2022 yılı yayınları PDF Görüntüle 2022 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Bilimsel Kitap 40
 •     Ders Kitabı 3
 •     Ansiklopedi Maddesi 3
 •     Araştırma (Tez Hariç) Kitabı 1
 •     Özgün Makale 101
 •     Derleme Makale 33
 •     Kitap Kritiği 1
 •     Tam Metin Bildiri 37
 •     Özet Bildiri 54
 •     Dergi 1
 •     Kitap 1
 •     Sergi 12

 • Toplam 287

Bilimsel Kitap

 • ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN OTONOM ÖZELLİKLİ SİLAH SİSTEMLERİNE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEMEL SORUNLAR-Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Utopia and the Law of Humanity: An International Humanitarian Law Perspective in Rethinking Utopia: Interdisciplinary Approaches
 • SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE DİJİTAL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
 • Introduction to Comparative Literature: A Guide for Literature Students
 • TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ / İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar
 • Organizational Behavior and Management in Famliy Businesses
 • Sirâcî
 • Rîzî
 • Fen Bilimleri, Matematik, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler, Bölüm 5, Sayfa 79-92, Duvar Yayıncılık
 • MODERN OLİMPİYAT OYUNLARI VERİLEN ŞEHİRLERİN ADAYLIK SÜREÇLERİ VE EV SAHİBİ ŞEHİRLERE ETKİLERİ
 • Hybridization of K-means and Meta-Heuristics Algorithms for Heart Disease Diagnosis
 • Zihniyet Mücadelesi Diyanet Gazetesi ve İslamcı Dergilerde Din, Devlet ve Siyaset
 • New Trends in Engineering and Applied Natural Sciences
 • Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Dijital Boyutu. Ankara:Pegem Akademi
 • TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET YAKLAŞIM VE UYGULAMA
 • Tarih ile Edebiyat Arasındaki Köprünün Sahibi Kim?: Türklerin İslamlaşma Devri Tarihine Deli Dumrul’un Gözünden Bakmanın İmkânı
 • THE ERA OF COVID-19 UNCERTAINTY SPILLOVER EFFECTS OF THE GLOBALPANDEMIC
 • ALTERNATIVE PATHS TO SUSTAINABLE AGRICULTURE
 • Mecmûatü Resâili Pîrîzâde fi’l-Fıkhi’l-Hanefî ve Fetâvâhu
 • Mecmûatü Resâili Pîrîzâde fi’l-Fıkhi’l-Hanefî ve Fetâvâhu
 • Reproductive and Developmental Effects Of Phthalates, Nova Science Publishers
 • Openstreetmap Verileri ve 3B CBS Teknolojisi Kullanılarak Sanal Kent Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Erken Cocukluk Dönemi Edebiyatı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar x
 • Kamu Yönetiminin Denetimi
 • Maliye Yazıları Teori-İktisat-Politika
 • PANDEMİ SONRASI TÜKETİM ARAŞTIRMALARI
 • Pazarlamanın Blok Zincir Deneyimi BLOCKCHAIN
 • A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-5
 • Current Approaches in Social, Human and Administrative Sciences
 • SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 4
 • Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-VI
 • “Şimdiki Fesâdı Nizâm-ı Cedid’den Olduğunu Fehm Ederim!”: Hulâsaltü‘l-Kelâm fî Reddi‘l- Avâm‘da Asrîleşmenin Muhafaza ve Müdafası
 • Oyun, Pandemi ve Siyaset: The Last Of Us’ın Siyasal ve Toplumsal Muhayyilesi
 • Anadolu Efsaneleri
 • Anadolu Efsaneleri
 • Kriz Yönetimi ve Liderlik
 • Tarihin Siyasî İşlevi yahut Selefîliği Köklendirmek: Osmanlı Selefîliği Söyleminin Tahlili ve Tenkidi
 • YANMA VE YANGIN BİLGİSİ
 • WOMEN AND CHILDREN: NEW STUDIES AND PERSPECTIVES

Ders Kitabı

 • Oyun ve Oyun Materyalleri
 • Oyun ve Oyun Materyalleri
 • Mühendisler ve Yöneticiler için Mühendislik Ekonomisi

Ansiklopedi Maddesi

 • Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • "Kenzü‘l-feyz fi‘s-Sülûk ve Âdâbi‘t-Tarîki‘l-Halvetiyye", Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

 • Türk Siyaset Düşüncesinin Dini Teorisi İslamlaşmadan Modernleşmeye Türk Düşüncesinde Din - Siyaset İlişkileri

Özgün Makale

 • Secure medical image encryption with Walsh\u2013Hadamard transform and lightweight cryptography algorithm
 • BİYOMEKANİK ANALİZDE YÜK KALDIRMA HAREKETİ YAKALAMA YÖNTEMLERİ VE ÖRNEK UYGULAMA
 • Study of the Effect of Alfa-x to the Urea Formaldehyde Adhesive on Plywood
 • An Investigation of the Psychometric Properties of the Technological Pedagogical Content Knowledge Scale for Preschool Teachers in Turkish Sample
 • Dülâme’nin Zeydiyye Mezhebi’nin Mahiyetine Dair Şüzûru’z-zeheb fî tahkîki’l-mezheb Adlı Eseri (İnceleme ve Tahkik)
 • Investigation of Factors Predicting Job Satisfaction of School Counsellors in Turkey
 • Althusserci Teoride “İdeoloji” Kavramının Analizi: Klasik Marksist Anlayıştan Farkları ve Kapitalist Devlet Kuramındaki Rolü
 • “Adil Devlet Düzeni” ve “Devlet-Millet Kaynaşması”: Necmettin Erbakan’ın Başkanlık Sistemi Tahayyülü
 • Design Approaches on Inner Bodies of Gears with Methods Topology Optimization and Lattice Structures
 • A policy on the externality problem and solution suggestions in air transportation: The environment and sustainability
 • Distinctive Stochastic Tsunami Hazard and Environmental Risk Assessment of Akkuyu Nuclear Power Plant by Monte Carlo Simulations
 • Analysis of Tribological Properties of Tin Powder Filled Polypropylene Composites with Taguchi Method
 • Artificial Bee Colony Algorithm with Distant Savants for constrained optimization
 • L-shade Algoritmasının Otomatik Parametre Yapılandırma Yöntemi ile İyileştirilmesi
 • Turkish High School Students’ Perceptions of Culture Learning in Foreign Language Classrooms
 • A Comparison of Distance and Face-to-Face Learning Regarding Anxiety Factors Among 5th Grade EFL Students: A Case Study
 • RADIOACTIVITY CONTENT OF BUILDING MATERIALS USED IN KUTAHYA PROVINCE, TURKEY
 • Max Weber ve Michel Foucault'da İktidar: Karşılaştırmalı Bir Analiz
 • Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu/Dev-Genç (1969-1971)
 • Kişilik Özelliklerinin Yenilikçi Davranış Etkisi Üzerine Bir Araştırma
 • Popülist İtirazlar, Cinsel Tehditler ve Aileye Dönüş Çağrıları: Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı
 • The effect of STEM education on science process skills of students in Turkey: A meta-analysis study
 • Deflection Analysis of Functionally Graded Equal Strength Beams
 • Consequences of Family Intervention to Work Life: Moderator Effects of Individualism and Uncertainty Avoidance
 • Psephellus erzincani Wagenitz & Kandemir ve Onosma beyazoglui Kandemir & Türkmen türlerinin korunması, izlenmesi ve ekolojisi üzerine bir araştırma
 • Hind Alt Kıtası Sühreverdiyye Literatürü (XIII-XV. Yüzyıl)
 • SuFExable NH-Pyrazoles via 1,3-Dipolar Cycloadditions of Diazo Compounds with Bromoethenylsulfonyl Fluoride.
 • Stochastic Analysis of Potential Tsunami Risks with the Contribution of Sea Level Rise in the Sea of Japan through Japanese Coastline
 • Combined Hazard Analysis of Flood and Tsunamis on The Western Mediterranean Coast of Turkey
 • Post-Sekülerizm Tartışmaları: Yeni Olan Ne?
 • Determination of the machining characteristics of Uludağ fir (Abies nordmanniana Mattf.) densified by compressing
 • Synthesis, spectroscopic (FT-IR and NMR), DFT and molecular docking studies of ethyl 1-(3-nitrophenyl)-5-phenyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
 • Experimental investigation of hole quality in drilling of additive manufacturing Ti6Al4V parts produced by hole features
 • Understanding students’ attitudes towards ICT
 • Eğitim Düzeyi Yüksek Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Sorunlarının Toplumsal Kabul ve Uyum Açısından Değerlendirilmesi: Kayseri Örneği
 • ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE OKUL MÜDÜRLERİNİN ARABULUCULUK DAVRANIŞLARI
 • Hind Alt Kıtası Sühreverdiyye Literatürü (XIII-XV. Yüzyıl)
 • The Applicability of Distance Education in Healthcare Technician Education: A Cross-Sectional Study
 • Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi
 • Phubbing, alienation, digital game addiction, independent self-construal, and interdependent self-construal among high school students: A path analysis
 • Dancing Beyond Heteronormative Boundaries: Jeanette Winterson's The Twelve Dancing Princesses
 • The effect of initial water content on the swelling pressure of soils
 • Investigation of the effect of rosemary odor on mental workload using EEG: an artificial intelligence approach
 • Effective removal of eye-blink artifacts in EEG signals with semantic segmentation
 • A new phase-based feature extraction method for four-class motor imagery classification
 • Use of Paliurus spina-christi Mill. as a novel biosorbent: efficient biosorption of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solution
 • Impact of climate change information of university students in Turkey on responsibility and environmental behavior through awareness and perceived risk
 • Comparison of Deep Learning Techniques for Classification of the Insects in Order Level With Mobile Software Application
 • Analysis of Deep Transfer Learning Methods for Early Diagnosis of the Covid-19 Disease with Chest X-ray Images
 • The Investigation of Mobile Virtual Reality Application Instructional Content in Geography Education: Academic Achievement, Presence, and Student Interaction
 • Analysis of Deep Transfer Learning Methods for Early Diagnosis of the Covid-19 Disease with Chest X-ray Images
 • Synthesis, spectroscopic (FT-IR and NMR), DFT and molecular docking studies of ethyl 1-(3-nitrophenyl)-5-phenyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
 • Herding behaviour in Turkish stock market sector indices: The effect of COVID-19 outbreak
 • ENTELEKTÜEL SERMAYENİN HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ
 • A first-order universal filter including a grounded capacitor and two CFOAs
 • Theoretical and Practical Reasons for Distancing from Faith (I)
 • Conventional and two-step sintering of boron carbide ceramics with a sintering additive
 • Fotogrametri Tekniği Kullanılarak Anıt Ağaçların Dijital Belgelenmesi: Mızık Çamı Tabiat Anıtı Örneği
 • İklim Değişikliği ve Küresel Isınma ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Tespitler ve Öneriler
 • Performance of glass powder substituted slag based geopolymer concretes under high temperature
 • Investigation of Acceleration on Non-Structural Building Elements Under Earthquake Effect
 • DÜNYA KLASINDA ÜRETİM ODAKLANMIŞ İYİLEŞTİRME SÜTUNU İÇİN METODOLOJİ ÖNERİSİ VE BİR UYGULAMA
 • Genesis of alunite-bearing kaolin deposit in Mudamköy member of the Miocene Göbel Formation, Mustafakemalpaşa (Bursa), Turkey
 • Speed control of MT2240A DC motor with observer-based linear quadratic regulator
 • A Robust DNS Flood Attack Detection with a Hybrid Deeper Learning Model
 • COLOR CHANGE of TURQUOISE-COLORED COPPER SILICATE MINERALS EXAMINED by CHEMICAL, PHASE and MICROSTRUCTURE ANALYSIS
 • Green Complexity, Economic Fitness, and Environmental Degradation: Evidence from U.S. State-Level Data
 • The effect of the brain-based environmental education program applied to 5-6 years of pre-school children on their sustainable environmental behaviors.
 • SEVENTH GRADE STUDENTS‘ OPINIONS ABOUT THE ROLE OF SONGS IN IMPROVING SPEAKING SKILLS -A PHENOMENOLOGICAL STUDY-
 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ DÜZEYLERİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Ortamlarında Üç Etkileşim Türünde Öz Düzenleme Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Potential predictors of student attainment: a longitudinal study at global level
 • ICT, learning environment and student characteristics as potential cross‑country predictors of academic achievement
 • Sports High School And Fine Arts High School Investigation Of The Professional Burnout Of School Principles
 • The investigation of preservice science teachers’ analogical reasoning skills from thinking skills
 • Üniversitelerdeki Bilimsel Yayıncılığın Kalite Süreçlerindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme = An Evaluation on the Situation of Scientific Publishing in Universities in Quality Processes
 • İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) Değerlendirilmesi
 • Effective removal of eye-blink artifacts in EEG signals with semantic segmentation
 • An Efficient Ensemble Architecture for Privacy and Security of Electronic Medical Records
 • KAHRAMAN İMGESİNİN TARİHSEL SERÜVENİ
 • ZINC STRESS ALLEVIATION BY SALICYLIC ACID IN HAIRY WILLOWHERB (Epilobium hirsutum L.) UNDER In vitro CONDITIONS
 • KARBON MUHASEBESİ PERSPEKTİFİNDE KARBON EMİSYONU AÇIKLAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ
 • İşlerin bölünebildiği ilişkisiz paralel makine çizelgeleme problemi için iki amaçlı bir matematiksel model
 • İlişkisiz paralel makine çizelgeleme probleminde eniyi makine sayısının belirlenmesi için bir doğrusal tamsayılı matematiksel model ve çözüm yaklaşımları
 • Energy Dissipation Scale for Dam Prototypes
 • How Conscious Is a Compulsive Buyer? A Case Study
 • DENETİM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEKİ ŞÜPHECİLİK TUTUMLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 • MORAL INSANITY IN ROBERT BROWNING’S “SOLILOQUY OF THE SPANISH CLOISTER”
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Ortamlarında Üç Etkileşim Türünde Öz Düzenleme Düzeylerinin Belirlenmesi
 • ICT, learning environment and student characteristics as potential cross-country predictors of academic achievement
 • Fikir Kulüpleri Federasyonunda Türkiye İşçi Partisi - Millî Demokratik Devrim Hareketi Mücadelesi (1965-1969)
 • First micropalaeontological record from the early and middle Eocene Mamuca Formation of the Dümrek Basin, western Central Anatolia, Turkey: Biostratigraphy, depositional history and palaeoclimate
 • Gain clamping in L-band zirconium-erbium co-doped fiber amplifier with FBG based lasing control
 • Citrate gel synthesis of vanadium diboride
 • Covid-19 Korkusunun Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisinde İş Arkadaşlığının ve Ücret Politikasının Düzenleyici Rolü
 • İşin Anlamlılığının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracı Covid-19 Korkusunun Düzenleyici Rolü
 • Mavi yaka performans değerlendirmesinde kullanılacak ölçütlerin belirlenmesi için AHP temelli bir matematiksel model - An AHP based mathematical model to determine the criteria used in the worker performance evaluation
 • DIAGNOSIS OF MULTIPLE FAULTS OF AN INDUCTION MOTOR BASED ON HILBERT ENVELOPE ANALYSIS
 • M. Namdar, A. Basgumus, S. Aldirmaz-Colak, E. Erdogan, H. Alakoca, S. Ustunbas, and L. Durak-Ata, “Iterative Interference Alignment with Spatial Hole Sensing in MIMO Cognitive Radio Networks“
 • Effects of tour guides’ self-efficacy levels and autonomy perceptions on their job crafting behaviours
 • Doğu Akdeniz'deki Tsunamijenik Depremlerin Sosyal Risklerinin Monte Carlo Yöntemi Değerlendirmesi

Derleme Makale

 • Automatic Detection of Migraine Disease from EEG Signals Using Bidirectional Long-Short Term Memory Deep Learning Model
 • Türk Feminizm Hareketi Üzerine Bir Değerlendirme: “Milli Hassasiyetler” ve “Başarılı Kadınlar”
 • Design Approaches on Inner Bodies of Gears with Methods Topology Optimization and Lattice Structures
 • Gastronomi Festivalleri Kapsamında Konya Mutfağının Değerlendirilmesi
 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
 • Automatic Mustache Pattern Production on Denim Fabric with Generative Adversarial Networks
 • Deflection analysis of functionally graded equal strength beams
 • E-Ticaret Kullanıcılarına Ait E-Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi
 • An adaptive search equation-based artificial bee colony algorithm for transportation energy demand forecasting
 • Rapid and Effective Inactivation of SARS-CoV-2 with a Cationic Conjugated Oligomer with Visible Light: Studies of Antiviral Activity in Solutions and on SupportsRapid and Effective Inactivation of SARS-CoV-2 with a Cationic Conjugated Oligomer with Visible Light: Studies of Antiviral Activity in Solutions and on Supports.
 • Batman, Gotham ve İbn Haldûn: Batman Begins’in Siyasal ve Toplumsal Anlatısının İbn Haldûncu Bir Değerlendirmesi
 • Kültürel Kimlik Bağlamında Kent ve Kent Olgusunun Türk Resim Sanatına Etkileri
 • First micropalaeontological record from the early and middle Eocene Mamuca Formation of the Dümrek Basin, western Central Anatolia, Turkey: Biostratigraphy, depositional history and palaeoclimate.
 • Experimental investigation of hole quality in drilling of additive manufacturing Ti6Al4V parts produced by hole features
 • İç Denetimde Kalite Göstergeleri: Türkiye’de Bir Araştırma
 • Data Mining Studies in Education: Literature Review For The Years 2014-2020
 • Assessing the Relationships between Internet Addiction, Depression, COVID-19–Related Fear, Anxiety, and Suspicion among Graduate Students in Educational Administration: A Structural Equation Modeling Analysis
 • Evaluation beyond a Review: Developments in Heat Pump Dryers from the Recent Past to the Present
 • The Impact of Virtual Physical Education on Physical Activity and the Reduction of Sedentary of Elementary Students in the Covid-19 Era
 • Current Extraction and Instrumental Characterization Processes in Vegetable Oil Technology
 • Synthesis, Characterization and Dye Adsorption Properties of a 3-Fold Interpenetrated Cobalt(II)-Metal Organic Framework Based on (E)-5,5‘-(but-2-ene-1,4-diylbis(oxy))diisophthalate and 1,4-Bis(imidazol-1-yl)butane Ligands
 • Maximizing Energy Extraction from Direct Grid Coupled PMSG for Wind Energy Conversion Systems
 • Otonom Taşıyıcı Araçlardaki Hataların Teşhisi için Evrişimli Sinir Ağları Tabanlı Çoklu Heterojen Sensörlerin Füzyon Yöntemi
 • Sinemada Korku İkonu Olan Oyuncuların Evrimi ve Canlandırma Filmlere Etkisi: “Caroline” Film Örneği
 • DENETİM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEKİ ŞÜPHECİLİK TUTUMLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 • “Marjinallik“ ve “Mazuriyet“ Arasında Türkiye‘de Kadınlık
 • Piezoelectricity in two-dimensional aluminum, boron and Janus aluminum-boron monochalcogenide monolayers
 • Kurumsal Haberlesme Sitesi
 • Akilli Konut Uygulamasi
 • Examining the Associations between COVID-19–Related Psychological Distress, Social Media Addiction, COVID-19–Related Burnout, and Depression among School Principals and Teachers through Structural Equation Modeling
 • Investigating the Relationships between COVID-19 Quality of Life, Loneliness, Happiness, and Internet Addiction among K-12 Teachers and School Administrators – A Structural Equation Modeling Approach
 • Highly reusable plant-based biosorbent for the selective methylene blue biosorption from dye mixture in aqueous media
 • A System Design for Monitoring the Violation of Home Quarantine

Kitap Kritiği

 • Opposing Worlds in North and South by Elizabeth Gaskell

Tam Metin Bildiri

 • A Simple Liquid Level Measurement Method Based on Fiber Bragg Gratings
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEŞİL PLAN TEKNİĞİNİN SİNEMA SEKTÖRÜNDE KULLANIMI
 • Iraqi English Teachers’ Perspectives on Using the Audio-Visual Aids at Primary Schools: Pedagogically Oriented Study
 • Examination of Academic Procrastination and Foreign Language Anxiety among DPUDELL Prep Class Students
 • Vinç Kancasının Yapısal Analizi ve Topoloji Optimizasyonu
 • Çok Eksenli Robot Kol Tasarımı ve Topoloji Optimizasyonu
 • The Prevalence of Empowerment among Secondary School Students
 • MULTI-AXIS ROBOT ARM DESIGN AND TOPOLOGY OPTIMIZATION
 • STRUCTURAL ANALYSIS AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF CRANE HOOK
 • MULTI-AXIS ROBOT ARM DESIGN AND TOPOLOGY OPTIMIZATION
 • STRUCTURAL ANALYSIS AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF CRANE HOOK
 • K. Amelia, S. Ozyurt, and M. Namdar, "Performance of Multiuser Zero-Forcing V-BLAST under 1-bit Feedback for User Scheduling,"
 • Açlık Oyunları Arama Algoritmasının Değişken Boyutlu Test Fonksiyonlarına Uygulanması - Hunger Games Search Algorithm Applied to Variable-Dimensional Test Functions
 • Meta-Sezgisel Balçık Kalıp Algoritmasının Performans Analizi - Performance Analysis of Meta Heuristic Slime Mould Algorithm
 • Dijital Dünyanın Getirdiği Yeni Eğitim Modeli: Metaverse Dünyasının Eğitimde Kullanımı ve Muhasebe Eğitimine Yansımaları
 • Melezlenmiş K-means ve Diferansiyel Gelişim Algoritmaları ile Kalp Hastalığının Teşhisi
 • Comparison of Different Spectral Analysis Methods with an Experimental EEG Dataset
 • Melezlenmiş K-means ve Diferansiyel Gelişim Algoritmaları ile Kalp Hastalığının Teşhisi
 • Siyasal İletişim ve Video Oyunları: Ghost of Tsushima’da Siyasal Zihniyet Mücadelesi
 • Muhafazakarlığın Çizgi Hali: Siyasal Zihniyet Aktarım Unsuru Olarak Sinemanın İnanılmaz Aile Etrafında Tetkiki
 • Sanatçı Adaylarının Çömlekçi Tornası Öğrenim Sürecine ilişkin Görüşlerinin İncelenmesi Examination of the opinions of the artist candidates regarding the process of teaching the Potter‘s lathe.
 • KENT KÜLTÜRÜ VE POSTMODERN ANLAYIŞTA BİR KENT İMGESİ
 • ÇİFT FAZLI ÇELİK MALZEMEDE GERİ ESNEMENİN BULANIK MANTIKLA MODELLENMESİ
 • DOCOL 1400 SAC MALZEMEDE SICAKLIĞIN GERİ ESNEMEYE ETKİSİ
 • E. Bayhan, C. B. Deligoz, F. Seymen, M. Namdar, and A. Basgumus, "Unimpeded Walking with Deep Learning"
 • PERFORMANCE EVALUATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR DETECTING EATING AND PHYSICAL STATUS BASED OBESITY STAGES
 • AUTISM SPECTRUM DISORDER DETECTION USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS
 • COMPARATIVE ANALYSIS OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR EARLY DIAGNOSIS OF ALZHEIMER‘S DISEASE
 • RESEARCH OF E-SCOOTER USE BY YOUTH
 • INVESTIGATION OF ONLINE SHOPPING BEHAVIORS DURING COVID 19
 • RESEARCHING THE EFFICIENCY OF THE DISTANCE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM WITH THE EXTENDED TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY, SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTION IN INTERCITY BUS TRANSPORTATION
 • INVESTIGATION OF TRAM PASSENGER SATISFACTION BY PARTIAL LAST SQUARE STRUCTURAL EQUALITY MODELING (PLS-SEM)
 • MODERATING IMPACT OF ENVIRONMENTAL AND ENERGY BENEFIT IN THE ACCEPTANCE OF NUCLEAR POWER PLANTS
 • PAZARLAMA ARACI OLARAK ÜRÜNLERDE SANATSAL İMAJLARIN KULLANIMI
 • Methodology on Progressive Climate Change-related Hazard Evaluation of Tsunamis in the Sea of Japan
 • Atlar ve Tanklar: Modern Dönem Türk Düşüncesinde Siyasal Bir Unsur Olarak Teknikçi Zihniyet Çerçevesinde Bir Ayetin Tefsiri

Özet Bildiri

 • Mineralogy, geochemistry, and genesis of lithium-bearing argillaceous sediments associated with the Neogene Bigadiç borate deposits, western Anatolia, Turkey
 • Genesis of smectites associated with coal seams succession in the Neogene Orhaneli and Keles coal deposits (Bursa), NW Turkey
 • Mineralogy and geochemistry of hydrothermal alteration associated with the Triassic volcanogenic massive sulfide deposit in the Küre, Kastamonu, NE Turkey
 • Occurrence and genesis of the hydrothermal Oysu kaolinite deposit in Miocene Karacahisar volcanics, Kütahya, western Anatolia, Turkey
 • Ceramic properties of the argillaceous sediments in the Miocene volcanosedimentary units of the Cappadocia region, central Anatolia, Turkey
 • Simple, Low-Cost and Non-invasive Liquid Level Sensor System Based on Ultrasonic Sensor
 • Türkı̇ye’nı̇n Gelecektekı̇ Yerbı̇lı̇mlerı̇ Eğı̇tı̇mı̇ içı̇n Müfredat Teklı̇fı̇ Önerı̇lerı
 • 1999 İzmı̇t Depremı̇nden (Türkı̇ye) Sonra Türkı̇ye’dekı̇ Jeolojı̇ Eğı̇tı̇mı̇ne Genel Bı̇r Bakış
 • The Need for Adaptation in Integrated Skills Books
 • Developing 3-D Games for Foreign Language Education: P-Hunt (Phonetics Hunt)
 • A Validity and Reliability Study of the Perceived Value of English Scale
 • “Yeni İslamcı Kadınlar”: Adalet-İnsanlık Onuru ve Özgürlük Tartışmalarına Farklı Bir Bakış
 • Design Approaches on Inner Bodies of Gears with Methods Topology Optimization and Lattice Structures
 • Detection of Parkinson‘s Disease from EEG Signals Using Multifractal Analysis and Machine Learning
 • Design Approaches on Inner Bodies of Gears with Methods Topology Optimization and Lattice Structures
 • Yüksek Boyut Test Fonksiyonları Için Jaya Algoritmasının Iyileştirilmesi
 • KÜRESEL OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ İÇİN ORTALAMA JAYA ALGORİTMASI [AVERAGE JAYA ALGORITHM FOR GLOBAL OPTIMIZATION PROBLEMS]
 • The Systematization of Rape Culture in The Handmaid’s Tale
 • THE SIGNIFICANCE of FEMINIST TRANSLATION STUDIES and GENDER-SENSITIVE LANGUAGE to ELIMINATE MEN’S VIOLENCE AGAINST WOMEN
 • Sabit Boyutlu Test Fonksiyonları için Runge Kutta Algoritması - Runge Kutta Algorithm for Fixed Size Test Functions
 • Dikmenli M. Lise Biyoloji Ders Kitaplarında (1937-2022) Hücre Konusu İle İlgili Olarak Bilimsel Bilginin Değişebilir Doğası Üzerine Bir Araştırma
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının STEM Pedagojik Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Kütahya ÖrneğiEĞİ
 • Siyasal İletişim Unsuru Olarak Dergi Kapakları: Hicret’in İslamcı Söylemini Kapaklarından Okumanın İmkânı
 • Mottolarla Siyasal İletişim: Şura Dergisinde Siyasal İdeolojiyi Sloganlardan Okumak
 • Renkler: Karşılaştırmalı Göstergebilimsel Bir Film Çözümlemesi
 • Benzotiyazol Grubu İçeren Yeni Pirazol-Akridin Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
 • Arduino Based Digital Tachometer Wİth Tracking Program
 • Performance Evaluation of Machine Learning Algorithms for Detecting Eating and Physical Status Based Obesity Stages
 • Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Kullanılabilirlik Bakımından Dil Öğrenenlerin Bakışaçılarına Göre İncelenmesi
 • Crop Yield Prediction by Integrating Meteorological and Pesticides Use Data with Machine Learning Methods: An Application for Major Crops in Turkey
 • Milliyetçi Hareket Partisi‘ndeki İdeolojik Çelişkiler ve Belirsizlikler
 • Ev-İş-Emek ve Eşitsizlik: “Pandemi Kadınlığı“
 • The Effect of Renewable Energy, Economic Growth and Foreign Capital Investments On Co2 Emissions.
 • Judith Butler’ın “Patolojik” ve “Normal” Tanımında Dilin Üretim ve Aktarım Rolü
 • İslamcı Erkeklerin Çalışan Eşleri: Dünyevi İhtiyaçlar, Dinsel Savunular ve Tam Ortada Duran Çelişkiler
 • Subverting The Phallocentric Language To Stop Men’s Violence Against Women
 • The Patriarchal Circle Between Language, Gender and Violence
 • From HIStories to HERstories Through Feminist Translation Studies
 • Başlangıç Su İçeriğinin Zeminlerin Şişme Yüzdesi Üzerindeki Etkisi
 • EKG SİNYALLERİNDEN DERİN ÖĞRENME İLE ARİTMİ TESPİTİ
 • “Modernleşmenin Yolu Nereden Geçer?: Mazi, Hal ve İkbal Arasında Türkiye’nin Hülasası Olarak Beş Şehir“
 • "Modernleşmenin Yolu Nereden Geçer?: Mazi, Hal ve İkbal Arasında Türkiye’nin Hülasası Olarak Beş Şehir"
 • OFİS ÇALIŞANLARINDA HATA TÜRLERİ ETKİLERİ ANALİZİ İLE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
 • Ulrick Beck ve “İkinci Modernite“ye Geçmek
 • PRESENTATION OF ART IN NEW MEDIA ENVIRONMENTS
 • Türkiye‘de Kadınların “Medeni Durum“ları: Evlilikler ve Aileler
 • Toplumsal Kanının Kabulü-Reddi Ortasında Judith Butler‘ın Özgürlük Anlayışına Yeniden Bakmak
 • MYRICETIN AMELIORATES CEREBRAL ISCHEMIA/REPERFUSION DAMAGE IN RAT FOUR VESSEL OCCLUSION MODEL: HISTOLOGICAL, BIOCHEMICAL, MOLECULAR FINDINGS
 • NaOH-activated Hydrochar Prepared by Palm Fruit Shells for Crystal Violet Removal
 • Benzotiyazol Grubu İçeren Yeni Pirazol-Akridin Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
 • Tarih Olarak Şiir: Türk Modernleşme Tarihini Mehmet Akif‘in Safahat‘ından Okumak
 • "KUVVET NAMINA NELERİ VARSA HEPSİNİ ELDE ETMEK”: MODERN TÜRK DÜŞÜNCESİ’NDE TEKNİKÇİ ZİHNİYETİ MEHMET AKİF ÜZERİNDEN OKUMANIN İMKÂNI
 • Ian McEwan’ın Yabancı Kucak İsimli Eserinde Uzam Algısı
 • Sosyal Psikoloji ve Din: Diyanet Aylık Dergi‘de Toplumsal Meselelerin Psikolojisi

Dergi

 • İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları

Kitap

 • Kamu Yönetiminin Denetimi

Sergi

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi
 • 1. Uluslararası Arslantepe Posta Sanatı Bienali
 • Mentor 2 - Davetli Uluslararası Karma Sergi
 • Uluslararası "Pandemik İlhamlar II" 15 Nisan Dünya Sanat Günü Davetli Sanal Karma Sergisi
 • "Çok" Kişisel Sergi
 • 8 MART KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ
 • 4 TE 4 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve 4. sınıf Öğrencileri Sergisi
 • “KADINI ANLAT” ULUSLARARASI JÜRİLİ ONLINE KARMA SERGİ
 • 15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ SERGİSİ
 • 27 ŞUBAT DÜNYA RESSAMLAR GÜNÜ” RESİM SERGİSİ
 • I. ULUSLARARASI ARSLANTEPE POSTA SANATI BİENALİ
 • 2. Dünya Sanat Günü Ulusal Davetli Karma Sergi