2022 yılı yayınları PDF Görüntüle 2022 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Bilimsel Kitap 111
 •     Ders Kitabı 9
 •     Ansiklopedi Maddesi 7
 •     Kitap Tercümesi 4
 •     Araştırma (Tez Hariç) Kitabı 1
 •     Özgün Makale 206
 •     Derleme Makale 38
 •     Kısa Makale 1
 •     Kitap Kritiği 1
 •      1
 •     Tam Metin Bildiri 87
 •     Özet Bildiri 96
 •     Dergi 4
 •     Kitap 5
 •     Kayıt (Ses ve veya Görüntü) 3
 •     Sergi 51
 •     Diğer 1

 • Toplam 626

Bilimsel Kitap

 • Siyasal İlahiyat: Klasik ve Modern Dönemler
 • Aydın ve Siyaset: Âlimden Aydına Türk Düşüncesinde Siyasal Zihniyetin Değişim ve Dönüşümü
 • Abdülvâdîler ve Sultan II. Ebu Hammû'nun Siyasetnamesi: Rahmi Efendi'nin Vâsıtatü's-sülûk fî siyâseti'l-mülûk Tercümesi
 • New Trends in Engineering and Applied Natural Sciences
 • GÜNCEL İŞLETMECİLİK ARAŞTIRMALARI 2
 • Sinema Toplum İlişkileri Üzerine Çözümlemeler
 • Multidisipliner Yaklaşımlarla Vitaminler
 • Mühendislik Alanında Teori ve Araştırmalar
 • GÜNCEL İŞLETMECİLİK ARAŞTIRMALARI
 • MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETİK KODLARI SAHA ARAŞTIRMALARI
 • MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETİK KODLAR ÖLÇEĞİ
 • MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETİK KODLAR ÖLÇEĞİ
 • Organizational Behavior and Management in Family Businesses
 • MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETĠK KODLAR ÖLÇEĞĠ
 • MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETİK KODLAR ÖLÇEĞİ
 • İşletmelerde Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar
 • Güncel İşletmecilik Araştırmaları 1
 • Güncel İşletmecilik Araştırmaları 2
 • Güncel İşletmecilik Araştırmaları 1
 • Nöromuhasebe ve Nörodenetim
 • Güncel İşletmecilik Araştırmaları
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar - VI
 • İletişimin Dijital Hâli
 • İslam İktisadında Güncel Konular: Teori ve Uygulama
 • İslam İktisadında Güncel Konular: Teori ve Uygulama
 • Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Uygulamaları
 • Ekonomik Krizlerin Siyasi İktidar Üzerindeki Etkisi: 2001 Türkiye Ekonomik Krizi Örneği, Türkiye‘de Ekonomi-Yönetim-Siyaset Üzerine II, Ed. Doç. Dr. Ahmet Oğuz&Doç. Dr. Eray Acar
 • Katılım Finans Sektörü ve Üniversiteler / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR - I
 • Ekonomi, Finans ve Politika Konularında Güncel Paradigmalar
 • İYİ Parti ve “Melez Siyaset“ Tartışmaları, Türkiye‘de Ekonomi-Yönetim-Siyaset Üzerine II, Ed. Doç. Dr. Ahmet Oğuz-Doç. Dr. Eray Acar
 • Tüketim, Hız ve Tektipleşen Hayatlar Eleştirisi: Yavaş Hareketi, Sosyal Bilimlerde Küreselleşme ve Dijitalleşmenin Etkileri, Ed. Doç. Dr. Eray Acar & Doç. Dr. Ahmet Oğuz
 • Bir Osmanlı Fakihi İbn Âbidîn
 • İç Denetim Perspektifinde Mesleki Şüphecilik
 • The Relationship Between Internal Audit, Internal Control and Earnings Manipulation: A Study in the BIST 100 Index
 • Social and Humanities Sciences- Theory, Current Researches and New Trends-5
 • Using machine translation in EFL writing: A scoping review. In J. Qin, & P. Stapleton (Eds.), Technology in Second Language Writing Advances in Composing, Translation, Writing Pedagogy and Data-Driven Learning (pp. 45-62). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003279358-4
 • Modern Sonrası Yönetim Uygulamaları
 • SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 1
 • Multidisipliner Bakış Açısı ile Kentsel Yaşam Kalitesinin Analizi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2021 Yılı Yeni Medyada İfade Özgürlüğü İçtihadı, İletişimin Dijital Hâli
 • New Trends in Engineering and Applied Natural Sciences
 • “Devlet, Din Ve Dugin: Alexander Dugin’in Avrasyacılık Muhayyilesinde Din Devlet İlişkileri“
 • Studies on Interdisciplinary Economics and Business-Volume V
 • Türk Demokrasi Tarihi (1980'den Günümüze) Liderler, Partiler ve Seçimler
 • 21. Yüzyıl Becerileri Bakış Açısından Eğitim ve Öğretimde Farklı Yaklaşımlar
 • Türkiye‘de Siyasal Muhafazakârlığın Kadın ve Aile Politikaları Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetleri Dönemi
 • 21. Yüzyıl Becerileri Bakış Açısından Eğitim ve Öğretimde Farklı Yaklaşımlar- Çatışmalı ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimde Kullanımı (25.Bölüm)
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVII
 • Beykoz 2021 Sempozyumu Tebliğler Kitabı
 • BİRİMDEN BÜTÜNE İNTERDİSİPLİNER TASARIM YAKLAŞIMLARI
 • Birimden Bütüne İnterdisipliner Tasarım Yaklaşımları
 • Edebiyat ve Öteki (lik) (Edebiyat Dünyasında Küskün Bir Kalem: Sevim Burak)
 • HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER (CİLT 4)
 • MODERN DÖNEMDE HADİS VE BABANZÂDE AHMED NAÎM
 • Kamu Yönetiminin Denetimi
 • Baştan Sona Yönetişim
 • İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi
 • Bir Hipotez Bir Test (Maliye ve İktisat Özelinde)
 • Current Issues and Empirical Studies in Public Finance
 • İktidardan Sefalete Trablusgarp'a Osmanlı Müdahalesi Sonrası Karamanlı Hanedanı 1835-1924
 • INSAC Contemporary Trends in Sport Sciences
 • INSAC Sport Sciences
 • INSAC Contemporary Trends in Sport Sciences
 • Osmanlı Garp Ocaklarından Trablusgarp Eyaleti Karamanlılar Dönemi (1711-1835)
 • Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri 5. Bölüm
 • Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri 6. Bölüm
 • Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri 7.Bölüm
 • Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri 8.Bölüm
 • Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XV Temmuz 2022
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Araştırmalar II Haziran 2022
 • MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLARLA VİTAMİNLER
 • MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLARLA VİTAMİNLER
 • ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN OTONOM ÖZELLİKLİ SİLAH SİSTEMLERİNE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEMEL SORUNLAR-Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Utopia and the Law of Humanity: An International Humanitarian Law Perspective in Rethinking Utopia: Interdisciplinary Approaches
 • SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE DİJİTAL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
 • Introduction to Comparative Literature: A Guide for Literature Students
 • TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ / İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar
 • Organizational Behavior and Management in Famliy Businesses
 • Sirâcî
 • Rîzî
 • Fen Bilimleri, Matematik, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler, Bölüm 5, Sayfa 79-92, Duvar Yayıncılık
 • MODERN OLİMPİYAT OYUNLARI VERİLEN ŞEHİRLERİN ADAYLIK SÜREÇLERİ VE EV SAHİBİ ŞEHİRLERE ETKİLERİ
 • Hybridization of K-means and Meta-Heuristics Algorithms for Heart Disease Diagnosis
 • Zihniyet Mücadelesi Diyanet Gazetesi ve İslamcı Dergilerde Din, Devlet ve Siyaset
 • Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Dijital Boyutu. Ankara:Pegem Akademi
 • TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET YAKLAŞIM VE UYGULAMA
 • Tarih ile Edebiyat Arasındaki Köprünün Sahibi Kim?: Türklerin İslamlaşma Devri Tarihine Deli Dumrul’un Gözünden Bakmanın İmkânı
 • THE ERA OF COVID-19 UNCERTAINTY SPILLOVER EFFECTS OF THE GLOBALPANDEMIC
 • ALTERNATIVE PATHS TO SUSTAINABLE AGRICULTURE
 • Mecmûatü Resâili Pîrîzâde fi’l-Fıkhi’l-Hanefî ve Fetâvâhu
 • Mecmûatü Resâili Pîrîzâde fi’l-Fıkhi’l-Hanefî ve Fetâvâhu
 • Reproductive and Developmental Effects Of Phthalates, Nova Science Publishers
 • Openstreetmap Verileri ve 3B CBS Teknolojisi Kullanılarak Sanal Kent Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Erken Cocukluk Dönemi Edebiyatı
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar x
 • Kamu Yönetiminin Denetimi
 • Maliye Yazıları Teori-İktisat-Politika
 • PANDEMİ SONRASI TÜKETİM ARAŞTIRMALARI
 • Pazarlamanın Blok Zincir Deneyimi BLOCKCHAIN
 • A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-5
 • Current Approaches in Social, Human and Administrative Sciences
 • SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 4
 • Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-VI
 • “Şimdiki Fesâdı Nizâm-ı Cedid’den Olduğunu Fehm Ederim!”: Hulâsaltü‘l-Kelâm fî Reddi‘l- Avâm‘da Asrîleşmenin Muhafaza ve Müdafası
 • Oyun, Pandemi ve Siyaset: The Last Of Us’ın Siyasal ve Toplumsal Muhayyilesi
 • Anadolu Efsaneleri
 • Anadolu Efsaneleri
 • Kriz Yönetimi ve Liderlik
 • Tarihin Siyasî İşlevi yahut Selefîliği Köklendirmek: Osmanlı Selefîliği Söyleminin Tahlili ve Tenkidi
 • YANMA VE YANGIN BİLGİSİ
 • WOMEN AND CHILDREN: NEW STUDIES AND PERSPECTIVES

Ders Kitabı

 • Girişimcilikte Güncel Yaklaşımlar
 • Siyasal Yazılar: Siyasal Kavramlar ve Terimler Üzerine Tetkikler
 • İnşaat Mühendisliğine Giriş
 • NAHIV KAIDELERI (ALISTIRMALI)
 • Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri - STATA, SPSS ve R Uygulamaları
 • MASALLARIN KADİM YOLUNDAN KADİM BİR YOLCULUĞA
 • Oyun ve Oyun Materyalleri
 • Oyun ve Oyun Materyalleri
 • Mühendisler ve Yöneticiler için Mühendislik Ekonomisi

Ansiklopedi Maddesi

 • Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt-16
 • Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt-14
 • Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt-12
 • Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt-6
 • Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
 • "Kenzü‘l-feyz fi‘s-Sülûk ve Âdâbi‘t-Tarîki‘l-Halvetiyye", Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Kitap Tercümesi

 • Kamu Maliyesi
 • Kamu Maliyesi
 • Metafizik (el-Metalibü'l-aliye mine'l-ilmi'l-ilahi)
 • Eğitimde Görsel Sanatlar: Makaleler.

Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

 • Türk Siyaset Düşüncesinin Dini Teorisi İslamlaşmadan Modernleşmeye Türk Düşüncesinde Din - Siyaset İlişkileri

Özgün Makale

 • BİYOGRAFİ BELGESELLERİNDE PORTRENİN İNŞASI VE ANLATI
 • BELGESEL SİNEMADA ANLATI YAPISININ OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA “COBAİN: MONTAGE OF HECK” BELGESELİNİN ANALİZİ
 • Garp Ocaklarında Çözülme: İngiltere ve Fransa’nın Garp Ocaklarıyla Yaptığı Antlaşmalarda Birliği Bozucu Maddeler (17. - 19. yy.) Disintegration in the Western Odjacks: Articles Breaking the Unity in the Treaties Signed by England and France with the Western Odjacks (17th - 19th C.)
 • A new modified artificial bee colony algorithm for energy demand forecasting problem
 • An adaptive search equation-based artificial bee colony algorithm for transportation energy demand forecasting
 • Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi
 • S. Tekin, M. Gok, M. Namdar, and A. Basgumus, “Autonomous Guidance System for UAVs with Image Processing Techniques,“ accepted on Nov. 15, 2022.
 • Piezoelectric and magnetoelectric properties of PVDF/NiFe2O4 based electrospun nanofibers for flexible piezoelectric nanogenerators
 • Piezoelectric and magnetoelectric evaluations on PVDF/CoFe2O4 based flexible nanogenerators for energy harvesting applications
 • 2D/3D Direct Writing of Thermoplastics through Electrohydrodynamic Printing
 • TIME AND SPACE IN THE FILM YAHSI BATI
 • Electrospun Rocket Seed (Eruca sativa Mill) Mucilage/Polyvinyl Alcohol nanofibers: Fabrication and Characterization
 • H. Alakoca, M. Namdar, S. Aldirmaz-Colak, M. Basaran, A. Basgumus, L. Durak-Ata, and H. Yanikomeroglu, “Metasurface Manipulation Attacks: Potential Security Threats of RIS-Aided 6G Communications,“ IEEE Communications Magazine (early access)
 • Orientalism And Occidentalism: An Analysis Of Their Similitude And Contrasts In Relation To Eighteenth-Century Ottoman And European Architecture
 • An IoT-Based Monitoring System for Induction Motor Faults Utilizing Deep Learning Models
 • The Effect of STEAM Applications on Lesson Outcomes and Attitudes in Secondary School Visual Arts Lesson
 • Kerpiç Malzemenin Anadoluda Geleneksel Yapılarda Kullanımı
 • İç Mimarlık AlanındaYeni BinYılın Mekânsal Anlayışlarının Değerlendirilmesi
 • İç Mimarlık Alanında Yeni Bin Yılın Mekânsal Anlayışlarının Değerlendirilmesi
 • Çevre Muhasebesi, Yeşil Muhasebe ve Karbon Muhasebesi Kavramları Hakkında Yazılan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
 • MUHASEBE MESLEĞİ MENSUPLARININ STRATEJİK ORYANTASYON DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
 • Psikolojik Kırılganlık Üzerinde İş Yaşamında Yalnızlığın Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
 • Measuring Perception Of Science With The Help Of Metaphors: The Example Of Sociology And Business Students
 • Modeling and prediction of surface roughness at the drilling of SLM-Ti6Al4V parts manufactured with pre-hole with optimized ANN and ANFIS
 • Sertleştirilmiş DIN 1.2550 Çeliğinin Frezeleme Performansının Araştırılması
 • The role of microencapsulation in maintaining biological activity of royal jelly: comparison with biological activity and bioaccessibility of microencapsulated, fresh and lyophilized forms during storage
 • Türkiye’de Kamu Dış Borç Yüküne Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (1974-2020)
 • Kamu Harcamalarının AB ve Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Analizi
 • Türkiye’deki Katılım Bankalarına Entegre Raporlama Modeli Önerisi: Güney Afrika Örneği
 • Design of Biomedical Wireless Inclinometer Device and Comparison of Measurements with Image Processing Method
 • Dijital Teknolojiler Aracılığıyla Kültürel Mirasa Erişim: Akdamar Kilisesi’nin Etkileşimli 3B Modeli
 • Crop Yield Prediction by Integrating Meteorological and Pesticides Use Data with Machine Learning Methods: An Application for Major Crops in Turkey
 • A View of Roman Architecture: Achieving Monumentality Through Politics, Urbanism, and Visual Imagery
 • Role of Patronage in Anatolian Seljuk Architecture
 • İç Denetimde Kalite Göstergeleri: Türkiye’de Bir Araştırma
 • Exploring English Majors’ Views and Perceptions of Emergency Remote Learning, Learner autonomy, and L1 Use in Asynchronous Video Lectures
 • The Process-Oriented Approach in Translation Training (Çeviri Eğitiminde Süreç Odaklı Yaklaşım: çeviri makale)
 • Üniversitelerdeki Bilimsel Yayıncılığın Kalite Süreçlerindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme
 • A new modified artificial bee colony algorithm for energy demand forecasting problem
 • A Decision Support System for Multi-Objective Porcelain Container Loading Problem Based on Genetic Algorithm
 • Meteorolojik parametreler ile doğal gaz talep tahmini için metasezgisel optimizasyon algoritmalarının karşılaştırmalı analizi
 • Aizanoi Antik Kentinin Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri Kullanılarak Turistik Amaçlı Tanıtım Uygulamala Örneklerinin Tasarımı
 • An adaptive search equation-based artificial bee colony algorithm for transportation energy demand forecasting
 • K. Amelia, S. Ozyurt, and M. Namdar, “Performance of Multiuser V-BLAST with Limited Feedback for user Scheduling over Nakagami-m Fading Channels,“ accepted on Oct. 11, 2022.
 • A. Basgumus, M.S. Ardic, and M. Namdar, “Capacity Analysis of the Secondary Users in Spectrum Sharing Model over Nakagami-m and Log-Normal Fading Channels,“ accepted on Oct. 13, 2022.
 • Şahsiyet ve Siyaset: İslam Siyaset Düşüncesinde Lider Merkezlilik Örneği Olarak Nehcü’s-Sülûk fî Siyaseti’l-Mülûk
 • Resimde Kurgusal Olarak Gerçekçilik ve Konu Üzerine Bazı Eleştiriler
 • Kültürel Kimlik Bağlamında Kent ve Kent Olgusunun Türk Resim Sanatına Etkileri
 • Şimdiki Zaman Bağlamında Gerçekçi Yaklaşım ve Foto-gerçekçilik'te Özgünlük Değeri
 • WY-NET: A New Approach to Image Synthesis with Generative Adversarial Networks
 • Design and modification of frog skin peptide brevinin-1GHa with enhanced antimicrobial activity on Gram-positive bacterial strains
 • Cyclotide-rich fractions containing nanofibers by electrospinning: preparation, characterization and examination of antimicrobial activity
 • Determination of Optimal Drilling Parameters of Massive Wooden Edge Glued Panels (EGP) and Medium Density Fiberboard using Taguchi Design Method
 • Experimental investigation of pore-fracture relationship on failure behaviour of porous rock materials
 • Şirket Performansı ve Sürdürülebilirlik Raporlarının Okunabilirliği: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma
 • İstanbul Kadı Sicillerine Göre Osmanlı Döneminde Muhâlea Uygulamaları
 • Sadreddînzâde Fethullâh Şirvânî’nin Risâle fî tahkîki ef‘âli’l-‘ibâd Risâlesi: İnceleme ve Tahkik
 • Preconcentration of Some Heavy Metals with Novel Electrospun Nanofiber Including Quince Seed Mucilage
 • Removal of lead from aqueous solution using electrospun nanofibers: preparation, characterization, adsorption isotherm, and kinetic study
 • Preconcentration of trace amount Cu(II) by solid-phase extraction method using activated carbon-based ion-imprinted sorbent
 • DROPTEST AMBALAJLARININ ÖZELLİKLERİ: YENİ NESİL KUTU TASARIMLARI
 • Yeni Medyada Temel İlke ve Teknikleriyle Motion Grafik
 • Türk Minyatür Sanatının Tasarım Bağlamında İncelenmesi Ve Sofra Seramiği Yüzeyine Yansımaları
 • Endüstriyel Seramik Malzemelerin Biyomimikri Anlayışı İle Aydınlatma Aksesuarlarına Uygulanmasının İncelenmesi.
 • Fe-%31.5Ni-%10Mn Alaşımında Austenite-Martensite Faz Dönüşümünde A.C. Manyetik Alınganlık
 • A System Design for Monitoring the Violation of Home Quarantine
 • Kira Sözleşmesinde Taraf Değişikliğinin Mevcut Teminatlara Etkisi
 • An integrated approach in selecting the optimal insulation plaster mortar series
 • The Effect of the Basalt Fiber on Mechanical Properties and Corrosion Durability in Concrete
 • Detection Strategies of Zearalenone for Food Safety: A Review
 • Spectroscopic ellipsometry methods for brevetoxin detection
 • An electrochemical signal switch\u2013based (on\u2013off) aptasensor for sensitive detection of insulin on gold-deposited screen-printed electrodes
 • Electroanalytical Determination of Sudan I Using Gold Nanoparticle/Graphene Nanoribbons-Modified Glassy Carbon Electrode
 • Determination of nitrite on manganese dioxide doped reduced graphene oxide modified glassy carbon by differential pulse voltammetry
 • Spectroscopic ellipsometry-based aptasensor platform for bisphenol a detection
 • An Overview of Aptamer-Based Sensor Platforms for the Detection of Bisphenol-A
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayısı Sorunu: Bir Model Önerisi
 • 1921 Anayasasından Günümüze Türkiye’de Cumhurbaşkanının Güvenlik Politikalarındaki Rolü
 • Dünyada ve Türkiye’de Partili Cumhurbaşkanlığı
 • Kanunilik İlkesi Kapsamında Ek Mali Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi
 • Vergi Yapısı ve Ekonomik Büyüme: G7 Ülkeleri Örneği
 • AB Ülkelerinde Mali Sürdürülebilirlik: Panel Regresyon Analizi
 • Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Wagner ve Keynes Kapsamında Analizi: AB Ülkeleri Örneği
 • Synthesis, characterization and dye adsorption property of a 2D nickel(II)-coordination polymer constructed from tetracarboxylic acid and 1,3-bis(imidazol-1-yl-methyl)benzene
 • Investigation of Secondary School Students' Anxiety and Lesson Participation towards Visual Arts Lesson
 • SANATÇI ADAYLARININ ÇÖMLEKÇİ TORNASI ÖĞRENİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • Effect of binder dosage and the use of waste rubber fiber on the mechanical and durability performance of geopolymer concrete
 • Pazarlama Faaliyeti Olarak Ramazana Özel Tasarlanan Reklam Afişlerinin Göstergebilimsel Analizi
 • Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Boş Zaman Sıkılma Algılarının İncelenmesi
 • Erkek Hentbolcularda Uygulanan Sekiz Haftalık Fonksiyonel Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri ve Anaerobik Güç Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • AHİ EVREN'DEN ENVER PAŞA'YA: OSMANLI İDARİ TAKSİMATINDA EVRENYE
 • Garp Ocaklarında Çözülme: Ingiltere ve Fransa‘nın Garp Ocaklarıyla Yaptığı Antlaşmalarda Birliği Bozucu Maddeler (17. - 19. yy.)
 • Teachers' Attitudes Towards Distance Education After The Emergency Remote Teaching Period
 • Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses on the Relationship Between Communication and Tourism
 • İbn Sînâ’nın Savunması: Ezelî Âlem, Ezelî Tanrı’nın Ontolojik Eşiti Değildir / Avicenna’s Defense: Eternal Universe is Not the Ontological Equal of Etnernal God
 • MUHASEBE MANİPÜLASYONU YÖNTEMİ OLARAK YARATICI MUHASEBE
 • MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK İKLİM ALGISININ İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ
 • Adli Muhasebenin Dünü, Bugünü ve Yarını
 • Ortak Hadisler Bağlamında Ehl-i sünnet ve Şîa’ya Göre Firâset Rivayetinin Değerlendirilmesi
 • Analytical Reading for Students - Philologists in The English Class
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİMSERLİK DÜZEYLERİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
 • MDFlamın delinmesinde Taguchi yöntemi kullanılarak delaminasyon faktörünün incelenmesi
 • Ağaç Malzemede Termo-Mekanik Yoğunlaştırmanın Parlaklık ve Sertliğe Etkisi
 • İl Merkezlerinde ve Taşrada Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • Secure medical image encryption with Walsh\u2013Hadamard transform and lightweight cryptography algorithm
 • BİYOMEKANİK ANALİZDE YÜK KALDIRMA HAREKETİ YAKALAMA YÖNTEMLERİ VE ÖRNEK UYGULAMA
 • Study of the Effect of Alfa-x to the Urea Formaldehyde Adhesive on Plywood
 • An Investigation of the Psychometric Properties of the Technological Pedagogical Content Knowledge Scale for Preschool Teachers in Turkish Sample
 • Dülâme’nin Zeydiyye Mezhebi’nin Mahiyetine Dair Şüzûru’z-zeheb fî tahkîki’l-mezheb Adlı Eseri (İnceleme ve Tahkik)
 • Investigation of Factors Predicting Job Satisfaction of School Counsellors in Turkey
 • Althusserci Teoride “İdeoloji” Kavramının Analizi: Klasik Marksist Anlayıştan Farkları ve Kapitalist Devlet Kuramındaki Rolü
 • “Adil Devlet Düzeni” ve “Devlet-Millet Kaynaşması”: Necmettin Erbakan’ın Başkanlık Sistemi Tahayyülü
 • Design Approaches on Inner Bodies of Gears with Methods Topology Optimization and Lattice Structures
 • A Policy on the Externality Problem and Solution Suggestions in Air Transportation: The Environment and Sustainability
 • Distinctive Stochastic Tsunami Hazard and Environmental Risk Assessment of Akkuyu Nuclear Power Plant by Monte Carlo Simulations
 • Analysis of Tribological Properties of Tin Powder Filled Polypropylene Composites with Taguchi Method
 • Artificial Bee Colony Algorithm with Distant Savants for constrained optimization
 • L-shade Algoritmasının Otomatik Parametre Yapılandırma Yöntemi ile İyileştirilmesi
 • Turkish High School Students’ Perceptions of Culture Learning in Foreign Language Classrooms
 • A Comparison of Distance and Face-to-Face Learning Regarding Anxiety Factors Among 5th Grade EFL Students: A Case Study
 • RADIOACTIVITY CONTENT OF BUILDING MATERIALS USED IN KUTAHYA PROVINCE, TURKEY
 • Max Weber ve Michel Foucault'da İktidar: Karşılaştırmalı Bir Analiz
 • Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu/Dev-Genç (1969-1971)
 • Kişilik Özelliklerinin Yenilikçi Davranış Etkisi Üzerine Bir Araştırma
 • Popülist İtirazlar, Cinsel Tehditler ve Aileye Dönüş Çağrıları: Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı
 • The effect of STEM education on science process skills of students in Turkey: A meta-analysis study
 • Deflection Analysis of Functionally Graded Equal Strength Beams
 • Ailenin Kişinin İş Yaşamına Müdahalesinin Sonuçları: Bireycilik ve Belirsizlikten Kaçınmanın Moderatör Etkileri
 • Psephellus erzincani Wagenitz & Kandemir ve Onosma beyazoglui Kandemir & Türkmen türlerinin korunması, izlenmesi ve ekolojisi üzerine bir araştırma
 • Hind Alt Kıtası Sühreverdiyye Literatürü (XIII-XV. Yüzyıl)
 • SuFExable NH-Pyrazoles via 1,3-Dipolar Cycloadditions of Diazo Compounds with Bromoethenylsulfonyl Fluoride.
 • Stochastic Analysis of Potential Tsunami Risks with the Contribution of Sea Level Rise in the Sea of Japan through Japanese Coastline
 • Multi-hazard analysis of flood and tsunamis on the western Mediterranean coast of Turkey
 • Post-Sekülerizm Tartışmaları: Yeni Olan Ne?
 • Determination of the machining characteristics of Uludağ fir (Abies nordmanniana Mattf.) densified by compressing
 • Synthesis, spectroscopic (FT-IR and NMR), DFT and molecular docking studies of ethyl 1-(3-nitrophenyl)-5-phenyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
 • Experimental investigation of hole quality in drilling of additive manufacturing Ti6Al4V parts produced by hole features
 • Understanding students’ attitudes towards ICT
 • Eğitim Düzeyi Yüksek Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Sorunlarının Toplumsal Kabul ve Uyum Açısından Değerlendirilmesi: Kayseri Örneği
 • Öğretmenlerin Yaşadıkları Çatışmaların Çözümünde Okul Müdürlerinin Arabuluculuk Davranışları
 • Hind Alt Kıtası Sühreverdiyye Literatürü (XIII-XV. Yüzyıl)
 • The Applicability of Distance Education in Healthcare Technician Education: A Cross-Sectional Study
 • Covid-19 Sürecinde Yükseköğretimde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi
 • Phubbing, alienation, digital game addiction, independent self-construal, and interdependent self-construal among high school students: A path analysis
 • Dancing Beyond Heteronormative Boundaries: Jeanette Winterson's The Twelve Dancing Princesses
 • The effect of initial water content on the swelling pressure of soils
 • Investigation of the effect of rosemary odor on mental workload using EEG: an artificial intelligence approach
 • Effective removal of eye-blink artifacts in EEG signals with semantic segmentation
 • A new phase-based feature extraction method for four-class motor imagery classification
 • Use of Paliurus spina-christi Mill. as a novel biosorbent: efficient biosorption of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solution
 • Impact of climate change information of university students in Turkey on responsibility and environmental behavior through awareness and perceived risk
 • Comparison of Deep Learning Techniques for Classification of the Insects in Order Level With Mobile Software Application
 • Analysis of Deep Transfer Learning Methods for Early Diagnosis of the Covid-19 Disease with Chest X-ray Images
 • The Investigation of Mobile Virtual Reality Application Instructional Content in Geography Education: Academic Achievement, Presence, and Student Interaction
 • Analysis of Deep Transfer Learning Methods for Early Diagnosis of the Covid-19 Disease with Chest X-ray Images
 • Synthesis, spectroscopic (FT-IR and NMR), DFT and molecular docking studies of ethyl 1-(3-nitrophenyl)-5-phenyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
 • Herding behaviour in Turkish stock market sector indices: The effect of COVID-19 outbreak
 • ENTELEKTÜEL SERMAYENİN HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ
 • A first-order universal filter including a grounded capacitor and two CFOAs
 • Theoretical and Practical Reasons for Distancing from Faith (I)
 • Conventional and two-step sintering of boron carbide ceramics with a sintering additive
 • Fotogrametri Tekniği Kullanılarak Anıt Ağaçların Dijital Belgelenmesi: Mızık Çamı Tabiat Anıtı Örneği
 • İklim Değişikliği ve Küresel Isınma ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Tespitler ve Öneriler
 • Performance of glass powder substituted slag based geopolymer concretes under high temperature
 • Investigation of Acceleration on Non-Structural Building Elements Under Earthquake Effect
 • DÜNYA KLASINDA ÜRETİM ODAKLANMIŞ İYİLEŞTİRME SÜTUNU İÇİN METODOLOJİ ÖNERİSİ VE BİR UYGULAMA
 • Genesis of alunite-bearing kaolin deposit in Mudamköy member of the Miocene Göbel Formation, Mustafakemalpaşa (Bursa), Turkey
 • Speed control of MT2240A DC motor with observer-based linear quadratic regulator
 • A Robust DNS Flood Attack Detection with a Hybrid Deeper Learning Model
 • COLOR CHANGE of TURQUOISE-COLORED COPPER SILICATE MINERALS EXAMINED by CHEMICAL, PHASE and MICROSTRUCTURE ANALYSIS
 • Green Complexity, Economic Fitness, and Environmental Degradation: Evidence from U.S. State-Level Data
 • The effect of the brain-based environmental education program applied to 5-6 years of pre-school children on their sustainable environmental behaviors.
 • SEVENTH GRADE STUDENTS‘ OPINIONS ABOUT THE ROLE OF SONGS IN IMPROVING SPEAKING SKILLS -A PHENOMENOLOGICAL STUDY-
 • ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ DÜZEYLERİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Ortamlarında Üç Etkileşim Türünde Öz Düzenleme Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Potential predictors of student attainment: a longitudinal study at global level
 • ICT, learning environment and student characteristics as potential cross‑country predictors of academic achievement
 • Sports High School And Fine Arts High School Investigation Of The Professional Burnout Of School Principles
 • The investigation of preservice science teachers’ analogical reasoning skills from thinking skills
 • Üniversitelerdeki Bilimsel Yayıncılığın Kalite Süreçlerindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme = An Evaluation on the Situation of Scientific Publishing in Universities in Quality Processes
 • İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) Değerlendirilmesi
 • Effective removal of eye-blink artifacts in EEG signals with semantic segmentation
 • An Efficient Ensemble Architecture for Privacy and Security of Electronic Medical Records
 • Kahraman İmgesinin Tarihsel Serüveni
 • ZINC STRESS ALLEVIATION BY SALICYLIC ACID IN HAIRY WILLOWHERB (Epilobium hirsutum L.) UNDER In vitro CONDITIONS
 • KARBON MUHASEBESİ PERSPEKTİFİNDE KARBON EMİSYONU AÇIKLAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ
 • İşlerin bölünebildiği ilişkisiz paralel makine çizelgeleme problemi için iki amaçlı bir matematiksel model
 • İlişkisiz paralel makine çizelgeleme probleminde eniyi makine sayısının belirlenmesi için bir doğrusal tamsayılı matematiksel model ve çözüm yaklaşımları
 • Energy Dissipation Scale for Dam Prototypes
 • How Conscious Is a Compulsive Buyer? A Case Study
 • DENETİM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEKİ ŞÜPHECİLİK TUTUMLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 • MORAL INSANITY IN ROBERT BROWNING’S “SOLILOQUY OF THE SPANISH CLOISTER”
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Ortamlarında Üç Etkileşim Türünde Öz Düzenleme Düzeylerinin Belirlenmesi
 • ICT, learning environment and student characteristics as potential cross-country predictors of academic achievement
 • Fikir Kulüpleri Federasyonunda Türkiye İşçi Partisi - Millî Demokratik Devrim Hareketi Mücadelesi (1965-1969)
 • First micropalaeontological record from the early and middle Eocene Mamuca Formation of the Dümrek Basin, western Central Anatolia, Turkey: Biostratigraphy, depositional history and palaeoclimate
 • Gain clamping in L-band zirconium-erbium co-doped fiber amplifier with FBG based lasing control
 • Citrate gel synthesis of vanadium diboride
 • Covid-19 Korkusunun Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisinde İş Arkadaşlığının ve Ücret Politikasının Düzenleyici Rolü
 • İşin Anlamlılığının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracı Covid-19 Korkusunun Düzenleyici Rolü
 • Mavi yaka performans değerlendirmesinde kullanılacak ölçütlerin belirlenmesi için AHP temelli bir matematiksel model - An AHP based mathematical model to determine the criteria used in the worker performance evaluation
 • DIAGNOSIS OF MULTIPLE FAULTS OF AN INDUCTION MOTOR BASED ON HILBERT ENVELOPE ANALYSIS
 • Gain-clamping in L-band zirconium–erbium co-doped fiber amplifier with FBG based lasing control
 • M. Namdar, A. Basgumus, S. Aldirmaz-Colak, E. Erdogan, H. Alakoca, S. Ustunbas, and L. Durak-Ata, “Iterative Interference Alignment with Spatial Hole Sensing in MIMO Cognitive Radio Networks“
 • Effects of tour guides’ self-efficacy levels and autonomy perceptions on their job crafting behaviours
 • Doğu Akdeniz'deki Tsunamijenik Depremlerin Sosyal Risklerinin Monte Carlo Yöntemi Değerlendirmesi

Derleme Makale

 • The Development and Evolution of Digital Leadership: A Bibliometric Mapping Approach-Based Study
 • Phenotypic similarity is a measure of functional redundancy within homologous gene families
 • Phenotypic similarity is a measure of functional redundancy within homologous gene families
 • The asymmetric effects of real variables on real housing prices: a nonlinear ARDL analysis for Turkey
 • Revealing the Intellectual Structure and Evolution of Digital Addiction Research: An Integrated Bibliometric and Science Mapping Approach
 • Kemalist Kadınların “Eski”-“Yeni” İkiliği Üzerinden Tanımladıkları Haklar, Özgürlükler ve Tehditler
 • Frederick John Kiesler And The Körperkultur Movement: Body, Nature, And Perception
 • Şahsiyet ve Siyaset: İslam Siyaset Düşüncesinde Lider Merkezlilik Örneği Olarak Nehcü’s-Sülûk fî Siyaseti’l-Mülûk
 • Denim Kumaşından Otomatik Yüksek Çözünürlüklü Bıyık Desen Sentezi
 • Mali Konsolidasyon Programlarının Özel Tüketim Harcamaları Üzerindeki Etkisi: PIIGS Ülkelerine Yönelik Panel Veri Analizi
 • First micropalaeontological record from the early and middle Eocene Mamuca Formation of the Dümrek Basin, western Central Anatolia, Turkey: Biostratigraphy, depositional history and palaeoclimate.
 • Automatic Detection of Migraine Disease from EEG Signals Using Bidirectional Long-Short Term Memory Deep Learning Model
 • Türk Feminizm Hareketi Üzerine Bir Değerlendirme: “Milli Hassasiyetler” ve “Başarılı Kadınlar”
 • Design Approaches on Inner Bodies of Gears with Methods Topology Optimization and Lattice Structures
 • Gastronomi Festivalleri Kapsamında Konya Mutfağının Değerlendirilmesi
 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
 • Automatic Mustache Pattern Production on Denim Fabric with Generative Adversarial Networks
 • Deflection analysis of functionally graded equal strength beams
 • E-Ticaret Kullanıcılarına Ait E-Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi
 • Rapid and Effective Inactivation of SARS-CoV-2 with a Cationic Conjugated Oligomer with Visible Light: Studies of Antiviral Activity in Solutions and on SupportsRapid and Effective Inactivation of SARS-CoV-2 with a Cationic Conjugated Oligomer with Visible Light: Studies of Antiviral Activity in Solutions and on Supports.
 • Batman, Gotham ve İbn Haldûn: Batman Begins’in Siyasal ve Toplumsal Anlatısının İbn Haldûncu Bir Değerlendirmesi
 • Data Mining Studies in Education: Literature Review For The Years 2014-2020
 • Assessing the Relationships between Internet Addiction, Depression, COVID-19–Related Fear, Anxiety, and Suspicion among Graduate Students in Educational Administration: A Structural Equation Modeling Analysis
 • Evaluation beyond a Review: Developments in Heat Pump Dryers from the Recent Past to the Present
 • The Impact of Virtual Physical Education on Physical Activity and the Reduction of Sedentary of Elementary Students in the Covid-19 Era
 • Current Extraction and Instrumental Characterization Processes in Vegetable Oil Technology
 • Synthesis, Characterization and Dye Adsorption Properties of a 3-Fold Interpenetrated Cobalt(II)-Metal Organic Framework Based on (E)-5,5‘-(but-2-ene-1,4-diylbis(oxy))diisophthalate and 1,4-Bis(imidazol-1-yl)butane Ligands
 • Maximizing Energy Extraction from Direct Grid Coupled PMSG for Wind Energy Conversion Systems
 • Otonom Taşıyıcı Araçlardaki Hataların Teşhisi için Evrişimli Sinir Ağları Tabanlı Çoklu Heterojen Sensörlerin Füzyon Yöntemi
 • Sinemada Korku İkonu Olan Oyuncakların Evrimi ve Canlandırma Filmlere Etkisi: “Caroline” Film Örneği
 • DENETİM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEKİ ŞÜPHECİLİK TUTUMLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 • “Marjinallik“ ve “Mazuriyet“ Arasında Türkiye‘de Kadınlık
 • Piezoelectricity in two-dimensional aluminum, boron and Janus aluminum-boron monochalcogenide monolayers
 • Kurumsal Haberlesme Sitesi
 • Akilli Konut Uygulamasi
 • Examining the Associations between COVID-19–Related Psychological Distress, Social Media Addiction, COVID-19–Related Burnout, and Depression among School Principals and Teachers through Structural Equation Modeling
 • Investigating the Relationships between COVID-19 Quality of Life, Loneliness, Happiness, and Internet Addiction among K-12 Teachers and School Administrators – A Structural Equation Modeling Approach
 • Highly reusable plant-based biosorbent for the selective methylene blue biosorption from dye mixture in aqueous media

Kısa Makale

 • Analysing fluid-structure interaction with CFD and FEA on a marine double-wall LNG piping system

Kitap Kritiği

 • Opposing Worlds in North and South by Elizabeth Gaskell

Tam Metin Bildiri

 • MARKA DENEYİMİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 • SİBER ZORBALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • SİBER ZORBALIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
 • Melezlenmiş K-means ve Diferansiyel Gelişim Algoritmaları ile Kalp Hastalığının Teşhisi
 • Uydu Goruntuleri kullanilarak Derin Ogrenme Yontemi ile Nesne Tanima ve Siniflandirma
 • Muhendislik Fakültesi icin Guvenli Bir Ag Tasarimi ve Simulasyonu
 • Blokzincir Teknolojisi ve Uygulama Alanlari
 • Model Fabrika
 • KDPU Sozluk: MVC Cok Katmanli Mimari İle Gelistirilen Katilimci Sozluk Uygulamasi
 • C. Atila, A. Basgumus, and M. Namdar, “A System For Detectıng Dangerous And Suspicious Human Behavior For Educational Institutions,“ 3rd International Conference on Scientific Research, Siirt University, Turkey, Nov. 2022
 • GAZZÂLÎ’NİN MİŞKÂTÜ’L-ENVÂR ESERİNDE KOZMOLOJİYE DAİR GÖRÜŞLERİ / AL-ĠAZZĀLĪ'S VIEWS ON COSMOLOGY IN HIS MIŠKĀT AL-ANWĀR
 • YENİ EFLÂTUNCU FELSEFEDE EVREN HİYERARŞİSİ VE GÖKSEL VARLIKLARIN KONUMU / THE CATEGORIES OF THE UNIVERSE AND THE LOCATION OF CELESTIAL BEINGS IN THE NEO-PLATONIC PHILOSOPHY
 • Visualization of 3D Model Based on Photogrammetry Technique Using WebGL
 • GELENEKSEL BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ OLAN KEÇENİN KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA DEKORATİF EŞYA TASARIMINA UYGULANMASI
 • TRACES OF CIVILIZATIONS IN FICTIONAL SPACE AND COMPARISON OF CHARACTER-SPACE RELATIONSHIP IN CIVILIZATION FICTION
 • The Evaluation of The Spatial Understandings of The New Mıllennıum In The Field of Interior Architecture
 • The Relationship Between Fictional Space-Fictional Character in Turkish Mythology
 • Fantastic Spaces in The Works of Salvador Dali and His Work on Lewis Carroll's Book "Alice In Wonderland"
 • The Evalution of the Spatial Understandings of the New Millenium in the field of Interior Architecture
 • Usage Of Technology in Interior Architecture and New Users Of Interior Spaces As Artificial Intelligences And Robots
 • A Modernist Accommodation Space in The Ottoman Period Pera Palace Hotel
 • ÖRGÜTLERDE SOSYALLEŞME İLE ÖRGÜT-KİŞİ UYUM İLİŞKİSİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ
 • BANKA HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ KAMU BANKALARI ÖRNEĞİ
 • Arı Sütü Tazeliğinin Belirlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar
 • Bir Yük Gemisi Ambar Kapağı İçin Hidrolik Devre Tasarımı ve Simülasyonu
 • Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması
 • Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarında Yaşam Kalitesine Tükenmişliğin Etkisi: Adana İ̇linde Bir Uygulama
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Muhasebeleştirilmesi
 • E. Ozbay, M. Namdar, and A. Basgumus, “Deep Learning Based Communication and Control of Swarm Unmanned Aerial Vehicles,“ Ahi Evran 2nd International Conference on Scientific Research, Kırsehir Ai Evran University, Turkey, Oct. 2022
 • R. R. Sahin, M. Namdar, and A. Basgumus, "Deep Learning Based Masked Face Detection," Ahi Evran 2nd International Conference on Scientific Research, Kırsehir Ai Evran University, Turkey, Oct. 2022
 • EFFECT OF EARNINGS MANIPULATION ON INDEPENDENT AUDITOR‘S OPINION: A RESEARCH IN BIST-100
 • THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON CORPORATE SUSTAINABILITY: A RESEARCH IN BIST-100
 • Passively Mode-Locked Fiber Ring Laser using Lu2O3 Thin Film Based Saturable Absorber
 • The Role of Management Accounting in Rationalization of Resources
 • Melezlenmiş K-means ve Diferansiyel Gelişim Algoritmaları ile Kalp Hastalığının Teşhisi
 • C.B. Deligoz, F. Seymen, E. Bayhan, M. Namdar, and A. Basgumus, “Unimpeded Walking with Voice Guidance on Raspberry Pi Platform,“ 2. International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences, Konya, Turkey, Oct. 2022
 • Kent Kültürü ve Postmodern Anlayışta Bir Kent imgesi
 • MODA TASARIMINDA AKSESUAR OLARAK EŞARP (30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖRNEĞİ)
 • OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN DİJİTAL EBEVEYNLİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 • Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk Adlı Romanında Kimliksizlik ve Benliğe Yolculuk
 • The Adoption of Intertextuality in Gaskell's Wives and Daughters and Hardy's Jude the Obscure
 • Enflasyonla Mücadelede Kamu Harcamalarının Etkinliği: Türkiye Örneği
 • Türkiye’de Finansal Gelişmenin Cari Açık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 • Türkiye’de Yatırım Teşvikleri İle Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi
 • Çocuklara Yönelik Affetme Becerileri Geliştirme Psikoeğitim Programı
 • Multifractal Analysis and Ensemble Learning Approach for Diagnosing Developmental Coordination Disorder from EEG Signals
 • VUCA Dünyasında Pazarlamanın Dijitalleşen Yüzü
 • Sosyal Medyanın Kripto Sanat Eserleri İçin Tanıtım ve Pazarlama Rolü
 • DC-DC Converter Topologıes For Plug-In Hybrid Electric Vehicles
 • Review of Power Line Carrier Communicatıon Systems
 • Speed Control on Wound Rotor Induction Motors With Slip Energy Recovery Drives
 • Water Pumping Systems Using PV Fed BLDC Motor
 • OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN DİJİTAL EBEVEYNLİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 • A Simple Liquid Level Measurement Method Based on Fiber Bragg Gratings
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEŞİL PLAN TEKNİĞİNİN SİNEMA SEKTÖRÜNDE KULLANIMI
 • Iraqi English Teachers’ Perspectives on Using the Audio-Visual Aids at Primary Schools: Pedagogically Oriented Study
 • Examination of Academic Procrastination and Foreign Language Anxiety among DPUDELL Prep Class Students
 • Vinç Kancasının Yapısal Analizi ve Topoloji Optimizasyonu
 • Çok Eksenli Robot Kol Tasarımı ve Topoloji Optimizasyonu
 • The Prevalence of Empowerment among Secondary School Students
 • MULTI-AXIS ROBOT ARM DESIGN AND TOPOLOGY OPTIMIZATION
 • STRUCTURAL ANALYSIS AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF CRANE HOOK
 • MULTI-AXIS ROBOT ARM DESIGN AND TOPOLOGY OPTIMIZATION
 • STRUCTURAL ANALYSIS AND TOPOLOGY OPTIMIZATION OF CRANE HOOK
 • K. Amelia, S. Ozyurt, and M. Namdar, "Performance of Multiuser Zero-Forcing V-BLAST under 1-bit Feedback for User Scheduling,"
 • Açlık Oyunları Arama Algoritmasının Değişken Boyutlu Test Fonksiyonlarına Uygulanması - Hunger Games Search Algorithm Applied to Variable-Dimensional Test Functions
 • Meta-Sezgisel Balçık Kalıp Algoritmasının Performans Analizi - Performance Analysis of Meta Heuristic Slime Mould Algorithm
 • Dijital Dünyanın Getirdiği Yeni Eğitim Modeli: Metaverse Dünyasının Eğitimde Kullanımı ve Muhasebe Eğitimine Yansımaları
 • Melezlenmiş K-means ve Diferansiyel Gelişim Algoritmaları ile Kalp Hastalığının Teşhisi
 • Comparison of Different Spectral Analysis Methods with an Experimental EEG Dataset
 • Siyasal İletişim ve Video Oyunları: Ghost of Tsushima’da Siyasal Zihniyet Mücadelesi
 • Muhafazakarlığın Çizgi Hali: Siyasal Zihniyet Aktarım Unsuru Olarak Sinemanın İnanılmaz Aile Etrafında Tetkiki
 • ÇİFT FAZLI ÇELİK MALZEMEDE GERİ ESNEMENİN BULANIK MANTIKLA MODELLENMESİ
 • DOCOL 1400 SAC MALZEMEDE SICAKLIĞIN GERİ ESNEMEYE ETKİSİ
 • E. Bayhan, C. B. Deligoz, F. Seymen, M. Namdar, and A. Basgumus, "Unimpeded Walking with Deep Learning"
 • PERFORMANCE EVALUATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR DETECTING EATING AND PHYSICAL STATUS BASED OBESITY STAGES
 • AUTISM SPECTRUM DISORDER DETECTION USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS
 • COMPARATIVE ANALYSIS OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR EARLY DIAGNOSIS OF ALZHEIMER‘S DISEASE
 • RESEARCH OF E-SCOOTER USE BY YOUTH
 • INVESTIGATION OF ONLINE SHOPPING BEHAVIORS DURING COVID 19
 • RESEARCHING THE EFFICIENCY OF THE DISTANCE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM WITH THE EXTENDED TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY, SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTION IN INTERCITY BUS TRANSPORTATION
 • INVESTIGATION OF TRAM PASSENGER SATISFACTION BY PARTIAL LAST SQUARE STRUCTURAL EQUALITY MODELING (PLS-SEM)
 • MODERATING IMPACT OF ENVIRONMENTAL AND ENERGY BENEFIT IN THE ACCEPTANCE OF NUCLEAR POWER PLANTS
 • Pazarlama Aracı Olarak Ürünlerde Sanatsal İmajların Kullanımı
 • Methodology on Progressive Climate Change-related Hazard Evaluation of Tsunamis in the Sea of Japan
 • Atlar ve Tanklar: Modern Dönem Türk Düşüncesinde Siyasal Bir Unsur Olarak Teknikçi Zihniyet Çerçevesinde Bir Ayetin Tefsiri

Özet Bildiri

 • Türkiye’de Aile Politikalarının Değişen Seyri ve “Aileerkillik” Söylemi
 • SYNTHESIS OF SOME NEW QUINAZOLINE-SULFONAMIDE COMPOUNDS WITH DIFFERENT CATALYSTS AND COMPARISON OF OPTIMIZATION OF REACTION CONDITIONS
 • Yapay Sinir Ağlarıyla Türkiye’nin Doğalgaz Talep Tahmini
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Beyşehir Göl YüzeyAlanındaki Zamansal Değişimin Belirlenmesi
 • DISCOURSE OF SPACE: CERAMIC- GLASS MATERIAL AS AN EXPRESSION TOOL IN INTERIOR DESIGN
 • FLEXIBLE SPACE SET-UP IN EXHIBITION DESIGN: SAMPLE OF THE ODUNPAZARI MODERN MUSEUM (OMM)
 • Discourse Of Space: Ceramicglass Material As An Expression Tool in Interior Design
 • Charles Rennie Mackintosh and Tea Rooms
 • Traces Of Civilizations in Fictional Space and Comparison of Character-Space Relationship in Civilization Fiction
 • Analyzing The Covid-19 Process in Terms Of Space Design
 • Fernando Botero’nun Resimlerinde Mekan-Renk-Karakter İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
 • Flexible Space Set-Up in Exhibition Design: Sample Of The Odunpazarı Modern Museum (Omm)
 • Analysis Of Spaces Produced in Animation Movies And Cartoon Series in Terms Of Fictional Space Design
 • The Relationship Between Interior Architecture Ceramic Material From Past to Today
 • The Effects of Wars on The Memory of City, Design And Art and The Understanding Of World Heritage
 • Osmanlı’nın Modernleşme Sürecinden Genç Türkiye Cumhuriyeti’ne: 1718-1938 Yılları Arasında Sanat-Tasarım Ve Kadın Üzerine Gelişmeler
 • Agatha Christie Romanlarında Korku Kurgu, Kurgusal Karakter ve Kurgusal Mekan Kavramı
 • Metaverse ve Muhasebe: Sanal Ekonomide Yürütülen Faaliyetlerin Muhasebesi
 • Değer Muhasebesi ve Etki Değerleme: PWC ve Yorkshire Örneği
 • Sanayi 3.0 Ve Sanayi 4.0‘ın İmalat Hücrelerindeki Verimliliğe Etkilerinin İncelenmesi
 • Performance Evaluation of Top Ten Cotton Producing Countries By A CRITIC Based MAIRCA Method
 • CLOUD ACCOUNTING USAGE HESITATIONS OF BUSINESSES
 • Yeniden Milli Mücadele Dergisinin Kapakları Çerçevesinde 1970‘lerde İslamcı Düşüncenin Siyasal Gündemi
 • Mektup ve Siyaset: Gazzâlî‘nin Mektuplarını Siyasetname Olarak Okumak
 • Modern Türk Düşüncesi’nde Siyasal Bir Mesele Olarak Gazzâlî Eleştirisi: Şemsettin Günaltay’ın Söylemlerinin Tahlili
 • Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Ve Turizm Gelişiminin Çevresel Bozulma Üzerine Etkisinin Analiz Edilmesi
 • 1999 Gölcük ve Düzce Depremlerinde Erken Çocukluk Döneminde Olan Bireylerin Depreme İlişkin Metaforları: Bir Durum Çalışması
 • INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TO VISUAL ARTS LESSON AND LIFELONG LEARNING TENDENCIES
 • TFA-Catalyzed Microwave-Assisted Three-Component Synthesis of Novel Quinazoline Sulfonamide Derivatives
 • A Design Approach in Graphic Design Education: Inspired by Nature
 • A Research on Mistletoe Themed Designs
 • A RESEARCH ON BEAD LACES OF GEDİZ DISTRICT OF KÜTAHYA PROVINCE
 • LACES IN TURKISH CULTURE; CROHET LACES SAMPLE OF GEDİZ DISTRICT OF KÜTAHYA PROVINCE
 • Dinî Obsesif Kompulsif Bozuklukların Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi
 • CLOUD ACCOUNTING USAGE HESITATIONS OF BUSINESSES
 • COVID – 19 PANDEMI SÜRECINDE MUHASEBE MESLEĞINDE DIJITALLEŞME SORUNSALI
 • Karar Almada Talep Esneklı̇ğı̇
 • İmkan ile Zorunluluk Arasında İnsanın Anlam Arayışı-Var Oluşa Dair Temel Soruların İnanç Boyutuyla İlişkisi Açısından Analizi
 • Shedding light on the competence and limitations of city and regional planning education in Turkey
 • Schiff Bazı İçeren Organometalik Türevli Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu
 • SANATÇI ADAYLARININ ÇÖMLEKÇİ TORNASI ÖĞRENİM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • Developing 3-D Games for Foreign Language Education: P-Hunt (Phonetics Hunt)
 • Mineralogy, geochemistry, and genesis of lithium-bearing argillaceous sediments associated with the Neogene Bigadiç borate deposits, western Anatolia, Turkey
 • Genesis of smectites associated with coal seams succession in the Neogene Orhaneli and Keles coal deposits (Bursa), NW Turkey
 • Mineralogy and geochemistry of hydrothermal alteration associated with the Triassic volcanogenic massive sulfide deposit in the Küre, Kastamonu, NE Turkey
 • Occurrence and genesis of the hydrothermal Oysu kaolinite deposit in Miocene Karacahisar volcanics, Kütahya, western Anatolia, Turkey
 • Ceramic properties of the argillaceous sediments in the Miocene volcanosedimentary units of the Cappadocia region, central Anatolia, Turkey
 • Simple, Low-Cost and Non-invasive Liquid Level Sensor System Based on Ultrasonic Sensor
 • Türkı̇ye’nı̇n Gelecektekı̇ Yerbı̇lı̇mlerı̇ Eğı̇tı̇mı̇ içı̇n Müfredat Teklı̇fı̇ Önerı̇lerı
 • 1999 İzmı̇t Depremı̇nden (Türkı̇ye) Sonra Türkı̇ye’dekı̇ Jeolojı̇ Eğı̇tı̇mı̇ne Genel Bı̇r Bakış
 • The Need for Adaptation in Integrated Skills Books
 • Developing 3-D Games for Foreign Language Education: P-Hunt (Phonetics Hunt)
 • A Validity and Reliability Study of the Perceived Value of English Scale
 • “Yeni İslamcı Kadınlar”: Adalet-İnsanlık Onuru ve Özgürlük Tartışmalarına Farklı Bir Bakış
 • Design Approaches on Inner Bodies of Gears with Methods Topology Optimization and Lattice Structures
 • Detection of Parkinson‘s Disease from EEG Signals Using Multifractal Analysis and Machine Learning
 • Design Approaches on Inner Bodies of Gears with Methods Topology Optimization and Lattice Structures
 • Yüksek Boyut Test Fonksiyonları Için Jaya Algoritmasının Iyileştirilmesi
 • KÜRESEL OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ İÇİN ORTALAMA JAYA ALGORİTMASI [AVERAGE JAYA ALGORITHM FOR GLOBAL OPTIMIZATION PROBLEMS]
 • The Systematization of Rape Culture in The Handmaid’s Tale
 • THE SIGNIFICANCE of FEMINIST TRANSLATION STUDIES and GENDER-SENSITIVE LANGUAGE to ELIMINATE MEN’S VIOLENCE AGAINST WOMEN
 • Sabit Boyutlu Test Fonksiyonları için Runge Kutta Algoritması - Runge Kutta Algorithm for Fixed Size Test Functions
 • Dikmenli M. Lise Biyoloji Ders Kitaplarında (1937-2022) Hücre Konusu İle İlgili Olarak Bilimsel Bilginin Değişebilir Doğası Üzerine Bir Araştırma
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının STEM Pedagojik Alan Bilgilerinin Belirlenmesi: Kütahya ÖrneğiEĞİ
 • Siyasal İletişim Unsuru Olarak Dergi Kapakları: Hicret’in İslamcı Söylemini Kapaklarından Okumanın İmkânı
 • Mottolarla Siyasal İletişim: Şura Dergisinde Siyasal İdeolojiyi Sloganlardan Okumak
 • Renkler: Karşılaştırmalı Göstergebilimsel Bir Film Çözümlemesi
 • Benzotiyazol Grubu İçeren Yeni Pirazol-Akridin Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
 • Arduino Based Digital Tachometer Wİth Tracking Program
 • Performance Evaluation of Machine Learning Algorithms for Detecting Eating and Physical Status Based Obesity Stages
 • Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Kullanılabilirlik Bakımından Dil Öğrenenlerin Bakışaçılarına Göre İncelenmesi
 • Crop Yield Prediction by Integrating Meteorological and Pesticides Use Data with Machine Learning Methods: An Application for Major Crops in Turkey
 • Milliyetçi Hareket Partisi‘ndeki İdeolojik Çelişkiler ve Belirsizlikler
 • Ev-İş-Emek ve Eşitsizlik: “Pandemi Kadınlığı“
 • The Effect of Renewable Energy, Economic Growth and Foreign Capital Investments On Co2 Emissions.
 • Judith Butler’ın “Patolojik” ve “Normal” Tanımında Dilin Üretim ve Aktarım Rolü
 • İslamcı Erkeklerin Çalışan Eşleri: Dünyevi İhtiyaçlar, Dinsel Savunular ve Tam Ortada Duran Çelişkiler
 • Subverting The Phallocentric Language To Stop Men’s Violence Against Women
 • The Patriarchal Circle Between Language, Gender and Violence
 • From HIStories to HERstories Through Feminist Translation Studies
 • Başlangıç Su İçeriğinin Zeminlerin Şişme Yüzdesi Üzerindeki Etkisi
 • EKG SİNYALLERİNDEN DERİN ÖĞRENME İLE ARİTMİ TESPİTİ
 • “Modernleşmenin Yolu Nereden Geçer?: Mazi, Hal ve İkbal Arasında Türkiye’nin Hülasası Olarak Beş Şehir“
 • "Modernleşmenin Yolu Nereden Geçer?: Mazi, Hal ve İkbal Arasında Türkiye’nin Hülasası Olarak Beş Şehir"
 • OFİS ÇALIŞANLARINDA HATA TÜRLERİ ETKİLERİ ANALİZİ İLE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
 • Ulrick Beck ve “İkinci Modernite“ye Geçmek
 • PRESENTATION OF ART IN NEW MEDIA ENVIRONMENTS
 • Türkiye‘de Kadınların “Medeni Durum“ları: Evlilikler ve Aileler
 • Toplumsal Kanının Kabulü-Reddi Ortasında Judith Butler‘ın Özgürlük Anlayışına Yeniden Bakmak
 • MYRICETIN AMELIORATES CEREBRAL ISCHEMIA/REPERFUSION DAMAGE IN RAT FOUR VESSEL OCCLUSION MODEL: HISTOLOGICAL, BIOCHEMICAL, MOLECULAR FINDINGS
 • NaOH-activated Hydrochar Prepared by Palm Fruit Shells for Crystal Violet Removal
 • Benzotiyazol Grubu İçeren Yeni Pirazol-Akridin Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
 • Tarih Olarak Şiir: Türk Modernleşme Tarihini Mehmet Akif‘in Safahat‘ından Okumak
 • "KUVVET NAMINA NELERİ VARSA HEPSİNİ ELDE ETMEK”: MODERN TÜRK DÜŞÜNCESİ’NDE TEKNİKÇİ ZİHNİYETİ MEHMET AKİF ÜZERİNDEN OKUMANIN İMKÂNI
 • Ian McEwan’ın Yabancı Kucak İsimli Eserinde Uzam Algısı
 • Sosyal Psikoloji ve Din: Diyanet Aylık Dergi‘de Toplumsal Meselelerin Psikolojisi

Dergi

 • e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
 • İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
 • İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları

Kitap

 • Muhasebe Meslek Mensupları Etik Kodlar Ölçeği
 • MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETİK KODLARI SAHA ARAŞTIRMALARI
 • Muhtasar İslam Tarihi: Tarih-i Ahteri
 • Rîzî Dîvânı
 • Kamu Yönetiminin Denetimi

Kayıt (Ses ve veya Görüntü)

 • 15. ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON FESTİVALİ
 • 20. KISACA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FİLMLERİ FESTİVALİ
 • İNSAN KÜLTÜR TOPLUM KISA FİLM VE BELGESEL YARIŞMASI

Sergi

 • Ahmet Yakupoğlu Uluslararası Jürili Karma Sergisi
 • Uluslararası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi
 • 8 MART DÜNYA KADINLAR ULUSLARARASI KARMA SERGİSİ
 • 4'TE 4
 • 2. MENTOR DAVETLİ ULUSLARARASI DİJİTAL SERGİ
 • 100. Yılda 100 Eser Karma Sergisi
 • ULUSLARARASI 26 AĞUSTOS MALAZGİRT ve 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇEVRİMİÇİ SERGİSİ
 • 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ULUSLARARASI JÜRİLİ KARMA SERGİ19 – 30 MAYIS 2022
 • 3. ULUSLARARASI DAVETLİ DEMOKRASİ ve MİLLİ EGEMENLİK SANAL SERGİSİ
 • Ahmet Yakupoğlu Uluslararası Karma Sergi
 • IDA: International Design and Art Journal 2022 Sanal Sergi,
 • International Exhibition, Dacia Gallery
 • International Group Exhibition, Club for Unesco Piraeus & Islands
 • 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi/ Eser: Party land
 • Dünya Sanat Günü Karma Sergisi/ Eser: “M” treni
 • XII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu/ Karma Sergi/ Eser: O’na ait
 • 1. Uluslararası Arslantepe Posta Sanatı Bienali/ Eser: Rest
 • 4. Uluslararası Kültür Sanat ve Edebiyat Kongresi/ Karma Sergi/ Eser: Yağmur Yağıyor
 • 100. Yılda 100 Eser Karma Sergisi/ Eser: Bir Köy Var Uzakta
 • Ahmet Yakupoğlu Uluslararası Jürili Karma Panel Sergisi/ Katılım Belgesi ve Düzenleme Teşekkür Belgesi/ Eser: Ceviz Bebek
 • Gönderme/ Kişisel Sergi
 • KADINI ANLAT ULUSLARARASI JÜRİLİ ONLİNE KARMA SERGİ
 • I. ULUSLARARASI ARSLANTEPE POSTA SANATI BİENALİ
 • I. ULUSLARARASI ASLANTEPE POSTA SANATI BİENALİ
 • EXPOSICIÓN VIRTUAL INTERNACIONAL “DOS MUNDOS”, ECUADOR - TURQUÍA.
 • GÜN DÖNÜMÜ-II ULUSLARARASI DAVETLİ SANAL SERGİ
 • "KADINA BAKIŞ" 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ULUSLARARASI KARMA SERGİ
 • 15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ 1. ULUSLARARASI SANAT KÖPRÜLERİ "DÜNYA SANATLA GÜZEL" SERGİSİ
 • 1. ULUSLARARASI TROYA DAVETLİ SANAL SERGİ
 • 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI JÜRLİ KARMA SERGİ
 • II. ULUSAL ONLİNE JÜRİLİ TEKSTİL ve MODA TASARIMI SERGİSİ
 • 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Günü Bağımsızlık
 • Harflerle Kütahya
 • 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma Günü Bağımsızlık
 • “4’te 4“ Öğretim Elemanı ve Mezunlar Sergisi.
 • “Ulusal Davetli Karma Sergi“
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergi
 • 100. Yılda 100 Eser
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi
 • 1. Uluslararası Arslantepe Posta Sanatı Bienali
 • Mentor 2 - Davetli Uluslararası Karma Sergi
 • Uluslararası "Pandemik İlhamlar II" 15 Nisan Dünya Sanat Günü Davetli Sanal Karma Sergisi
 • "Çok" Kişisel Sergi
 • 8 MART KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ
 • 4 TE 4 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve 4. sınıf Öğrencileri Sergisi
 • “KADINI ANLAT” ULUSLARARASI JÜRİLİ ONLINE KARMA SERGİ
 • 15 NİSAN DÜNYA SANAT GÜNÜ SERGİSİ
 • 27 ŞUBAT DÜNYA RESSAMLAR GÜNÜ” RESİM SERGİSİ
 • I. ULUSLARARASI ARSLANTEPE POSTA SANATI BİENALİ
 • 2. Dünya Sanat Günü Ulusal Davetli Karma Sergi

Diğer

 • Canlı Performans Resim Yarışması/Jürilik