLARAK FAŞİZMİN İKİ YÜZÜ“. ED. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ VE M. BURHANETTİN COŞKUN. SOSYAL BİLİMLER SİYASET VE YÖNETİM. ANKARA: AKADEMİSYEN KİTABEVİ.
 • Kayabaşı, A. (2019). Toptancılık ve Perakendecilik, (Ed. Erdoğan B.Z. Pazarlama İlkeler ve Yönetim içinde 479-504) Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Kayabaşı, A. (2019). Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, (Ed. Erdoğan B.Z. Pazarlama İlkeler ve Yönetim içinde 459-478) Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Kayabaşı, A. (2019). Dağıtım Kanalları Yönetimi, (Ed. Erdoğan B.Z. Pazarlama İlkeler ve Yönetim içinde 429-458) Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Kayabaşı, A. (2019). Pazarlama ve Rekabet, (Ed. Erdoğan B.Z. Pazarlama İlkeler ve Yönetim içinde 247-282) Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Kayabaşı, A. (2019). Sürdürülebilir Pazarlama, (Ed. Yıldırım Söylemez, E. ve Dil M., Fonksiyonel Perspektifte Sürdürülebilir İşletme Yönetimi İçinde 71-101), Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Bozaslan, Bakko Mehmet, “Rusya Federasyonu‘nda E-Yönetişim“, E-Yönetişim Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye‘ye Yansımaları, Editörler Prof. Dr. Bekir Parlak & Doç. Dr. Kadir Caner Doğan, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Ocak 2019.
 • Finance and Accounting I, Chapter: “Foreign Trade And Hedging of Exchange Rate Risk: Analysis of TR33 Region in Turkey“, (2019). Karaş Göksel, Çelikkol Hakan, Akademisyen Yayınevi, Editör: Turgut Çürük, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 195, s.89-103. ISBN:978-605-258-341-8, İngilizce (Bilimsel Kitap)
 • Erken Tunç Çağ‘da Geçiş Noktasındaki Kilit Bölge: İç Kuzeybatı Anadolu ve Kültürel Kimlik Tanımı, Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalı‘ya Sunulan Yazılar (eds. A. Erön, E. Erdan), 2019.
 • Turkey’s Economic, Fiscal and Social Problems, Bölüm adı:(An Innovation in the Independent Auditor Report: Key Audit Matters) (2019)., ÇETINOGLU TANSEL, Ekin Yayınevi, Editör:Adil Akıncı, Özer Özçelik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 191, ISBN:978-605-327-868-9, Ingilizce(Bilimsel Kitap)
 • Arif KOLAY, (Ş. Memiş ve Ş. Turan ile birlikte) “Kızılay Maden Suyu ile İlgili 1980 ve 90‘lı Yıllardaki Gelişmeler“, Hayra Akan Su: Kızılay Karahisar Maden Suyu, Monad Yayını, İstanbul 2019, ss. 217-272.
 • Arif KOLAY, “Osmanlı Döneminde Karahisar Maden Suyu“, Hayra Akan Su: Kızılay Karahisar Maden Suyu, Monad Yayını, İstanbul 2019, ss. 33-87.
 • Ögcem, Ergin, “Objektiflik-Sübjektiflik Bağlamında Ahlak“, İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Gece Kitaplığı, Ankara 2019, ss. 151-173.
 • Bayat, N., Tavşanlı, Ö.F. ve Kaldırım, A. (2019) Okuma okuryazarlığı. İçinde Salih Çepni (ed.) PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama: Yeni nesil matematik, fen bilimleri ve Trükçe sorularıyla destekli (s. 280-336). Ankara: Pegem Akademi
 • Türkçe Ögrenme ve Ögretim Yaklasımları, Bölüm adı:(Türkçe Ögrenmenin ve Ögretmenin Anlamı) (2019)., YANGIL MUHARREM KÜRSAD, NOBEL, Editör:TOPÇUOGLU ÜNAL, FULYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 304, ISBN:978-605-7895-48-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5036143)
 • Ögcem, Ergin, “Tanrı‘nın Sıfatları“, Din Felsefesi, (ed. Rıfat Atay), Lisans Yayınları, İstanbul 2019, ss. 221-240.
 • (İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans Öğrencilerine Yönelik) Tefsir, 11. Bölüm, Lisans Yayınları, Devam Ediyor
 • “İnsanın Yaratılışı“ Bölümü, Türkiye Diyanet İşler Başkanlığı Konulu Kur‘ân Tefsiri Projesi Devam Ediyor
 • K. Tutkavul, 2019, Performance Measurement in Production Companies Using DuPont Analysis: An Application In Bist 100 Index, B. Kırmızı ve B. İşigüzel içinde, Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019, (s: 660-678), Sertifika No: 0607-16-008681, ISBN: 978-605-327-870-2, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • K. Tutkavul, 2019, Sürdürülebilirlik Muhasebesi, E. Yıldırım Söylemez ve M. Dil Şahin içinde, Fonksiyonel Perspektifle Sürdürülebilir İşletme Yönetimi, (s: 107-138), ISBN: 978-605-344-916-4, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TEİS II, Ansiklopedi maddesi, Madde adı: KAMİLİ/ÂŞIK HASAN-Âşık,Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi E.Yayınları, Ankara 25.03.2019.
 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, TEİS II, Ansiklopedi maddesi, Madde adı: RUŞEN HAKKI ÖZPENÇE - Şair, yazar, gazeteci, Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi E.Yayınları, Ankara 09.03.2019.
 • Karaş, Ebru ve Göksel Karaş, (2019). Mali Teşvik Sisteminde Yer Alan Amaç Ve Araçlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Bölüm Adı: (Mali Teşvik Sisteminde Yer Alan Amaç Ve Araçlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme), Ekin Yayınevi, Ankara, Editör: Mustafa Taytak, Mahmut Ünsal Şaşmaz, Basım Sayısı: 1, Sayfa: 3-26, ISBN: 978-605-327-864-1.
 • Karaş, Göksel ve Hakan Çelikkol, (2019). Finance and Accounting I, Bölüm Adı: (Foreign Trade And Hedging of Exchange Rate Risk: Analysis of TR33 Region in Turkey), Akademisyen Yayınevi, Ankara, Editör: Turgut Çürük, Basım Sayısı: 1, Sayfa: 89-104, ISBN: 978-605-258-341-8.
 • Ögcem, Ergin, “Din Dili“, Din Felsefesi, (ed. Rıfat Atay), Lisans Yayınları, İstanbul 2019, ss. 201-220.
 • F. Özbay, “Afyonkarahisar Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan Pişmiş Toprak Figürinlerin Teknik Özellikleri“, (ed. Gökhan Çoşkun) Afyonkarahisar Müzesi Terrakotta Figürünleri, Bilgin Kültür Sanat, Ankara 2019, Baskıda
 • Biçer, B. (2019). ‘Temel Felsefi Akımlar ve Eğitim III/Natüralizm ve Eğitim’, Eğitim Felsefesi. (Ed. Baykal Biçer & Beyhan Zabun), (s. 73-88). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Diğer Yayınlar

 • (2017) Özyön, A., “Çeviri Etkinliğinin Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi İçindeki Yeri ve Önemi” DOĞU-BATI Düşünce Dergisi, Genel Yayın Yönetmeni: Taşkın Takış, Yıl: 22, Sayı: 88, p. 27-41, Şubat-Mart-Nisan 2019, Ankara. ISSN: 1303-7242. (Tam Metin Makale)
 • (2019) Özyön, A., HUZURSUZLUK, Ömer Zülfü LİVANELİ, Doğan Kitap, İstanbul, 2017, 154 s., Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, Number 7(1), p. 119-3121, 2019, ISSN: 2147-8465. (Kitap Tanıtımı)
 • (2019) Özyön, A., HERLAND by Charlotte Perkins Gilman First Edition, Pantheon Books, New York, 1979, 147 pages, Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA), Number 19, p. 345-347, 2019, ISSN: 1308-5069. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.30767/diledeara.542636) (Kitap Tanıtımı)
 • (2019) Özyön, A., AŞK ARTIK BURADA OTURMUYOR - Nazlı ERAY, İkinci Baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2013, 143 sayfa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Number 4 (1), p. 462-464, 2019, ISSN: 2548-088X. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.528043) (Kitap Tanıtımı)
 • Nazlıpınar Subaşı, M.D (2019). Gender and Translation in the Era of Feminism. Erasmus Teaching Staff Mobility. The Baltic International Academy, Riga, Latvia
 • YETKİN, Ozan, (2019), “Küreselleşme ve Yerelleşme Kıskacında Türkiye‘de Devlet ve Yerel Yönetimler“, Maziden Atiye Türk Düşüncesi Dergisi, Sayı:3, Mayıs-Haziran, ss. 51-56
 • PO-MO Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 11 Haziran 01 Temmuz 2019, Konya.
 • “III. Genç Sanat Etkinliği“ 19 Nisan 2019. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Fakültesi Dekanlığı. Isparta.
 • III. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği Kapsamında Düzenlenen “Balık“ konulu Uluslararası Jürili Karma Sergiye Katılım. 3-5 Mayıs 2019. Muğla-Milas.
 • Kafkas Üniversitesi Uluslararası Kağıt İşleri Sergisi, Karma Sergi Katılımı,18-26 Nisan 2019, Kars
 • Kafkas Üniversitesi Uluslararası Eskiz Defterleri Sergisi, Karma Sergi Katılımı,18-26 Nisan 2019, Kars
 • I. ULUSLARARASI KARADENİZ SANAT KAMPI ETKİNLİKLERİ DAVETLİ KARMA SERGİ 18-20 Nisan 2019, Şebinkarahisar/ GİRESUN
 • Uluslararası Eskiz Defteri Sergisi, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 18-26 Nisan 2019, Kars.
 • Kafkas Üniversitesi Uluslararası Kağıt İşler Sergisi, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, 18-26 Nisan, 2019, Kars.
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi “2.Uluslararası Mail Art Bienali“ne Katılım, 8-28 Nisan,2019.
 • EROL Ulvi Erhan, AYGÜN Müzeyyen, 18. Yüzyıl Türk İşlemelerinde Türk Bahçeleri, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, Sayı 30, 2019 Erişim: http://www.plantdergisi.com/PDF/sayi30.pdf
 • KAFKAS ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI POSTA SANATI SERGİSİ “DİSTOPYA“. 11-18 OCAK 2019

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

 • Yıldıray YILMAZ (2019) - Hasköy Kömür Ocağı Risk Değerlendirilmesinin Mukayeseli Olarak Yapılması
 • Mahmut ERGÜN (2019) - Garp Linyitleri İşletmeleri Açıkocaklarında Makina Ekipman Verimliliğinin Analizi
 • Süleyman Sırrı SARGIN (2019) - Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocak İşletmesinin İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Farklı Risk Değerlendirme Yöntemleri İle Analizi
 • Baran, F. (2019). Hizmet Sektöründe Algılanan Hizmet Kalitesi, Algılanan Değer, Müşteri Katılımı Ve Hizmetten Yararlanma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, SBE İşletme ABD, Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Deniz, İ. (2019). Hizmet Sektörü Çalışanlarının Müşteri Odaklılığı ve Müşteriler İçin İlişkisel Faydalar Üzerine İnceleme, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, SBE İşletme ABD, Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Arı, T. (2019). Özel Markalı Ürünlere Yönelik Tüketici Tutumları ve Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, SBE İşletme ABD, Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hatice ÇERİBAŞ, “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisindeki Atasözü Ve Deyimler“, DPÜ SBE , Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2019.
 • İrşad Habib CANDEMİR, “XV.Yüzyıl Divan Şiirinde İslam Kaynaklı Sözler“ DPÜ SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2019.
 • Rıfat Yurdakul, (2019). Tüketicilerin Marka Değeri Algılamaları: Amaca Yönelik Pazarlama ve Sponsorluk Yapan Markalar Üzerinde İnceleme
 • Aysun ŞAVK (2019), ‘Şeker Hastalığının Erken Dönemde Tanısına Yönelik Yeni Nesil Sensörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları‘ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı (Danışman)
 • Güneş, İ., “Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Deniz Suyunun Etkisinin Araştırılması”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019.
 • Songur, Deniz (2019). İstihdam Yaratmayan Büyümenin Türkiye‘de ve OECD Ülkelerinde Sınanması, Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bililer Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı.
 • Gülcemal, Esra, Merve (2019). OECD Ülkelerinin Sigorta Pazar Paylarının Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi.
 • Aydın, Ebru (2019) . Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Tekstil İşletmesinin Üretimde En Uygun Kumaş Seçimi Probleminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Analizi.
 • “Üç fazlı yedi seviyeli inverter ile Asenkron motor hız kontrolü“, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Ramazan Kavak, Danışman :Dr.Öğr.Üyesi Ayhan GÜN, Kütahya 30 Nisan 2019
 • “Sınırlı bir alanda ses kaynağı yönünün deneysel veriler kullanılarak YSA ile tahmin edilmesi “ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Eyüp Can Sarı, Danışman :Dr.Öğr.Üyesi Ayhan GÜN, Kütahya 30 Nisan 2019
 • Savunma Yarıçaplı İki Boyutlu Ortogonal Yerleşim Problemleri için Çok Amaçlı Genetik Algoritma Önerisi
 • İNCE, A. S.., ‘‘Tuğla Bünyesinde Kömür Artığı ve Bor Kullanımının Araştırılması‘‘, 2019, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kopuk, Ezgi (2019). İmalat Sanayii‘nde Endüstri İçi Ticaretin Belirlenmesi: 1997-2017 Yılları Arası Türkiye Uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bililer Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı.
 • AYHAN, A., T., “Alfa-x Kimyasalı İle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemelerin Bazı Teknolojik Özellikleri”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019.
 • Akyürek,Ş., ‘‘Isıl İşlemin Karaçam (Pinus nigra J.F. şeneriana) Odunu Hücre Çeperi Bileşenleri ve Çözünürlükleri Üzerine Etkisinin Araştırılması‘‘, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2019.

Tez Çalışması

 • KAMU POLİTİKALARINI UYGULAMA ARACI OLARAK BÜTÇE YÖNETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ ANALİZİ (2003-2018). ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Serttas, S., Sahin, V.H., “Paralel Gerçek Zamanlı Kıyaslama Uygulama Takımı“. Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • ABDULLAH BOSNEVΑDE VARLIK-İMKÂN VE YOKLUK, (Basılmamış Doktora Tezi), Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2019.
 • Zengin, E., 2019. Boşluklu Kaya Malzemelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Deneysel ve Nümerik Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • ALTUNAL, I. (2019), Muhasebe Manipülasyon Riski Üzerinde Etkili Olan Stratejik Faktörler: Borsa İstanbul’a Kayıtlı İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Mustafa Ateş, Son Dönem Osmanlı Fakihlerinden İbn Âbidîn‘in Fıkıhçılığı (Reddü‘l-Muhtâr Örneği), Doktora Tezi, Bursa 2019, 377 s.